Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS2115 Koulutusjärjestelmät ja koulutuspolitiikka, 4 op 
Koodi KKAS2115  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Koulutusjärjestelmät ja koulutuspolitiikka  Lyhenne Koulutusjärjest 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Vuorikoski, M. & Räisänen, M  Opettajan identiteetti ja identiteettipolitiikat hallintakulttuurien murroksissa  2010  -  
     Komulainen, K., Keskitalo-Foley, S., Korhonen, M. & Lappalainen, S.  Yrittajyyskasvatus hallintana  2010  - Saatavuus
     Vauhkonen, T., Kallio, J. & Erola, J.  Sosiaalisen huono-osaisuuden ylisukupolvisuus Suomessa  2017  - Saatavuus
     https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135433/YP1705_Vauhkonenym.pdf?sequence=2
     Silvennoinen, H., Seppänen, P., Rinne, R. & Simola, H.  Yhteiskuntaluokat ja kouluvalintapolitiikka ylikansalliselta paikalliselle tasolle ulottuvassa tarkastelussa.  2012  - Saatavuus
     Laiho, A.  Sukupuolten tasa-arvo koulutuspoliittisena tavoitteena ja käsitteenä - erityistarkastelussa 2000-luvun politiikkadokumentit  2013  - Saatavuus
     http://www.kasvatus-ja-aika.fi/dokumentit/anne_laiho_1112131033.pdf
     Tirronen, J.  Yliopiston ajatus ja historialliset yliopistomallit  2013  - Saatavuus
     http://elektra.helsinki.fi/se/t/0782-0674/38/3/yliotirr.pdf
     Haltia, N.  Avoimen yliopiston väylä siltana avoimen ja tutkintokoulutuksen välillä  2015  - Saatavuus
     http://www.kasvatus-ja-aika.fi/dokumentit/a3_haltia_2110151520.pdf
     Costigan, Arthur T. & Grey, Leslee   Routledge Research in Education Policy and Politics : Demythologizing Educational Reforms   2014  - Saatavuus
     Spring Joel  Sociocultural, Political, and Historical Studies in Education : Globalization of Education : An Introduction   2014  - Saatavuus
     Cole, Mike   Equality and Human Rights : Issues of Gender, Race , Sexuality, Disability and Social Class   2011  - Saatavuus
     Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J.  Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset  2016  - Saatavuus
     Lingard, Bob & Rizvi, Fazal  Globalizing education policy   2010  - Saatavuus
     Blossing, U., Imsen, G. & Moos, L.  The Nordic Education Model: 'A School for All' Encounters Neo-Liberal Policy  2014  - Saatavuus
     Rinne, Risto & Jauhiainen, Arto  Aikuiskasvatus ja demokratian haaste  2011  - Saatavuus
     Kettunen, P. & Simola, H.  Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle.  2012  - Saatavuus
     Verger, T., Lubienski, C. & Steiner-Khamsi, G.  The Global Education Industry. World Yearbook of Education  2016  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 
 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan ja arvioimaan kansallisia koulutusjärjestelmiä vertailevan tarkastelun pohjalta.
 • Opiskelija tunnistaa suomalaisen koulutusjärjestelmän erityispiirteet ja kehityslinjat sekä tämän hetken koulutuspoliittiset painotukset.
 • Edelleen opintojakso tarjoaa valmiuksia arvioida kriittisesti globalisaation ja talouden yhteyksiä sekä niiden merkitystä kansallisen koulutuspolitiikan sisällöissä.
 
Sisältö 
 • Koulutuksen yhteiskunnallinen asema ja merkitys paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla.
 • Kansallisten vähemmistöjen huomioiminen, monikulttuurisuus- ja
  tasa-arvokysymykset.
 • Suomalaisen koulutuspolitiikan ja koulutusjärjestelmän historian pääpiirteet.
 • Ylikansallinen koulutuspolitiikka kansallisessa kontekstissa.
 
Toteutus ja työmuodot 

Lähiopetus 10h ja itsenäinen työskentely 98h tai itsenäinen työskentely 108 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Artikkeleihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti tai esseet. Tehtävänannon esseisiin saat opettajalta kun ilmoitat valitsemasi kirjan ja artikkelit.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Suoritetaan kohdat A) ja B)

A)     Valitse kaksi artikkelia:

         JA

B) Valitse yksi teos:

 • Costigan, Arthur T. & Grey, Leslee (Ed.) Routledge Research in Education Policy and Politics : Demythologizing Educational Reforms : Responses to the
  Political and Corporate Takeover of Education. 2014.  Taylor & Francis. (Ebrary)
 • Spring Joel. 2014. Sociocultural, Political, and Historical Studies in Education : Globalization of Education : An Introduction (2nd Edition). Taylor & Francis. (Ebrary)
 • Cole, Mike (Ed.) Education, Equality and Human Rights : Issues of Gender, 'Race', Sexuality, Disability and Social Class (3rd Edition). 2011.. Routledge. (Ebrary)
 • Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.). 2016. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Jyväskylä: FERA.
 • Lingard, Bob & Rizvi, Fazal. 2009. Globalizing Educational Policy. Routledge. (Ebrary)
 • Blossing, U., Imsen, G., & Moos, L. (toim.) 2014. The Nordic Education Model: ‘A School for All’ Encounters Neo-Liberal Policy. Dordrecht: Springer.
 • Rinne, Risto. & Jauhiainen, Arto (toim.) 2011. Aikuiskasvatus ja demokratian haaste. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ja Kansanvalistusseura.
 • Kettunen, P. & Simola, H. (toim.) 2012. Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja osaaminen Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Hämeenlinna: Karisto.
 • Verger, T., Lubienski, C. & Steiner-Khamsi, G. (toim.) 2016. The Global Education Industry. World Yearbook of Education. London: Routledge.
 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Johanna Kallo

johkal@utu.fi

 
Lisätiedot 

Kurssin voi suorittaa esseillä, joihin ohjeen saa Johanna Kallolta.

Tenttimahdollisuus tosiaan on sitten vain Examissa jatkossa.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä