Opintojakso

Hae opetus/tentit
KMEN0301 Laadullinen tutkimus kasvatustieteissä ja yhteiskuntatieteissä, 4-5 op 
Koodi KMEN0301  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Laadullinen tutkimus kasvatustieteissä ja yhteiskuntatieteissä  Lyhenne Laadullinen tut 
Laajuus4-5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0957 Tutkimusmenetelmät 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Sari Viden 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Alasuutari, Pertti  Laadullinen tutkimus 2.0  2011  - Saatavuus
     Alasuutari, P., Bickman, L., Brannen, J.   SAGE handbook of social research methods  2008  - Saatavuus
     Clifton, C. & Serlin, R.C.   Sage handbook for research in education : engaging ideas and enriching inquiry   2006  - Saatavuus
     Patton, Michael Quinn  Qualitative research & evaluation methods   2002  - Saatavuus
     Ronkainen, S., Pehkonen, Lindholm-Ylänne & Paavilainen  Tutkimuksen voimasanat  2011  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija


- tuntee ja tunnistaa erilaisia laadullisen tutkimuksen lähestymistapoja
- osaa arvioida kriittisesti menetelmien käyttöä
- syventää tietämystään tutkimusmenetelmistä oman pro gradu -tutkielman tarpeisiin.

 
Sisältö 

 

Opintojaksolla tutustutaan väitöstutkimuksesta pienryhmissä toteutetun analyysin avulla erilaisiin laadullisen tutkimuksen suuntauksiin ja arvioidaan menetelmien käyttöä tutkimuksissa. Analyysi keskittyy etenkin menetelmällisiin ja metodologisiin sekä teoreettisiin valintoihin, tutkijan paikantumiseen ja tutkimuseettisiin kysymyksiin. Luennoilla ja ryhmäkeskusteluissa avataan analyysin tuloksia. 

Kurssilla opiskelijat myös työstävät itsenäisesti omaa pro gradun tutkimussuunnitelmaa, dispositiota tai tutkimusasetelmaa, johon pienryhmäkeskusteluissa saa palautetta. Kurssin lopputyö on pohdintaosuuden sisältävä tutkimussuunnitelma, dispositio tai tutkimusasetelma.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot ja keskustelut (18h)

Ryhmätyöskentely ja raportointi (12h)

Itsenäinen työskentely ja lopputyö (78h)

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä itsenäisen lopputehtävän kirjoittaminen.

 

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden väitöskirjat, sovitaan opetuksen alkaessa. 

 
Arviointi 

hyväksytty/täydennettävä

 
Ajankohta 

2. - 3. periodi.

 
Vastuuhenkilö 

Laadullisten tutkimusmenetelmien yliopistonlehtori

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä