Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAER2405 Kestävyys- ja luontokasvatusta soveltava projekti, 6 op 
Koodi LAER2405  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kestävyys- ja luontokasvatusta soveltava projekti  Lyhenne Kestävyys- ja l 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0542 Ympäristöopinnot 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Heino, T (toim.)  Kokemukset kiertoon. Ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Helsinki: Opetushallitus.  2013  - Saatavuus
     http://www.oph.fi/download/153505_kokemukset_kiertoon_2.pdf
     Pernaa, J.  Kehittämistutkimus opetusalalla   2013  - Saatavuus
     Liljeström, A., Enkenberg, J., & Pöllänen, S.,   Making Learning Whole: An Instructional Approach for Mediating the Practices of Authentic Science Inquiries. Cultural Studies of Science Education, 8(1), 51�86.   2013  - Saatavuus
     Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukannel, S., Passi, S. & Särkkä, H.  Oppimista tukevat ympäristöt johdatus oppimisympäristöajatteluun   2007  - Saatavuus
     The Northeast Florida Science, Technology, and Mathematics Center for Education   Teacher s Guide to Action Research    - Saatavuus
     Silfverberg, Paul   Ideasta projektiksi projektinvetäjän käsikirja   2007  - Saatavuus
     Ruuska, Kai   Pidä projekti hallinnassa suunnittelu, menetelmät, vuorovaikutus   2007  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • suunnitella kestävyyskasvatusta soveltavan projektin koulun ulkopuolisiin oppimisympäristöihin hyödyntämällä oppijoiden yhteisöjä, kuten koulujen opettajia, kansalaisjärjestöjä, tiede- ja taidekeskuksia, museoita tai hankeorganisaatioita
 • soveltaa perusopetuksen opetussuunnitelmalliset tavoitteet projektissa; yhteisöllisyys, monialaiset oppimiskokonaisuudet ja laaja-alainen osaaminen
 • ottaa huomioon projektityöskentelyssään kestävän tulevaisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja arktisuuden
 • tehdä yhteistyössä alustavan projektisuunnitelman, rahoitushakemuksen
 • dokumentoida projektin prosessin
 • arvioida omaa ja vertaisten oppimista ja toimintaa
 • käyttää ja soveltaa kasvatustieteellistä ja oppimisen teoreettista tietämystään käytännön työskentelyssään sekä kehittää tutkivan opettajan asiantuntijuutta
 • soveltaa vastuullista tutkimusta ja tuotekehitystä projektityössään
 
Sisältö 
 • projektityöskentelyn teoreettiset mallit ja työtavat
 • projektityöskentelyn erilaiset oppijoiden yhteisöt sekä rahoitusmallit
 • projektityöskentelyn raportointi ja arviointi
 • kestävyyskasvatuksen projektien luonne; kestävyyskasvatuksen yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja ekologinen vaikuttavuus, kestävyyskasvatus pohjoisissa ympäristöissä, kestävyyskasvatuksen hyvinvointivaikutus, kestävyyskasvatus vapaassa sivistystyössä, ja kolmannella sektorilla
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Kontaktiopetus 30h: luennot 20h ja seminaari tai harjoittelu 10h 2op
 • Vertaisopetus 90h: ryhmässä laadittu projektisuunnitelma ja raportti 4 op
 • Itsenäinen työskentely 42h (sisältyy 6 op:een)

 

 
Vaadittavat suoritukset 

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista luento-opetukseen, luentojen aikana työstettävien tehtävien suorittamista, seminaariesitystä tai harjoittelua koulussa tai muussa organisaatiossa ja sen vertaisarviointia sekä kirjallisuuteen perustuvan projektiraportin kirjoittamista.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
 1. Heino T. (toim.) 2013. Kokemukset kiertoon. Ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Helsinki: Opetushallitus.http://www.oph.fi/download/153505_kokemukset_kiertoon_2.pdf
 2. Pernaa, J. (toim.) (2013) Kehittämistutkimus opetusalalla. PS-kustannus.
 3. Liljeström, A., Enkenberg, J., & Pöllänen, S., (2013). Making Learning Whole: An Instructional Approach for Mediating the Practices of Authentic Science Inquiries. Cultural Studies of Science Education, 8(1), 51–86.
 4. Manninen, J. & Burman, A. & Koivunen, A. & Kuittinen, E. & Luukannel, S. & Passi, S. & Särkkä, H. (2007). Oppimista tukevat ympäristöt. Johdatus oppimisympäristöajatteluun. Helsinki: Opetushallitus.
 5. Teacher’s Guide to Action Research, The Northeast Florida Science, Technology, and Mathematics Center for Educationhttp://www.nefstem.org/teacher_guide/intro/index.htm
 6. Silfverberg, P. (2007) Ideasta projektiksi projektinvetäjän käsikirja. Planpoint. http://www.helsinki.fi/urapalvelut/materiaalit/liitetiedostot/ideasta_projektiksi.pdf
 7. Ruuska, K. (2007) Pidä projekti hallinnassa suunnittelu, menetelmät, vuorovaikutus.
 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

3. vuosikurssin 3. ja 4. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Luontokasvatuksen apulaisprofessori Ilkka Ratinen

 
Pakollisuus 

Pakollinen luontokasvatuspainotteisen luokanopettajakoulutuksen opiskelijoille

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Kestävyys- ja luontokasvatusta soveltava projekti  Luentokurssi    13.01.21 -05.05.21
Ei ilmoittautumista Kestävyys- ja luontokasvatusta soveltava projekti  Verkkokurssi    12.01.22 -29.04.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä