Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAER2401 Johdatus kestävyyskasvatukseen, 4 op 
Koodi LAER2401  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus kestävyyskasvatukseen  Lyhenne Johdatus kestäv 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0542 Ympäristöopinnot 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Cantell, Hannele  Ympäristökasvatuksen käsikirja  2004  - Saatavuus
     Humberstone, B, Prince H ja Henderson K. A  Routledge International Handbook of Outdoor Studies.  2015  - Saatavuus
     Donaldson, G. E., Donaldson, L. E.  Outdoor Education: A definition  1958  - Saatavuus
     Hyry-Beihammer, E. K.; Hiltunen, M.; Estola, E.   Paikka ja kasvatus  2014  - Saatavuus
     Pihkala, P.  Päin helvettiä? : ympäristöahdistus ja toivo   2017  - Saatavuus
     Cantell, H.   Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia  2016  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä kestävyyskasvatuksen, sekä siihen liittyvät keskeiset teoreettiset käsitteet
 • määritellä kestävyyskasvatuksen moninaisen merkityksen oppimisen, ja hyvinvoinnin kannalta
 • hyödyntää kestävyyskasvatusta osana koulun ulkopuolisia laajennettuja oppimisympäristöjä
 • kokeilla uutta, ajatella kriittisesti ja hyödyntää opetuksessa omia vahvuuksiaan
 • soveltaa erilaisia toimintamalleja käytäntöön laatimalla oppimisaktiviteetteja
 • dokumentoida ja arvioida omaa ja ryhmän oppimisprosessia
 
Sisältö 
 • kestävyyskasvatuksen sosiokulttuurinen perusta
 • kestävyyskasvatuksessa käytettävät teoriat ja mallit
 • vuorovaikutteinen ja tutkiva oppiminen ja opettaminen kestävyyskasvatuksessa
 • pedagoginen sisältötieto monitieteisessä ja luokan ulkopuolisessa kestävyyskasvatuksessa
 • monitieteisessä ja luokan ulkopuolisessa kestävyyskasvatuksessa tapahtuvan oppimisen arviointi
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Kontaktiopetus 30h: luennot 20h ja oppimisaktiviteettien esittely 10h 2op
 • Vertaisopetus 30h: ryhmässä laadittu oppimisaktiviteetti ja raportti 2 op
 • Itsenäinen työskentely 48h (sisältyy 4 op:een)
 
Vaadittavat suoritukset 

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista luento-opetukseen, luentojen aikana työstettävien tehtävien suorittamista, oppimisaktiviteetin esittelyä ja sen vertaisarviointia sekä kirjallisuuteen perustuvan ryhmäraportin kirjoittamista

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
 1. Cantell, H. (toim.) (2004). Ympäristökasvatuksen käsikirja (241 s.) 
 2. Humberstone, B, Prince H & Henderson K. A (eds.) (2015) Routledge International Handbook of Outdoor Studies. (Soveltuvin osin)
 3. Donaldson, G. E., Donaldson, L. E. (1958). Outdoor Education: A definition. (2 s.)
 4. Hyry-Beihammer, E. K.; Hiltunen, M.; Estola, E. (toim.) (2014) Paikka ja kasvatus. Lapin yliopistokustannus. (198 s.) 
 5. Pihkala. P. 2017. Päin Helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo. Kirjapaja. 
 6. Cantell, H. (toim.) (2016). Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. (Soveltuvin osin)
 
Arviointi 

5 – 1 / hylätty

 
Ajankohta 

2. vuosikurssin 1. ja 2. periodi 

 
Vastuuhenkilö 

Luontokasvatuksen apulaisprofessori Ilkka Ratinen ja yliopisto-opettaja Pirjo Kuukkanen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus kestävyys- ja luontokasvatuksen pedagogiikkaan  Verkkokurssi    07.09.21 -08.11.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä