Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS2113 Mediataito, 4 op 
Koodi KKAS2113  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Mediataito  Lyhenne Mediataito 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Marja-Riitta Maasilta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Hakkarainen, P. & Vaattovaara, V., toim.  Minun mediani. Opiskelijoiden kertomuksia mediasuhteista  2009  - Saatavuus
     Jylhämö, K. & Welp, K.  Louserit vuittuun  2011  - Saatavuus
     Kupiainen, R. & Sintonen, S.  Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus   2009  - Saatavuus
     Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti  Media ja viestintä    - Saatavuus
     https://journal.fi/mediaviestinta
     Myllyniemi, S.  Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016  2017  - Saatavuus
     https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2017/03/Nuorisobarometri_2016_WEB.pdf
     Puustinen, L. & Seppänen, J.  Luottamuksen kuva. Lukijoiden näkemyksiä uutiskuvien uskottavuudesta  2010  - Saatavuus
     http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8148-2
     Yhdenvertaisuus -julkaisusarja; osa 1  Osa 1: Arvon mekin ansaitsemme - Näkökulmia osallisuuden historiaan    - Saatavuus
     http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-491-956-2
     Yhdenvertaisuus -julkaisusarja; osa 2  Osa 2: Valehtelisin jos väittäisin - Syrjintä ja syrjimättömyys Suomessa    - Saatavuus
     http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-491-958-6
     Yhdenvertaisuus -julkaisusarja; osa 3  Osa 3:Pidä huolta - esimerkkejä yhdenvertaisuuden edistämisestä    - Saatavuus
     http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-491-960-9


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • ymmärtää mediataitojen merkityksen audiovisuaalisten aineistojen tuottamisessa, vastaanottamisessa ja tulkinnassa
  • osaa tarkastella kriittisesti erilaisia mediaesityksiä ja omia katsomisen tapojaan
  • osaa tunnistaa medianäkökulmia, joiden keskiössä on yhdenvertaisuuteen, erityisesti sukupuoleen, ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, seksuaaliseen suuntautumiseen sekä yhteiskuntaluokkaan, koulutukseen ja työelämään liittyviä painotuksia.
 
Sisältö 
  • Luennoilla ja pienryhmissä tarkastellaan opintojakson teemoihin kietoutuvia sosiaalisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia rakenteita, joita mediassa toistetaan ja uusinnetaan.
  • Verkkotehtävissä analysoidaan, millä tavoin teksti, kuva ja audiovisuaaliset tuotokset voivat toimia kulttuurisina mediaesityksinä.
  • Tarkastelussa nostetaan esiin valta- ja vastavirrassa liikkuvia medianäkökulmia, tutustutaan median representaatioihin ja erilaisiin medialajeihin (esim. mainonta ja uutisointi) sekä etsitään toisin katsomisen mahdollisuuksia.

 

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot ja pienryhmätyöskentely 9 tuntia, artikkeleihin tutustuminen pienryhmätapaamisia varten, verkkotehtävät, mediapäiväkirja.

 

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoilla, pienryhmätyöskentelyssä ja tehtävissä.

Oman mediapäiväkirjan kirjoittaminen. Itsenäisen työn osuus 80 tuntia.

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Kirjallisuutta mediapäiväkirjaan

Hakkarainen, P. & Vaattovaara, V. (toim.) 2009. Minun mediani. Opiskelijoiden kertomuksia mediasuhteista. Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja 21. Rovaniemi: Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. (Soveltuvin osin. Teos saatavana oppimateriaalina opintojakson aikana verkko-oppimisympäristössä.)

Jylhämö, K. & Welp, K. (toim.) 2011. Louserit Vuittuun ja muita Voiman vastamainoksia. Helsinki: Into, Voima.

Kupiainen, R. & Sintonen, S. 2009. Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus. Helsinki: Gaudeamus.

Media ja viestintä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti. http://www.mediaviestinta.fi/arkisto/index.php/mv/index (Artikkelit ilmoitetaan opintojakson alkaessa)

Myllyniemi, S. (toim.) 2017. Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016. OKM, Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura.

https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2017/03/Nuorisobarometri_2016_WEB.pdf

Puustinen, L. & Seppänen, J. 2010. Luottamuksen kuva. Lukijoiden näkemyksiä uutiskuvien uskottavuudesta. Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö. Tampere: Juvenes Print. Saatavana verkossa: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8148-2 

Yhdenvertaisuus -julkaisusarja, osat 1-3
Saatavana verkossa.

Osa1: Arvon mekin ansaitsemme - Näkökulmia osallisuuden historiaan

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-491-956-2

Osa2: Valehtelisin jos väittäisin - Syrjintä ja syrjimättömyys Suomessa

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-491-958-6

Osa3: Pidä huolta - esimerkkejä yhdenvertaisuuden edistämisestä

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-491-960-9

 

Ajankohtainen lisäkirjallisuus ja muu materiaali ilmoitetaan kurssilla.

 

 
Arviointi 

Analyysitehtävät verkossa, pienryhmätyöskentely hyväksytty/hylätty

Mediapäiväkirja 5–1/hylätty

 
Ajankohta 

4. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Mari Maasilta

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä