Opintojakso

Hae opetus/tentit
KERI0317 Täydentävä kirjallisuus, 5 op 
Koodi KERI0317  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Täydentävä kirjallisuus  Lyhenne Täydentävä kirj 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0105 Erityispedagogiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Pakolliset edeltävät opinnot:
jokin näistä opintojaksoista
    KERI0400 Erityispedagogiikka
    KERI0200 Erityispedagogiikan perusopinnot
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tanja Äärelä 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
Valitse kirjallisuutta 5 opintopisteen verran
     Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A.  Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen  2012  - Saatavuus
     Harinen, Päivi  Hyvä paha koulu  2012  - Saatavuus
     Hermanoff, Anneli  Mukava mennä iloisella mielellä: narratiivinen tutkimus kehitysvammaisten nuorten toisen asteen opinnoista  2016  - Saatavuus
     https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/62348/Hermanoff_Anneli_ActaE_188_pdfA.pdf?sequence=
     Hoikkala, T. & Paju, P.  Apina pulpetissa - Ysiluokan yhteisöllisyys  2013  - Saatavuus
     Häyrynen, Eija  Kun oppilaan liikuntavamma haastaa : monitoimijaisen verkoston käsityksiä oppimisympäristöön liittyvistä vaatimuksista ja hyvistä käytännöistä  2014  - Saatavuus
     Keskitalo, Pigga  Saamelaiskoulun kulttuurisensitiivisyyttä etsimässä kasvatusantropologian keinoin  2010  - Saatavuus
     Kiilakoski, T.  Viiltoja  2009  -  
     Klemelä Kirsi, Tuittu Anne, Virta Arja & Rinne Risto   Vieraina koulussa?  2011  - Saatavuus
     Korkalainen, P.  Riittämättömyyden tunteesta osaamisen oivallukseen ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen   2009  - Saatavuus
     Korkeamäki, J.   Aikuisten oppimisvaikeudet   2013  - Saatavuus
     Korkiamäki, R.   Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa  2013  - Saatavuus
     Lähteenmäki, Susanna  Miten elämä kantaa :  2013  - Saatavuus
     https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61690/L%C3%A4hteenm%C3%A4ki_Susanna_ActaE_132pdfA.p
     Paju, Petri  Koulua on käytävä : etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana  2011  - Saatavuus
     Reiterä-Paajanen, U. & Haapasalo, S.   Oppimisvalmennus aikuisten oppimisvaikeuksien kuntoutusmuotona  2012  - Saatavuus
     Salminen, Jari  Koulun pirulliset dilemmat  2012  - Saatavuus
     Satka, M., Alanen, L., Harrikari, T. & Pekkarinen, E.   Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta   2011  - Saatavuus
     Silvennoinen, & Pihlaja, P.   Rajankäyntejä: Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä  2012  - Saatavuus
     Äärelä Tanja  Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla : Nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan  2012  - Saatavuus
     http://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61671/%c3%84%c3%a4rel%c3%a4_actaE_105pdfA.pdf?seq ue
     Cook, B., Tankersley, M. & Landrum, T. J.   Classroom behavior, contexts, and interventions   2012  - Saatavuus
     Cowie, H.& Jennifer, D.  New perspectives on bullying  2008  - Saatavuus
     Eriksson, E. & Arnkill, T.E.  Taking up ones worries : a handbook on early dialogues  2009  - Saatavuus
     Richardson, J. & Powell, J.   Comparing Special Education: Origins to Contemporary Paradoxes  2011  - Saatavuus
     Rose, Richard  Count me in  2010  - Saatavuus
     Rytivaara, Anna   Towards inclusion; teacher learning in co-teaching  2012  - Saatavuus
     Symeonidou, S. & Beauchamp-Pryor, K.   Purpose, process and future direction of disability research   2013  - Saatavuus
     Wilson, Gloria Lodato  Teaching in tandem effective co-teaching in the inclusive classroom  2011  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija kykenee kuvailemaan valitsemansa täydentävän kirjallisuuden keskeisiä näkökulmia ja soveltamaan valitsemansa kirjallisuuden antia opetus- ja ohjaustyöhön.

 
Edeltävät opinnot 

Erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin

 
Toteutus ja työmuodot 

Itsenäistä kirjallisuuteen perehtymistä yksin tai lukupiirissä 135 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kirjallisuustentti tai kirjallisuusesseet.
Lukupiirissä työskennellen laaditaan yhteinen essee 

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Valitse alla olevalta listalta kirjallisuutta 5 op:n verran. Toimita valitsemasi teokset Tanja Äärelälle.

Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A. 2010. Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Jyväskylä: PS-kustannus. (1 op)

Harinen, P. & Halme, J. 2012 Hyvä paha koulu. Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja 56. Helsinki. Saatavilla:

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/Hyva_paha_koulu.pdf (0,5 op)

Hermanoff A. 2016. "Mukava mennä iloisella mielellä" Narratiivinen tutkimus kehitysvammaisten nuorten toisen asteen opinnoista. Acta Universitatis Lapponiensis 320.  Saatavilla: https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/62348/Hermanoff_Anneli_ActaE_188_pdfA.pdf?sequence=4 (1,5 op)

Hoikkala, T. & Paju, P. 2013 Apina pulpetissa – Ysiluokan yhteisöllisyys. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 139. Helsinki: Gaudeamus & Nuorisotutkimusverkosto. (1,5 op)

Häyrynen E. 2014. Kun oppilaan liikuntavamma haastaa. Monitoimijaisen verkoston käsityksiä oppimisympäristöön liittyvistä vaatimuksista ja hyvistä käytännöistä. Acta Universitatis Lapponiensis 282. Saatavilla: https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61689/H%C3%A4yrynen_Eija_ActaE_149pdfA.pdf?sequence=2 (1,5 op)

Keskitalo, P. 2010 Saamelaiskoulun kulttuurisensitiivisyyttä etsimässä kasvatusantropologian keinoin. Diedut 2010: Sámi allaskuvla. (1,5 op)

Kiilakoski, T. 2009. Viiltoja. Analyysi kouluväkivallasta Jokelassa. Nuorisotutkimusverkosto. Verkkojulkaisusarja. Saatavana: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/viiltoja.pdf (0,5 op)

Klemelä Kirsi, Tuittu Anne, Virta Arja & Rinne Risto 2011 (toim.) Vieraina koulussa? Monikulttuurinen koulu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja rehtoreiden kokemana. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja A: 211. (1,5 op)

Korkalainen, P. 2009. Riittämättömyyden tunteesta osaamisen oivallukseen: ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Saatavilla: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/20351/9789513936167.pdf?sequence=1  (1,5 op)

Korkeamäki, J. 2013  Aikuisten oppimisvaikeudet. Näkökulmia selviytymiseen. Kuntoutussäätiön tutkimuksia: 83/2010. Saatavana: http://www.kuntoutussaatio.fi/files/392/Aikuisten_oppimisvaikeudet_Nakokulmia_selviytymiseen.pdf (0,5 op)

Korkiamäki, R. 2013 Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 137. Tampere: Tampere University Press. Saatavana: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68124/978-951-44-9124-5.pdf?sequence=1 (1,5 op)

Lähteenmäki, S. 2013. Miten elämä kantaa – narratiivinen tutkimus puhevammaisten CP-nuorten elämän tarinoista. Acta Universitatis Lapponiensis 265. Saatavilla: https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61690/L%C3%A4hteenm%C3%A4ki_Susanna_ActaE_132pdfA.pdf?sequence=2 (1,5 op)

Paju, P. 2011 Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana. Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 115. Helsinki. (1,5 op)

Reiterä-Paajanen, U. & Haapasalo, S. 2012 Oppimisvalmennus aikuisten oppimisvaikeuksien kuntoutusmuotona. Helsinki: Kuntoutussäätiö. Saatavana: http://www.kuntoutussaatio.fi/files/530/Oppimisvalmennus_aikuisten_oppimisvaikeuksien_kuntoutusmuotona.pdf (0,5 op)

Salminen, J. 2012. Koulun pirulliset dilemmat. Hämeenlinna: Kariston kirjapaino. (1,5 op)

Satka, M., Alanen, L., Harrikari, T. & Pekkarinen, E. 2011 (toim.) Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Tampere: Vastapaino. (1,5 op)

Silvennoinen, & Pihlaja, P. 2012 Rajankäyntejä: Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja A: 214. (1,5 op)

Äärelä, T. 2012. “Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla” – nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan. Acta Unicersitatis Lapponiensis 242. Saatavilla: http://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61671/%c3%84%c3%a4rel%c3%a4_actaE_105pdfA.pdf?sequence=5 (1,5 op)

Cook, B., Tankersley, M. & Landrum, T. J. 2012 Advances in Learning and Behavioral Disabilities, Volume 25 : Classroom Behavior, Contexts, and Interventions. Bradford: Emerald Insight (EBrary) (2 op) 

Cowie, H. & Jennifer, D. 2008 New Perspectives on Bullying: A Guide for Practitioners. Berkshire: Open University Press. (EBrary) (1,5 op)

Eriksson, E. & Arnkil, T.E. 2009 Taking up One’s Worries. A Handbook on Early Dialogues. Jyväskylä: Gummerus Printing. (http://lib.thl.fi) (0,5 op)

Richardson, J. & Powell, J. 2011 Comparing Special Education: Origins to Contemporary Paradoxes
Palo Alto, CA: Stanford University Press. (Ebrary) (1,5 op)

Rose, R. & Shevlin, M. 2010 Count Me In! Ideas for Actively Engaging Students in Inclusive Classrooms
London: Jessica Kingsley Publishers. (EBrary) (1,5 op)

Rytivaara, A. 2012 Towards Inclusion. Teacher learning in co-teaching. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 453. Saatavilla: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/40446/978-951-39-4927-3.pdf?sequence=1 (1,5 op)

Symeonidou, S. & Beauchamp-Pryor, K. 2012 Purpose, Process and Future Direction of Disability Research. Rotterdam: Sense publishers. (Ebrary) (2 op)

Wilson, G. & Lodato Blednick, J. 2011 Teaching in Tandem Effective Co-Teaching in the Inclusive Classroom. Alexandria, VA: Association for Supervision & Curriculum Development (ASCD). (EBrary) (1 op)

 
Arviointi 

5-1 / hylätty

 
Ajankohta 

Itsenäisesti ympäri lukuvuoden. Toimita valitsemasi teokset opintojakson vastuuhenkilölle.

 
Vastuuhenkilö 

Erityispedagogiikan yliopistonlehtori Tanja Äärelä

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä