Opintojakso

Hae opetus/tentit
KERI0316 Erityiskasvattaja tutkijana, 5 op 
Koodi KERI0316  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Erityiskasvattaja tutkijana  Lyhenne Erityiskasvatta 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0105 Erityispedagogiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Pakolliset edeltävät opinnot:
jokin näistä opintojaksoista
    KERI0400 Erityispedagogiikka
    KERI0200 Erityispedagogiikan perusopinnot
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Outi Kyrö-Ämmälä 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Eskola, J. & Suoranta, J.   Johdatus laadulliseen tutkimukseen   2008  - Saatavuus
     Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P.   Tutki ja kirjoita   2009  - Saatavuus
     Metsämuuronen, J.   Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä  2011  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 
  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy analysoimaan erityispedagogiikan alueella tehtyjä tutkimuksia niin menetelmällisesti kuin sisällöllisestikin.
  • Hän kykenee selittämään eri tutkimusmenetelmien keskeisiä piirteitä ja arvioimaan menetelmien soveltuvuutta erilaisiin tutkimustehtäviin.
  • Opiskelija kykenee tiivistämään tutkimustietoa ja esittämään sitä muille.
 
Sisältö 

Opintojaksolla perehdytään tieteelliseen päättelyyn, argumentointiin ja erityispedagogisen tutkimuksen perusteisiin sekä alan keskeisiin tutkimusmetodeihin erityispedagogiikan alaan kuuluvien tutkimusten ja tieteellisten artikkelien muodossa.

 

 
Edeltävät opinnot 

Erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin.
Kandidaatin tutkintoon vaadittavat menetelmäopinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Seminaarityöskentelyä 20 h.

Itsenäistä tutkimuksiin tutustumista 40 h.

kirjallisuuskatsauksen laatiminen yksilö- tai parityöskentelynä 75 h.

 

 

 

 
Vaadittavat suoritukset 

Seminaarityöskentelyyn osallistuminen ja essee.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Seminaareissa jaettavat artikkelit

 

 
Arviointi 

5-1 / hylätty

 
Ajankohta 

seminaarityöskentely 2. – 3. periodi

kirjallisuustentti Examissa

 
Vastuuhenkilö 

Kasvatustieteen ylioistonlehtori Outi Kyrö-Ämmälä

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä