Opintojakso

Hae opetus/tentit
LKAS2105 Inklusiivinen ja globaalikasvatus, 5 op 
Koodi LKAS2105  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Inklusiivinen ja globaalikasvatus  Lyhenne Inklusiivinen j 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Partow Izadi 
Suvi Lakkala 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Peterson, J. M., & Hittie, M. M.  Inclusive teaching the journey towards effective schools for all learners   2009  - Saatavuus
     Lakkala, Suvi   Inklusiivinen opettajuus toimintatutkimus opettajankoulutuksessa   2008  - Saatavuus
     Lumby, J. & Coleman, M.  Leading for equality. Making schools fairer.  2016  - Saatavuus
     Paavola, H. & Talib, M-T.   Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa  2010  - Saatavuus
     Lehtonen, Mikko, Löytty, Olli & Ruuska, Petri  Suomi toisin sanoen   2004  - Saatavuus
     Brameld, T.  The Teacher As World Citizen: A Scenario of the 21st Century  1976  -  
     Clayton, Jacklyn Blake  One classroom, many worlds : teaching and learning in the cross-cultural classroom  2003  - Saatavuus
     Torres, Carlos Alberto   Democracy, education, and multiculturalism dilemmas of citizenship in a global world   1998  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Tavoitteet:

 • Ohjata opiskelijoita maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.
 • Oppia tunnistamaan koulutusjärjestelmien eriarvoistavia toimintakulttuureja.
 • Ymmärtää oma rooli monikulttuurisessa yhteisössä. 

Kurssin lopussa opiskelija osaa:

 • osaa hyödyntää käsitteitä ‘aktiivinen kansalaisuus’, ‘kolmas kulttuuri’ ja ‘maailmankansalaisuus’ työkaluina, joilla kohdata moniarvoisuuden haaste ja pyrkiä eheyttämään usein pirstaleista monikulttuurisuutta
 • kykenee hahmottamaan ja soveltamaan kasvatusta proaktiivisena identiteetin rakentumisprosessina, soveltaen kasvatusprosesseja, jotka tukevat aktiivista kansalaisuutta
 • tunnistaa koulujen institutionaalisia ja yksilöstä lähteviä eristäviä, leimaavia tai marginalisoivia käytänteitä, jotka voivat kohdistua yksilöihin tai ihmisryhmiin
 • tunnistaa erityisyyden/normaaliuden määrittelyn dilemmat
 • tuntee inklusiivisen pedagogiikan periaatteet
 • osaa rakentaa oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat monenlaisten oppijoiden osallisuuden ja kehittymisen
 • osaa toimia yhteisöllisesti monikulttuurisessa yhteisössä, ja tunnistaa omat kehittämistarpeensa
 
Sisältö 
 • Inklusiiviset pedagogiset käytännöt ja inklusiivinen koulukulttuuri
 • inklusiivinen opettajuus käytännössä sekä osallistavan kasvatuksen ja opetuksen periaatteet
 • varhainen puuttuminen
 • alueellisten ja monikulttuuristen arvojen tunnistaminen sekä kulttuurisen identiteetin vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen
 • tutustuminen monikulttuuriseen oppimisyhteisöön
 • kulttuurinen ja mentaalinen herkkyys inhimillistä moninaisuutta kohtaan
 • kasvatuksellinen herkkyys erilaisille kulttuurikonteksteille ja monikulttuurisille ympäristöille
 • toiseuden problematiikka sekä ‘kolmannen kulttuurin’ tarkastelua erityisesti luokka- ja kouluympäristössä
 • aktiivisen kansalaisuuden sekä ‘palvelemisen kulttuurin’ käsitteen tutkiskelua keinoina yhteisöllisyyden rakentamisessa
 
Toteutus ja työmuodot 

Luentoja 22h; itsenäistä työskentelyä yksin ja pienryhmässä 111h

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luentoihin; luentojen ja kirjallisuuden suorittaminen yhdessä sovittavalla tavalla; oppimispäiväkirjan laatiminen

LKAS2105-1 Inklusiivisen kasvatuksen luentotentti 1 op

LKAS2105-2 Globaalikasvatuksen oppimispäiväkirja 1 op

LKAS2105-3 Esseet 3 op (kasvatusalan ja luokanopettajakoulutuksen opiskelijat)

LKAS2105-4 KO-essee 1 op (kuvataideopiskelijat)

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

1. Peterson, J.M. & Hittie, M.M. 2010 tai uudempi painos. Inclusive teaching: the journey towards effective schools for all learners.

2. Lakkala, S. 2008. Inklusiivinen opettajuus. Toimintatutkimus opettajankoulutuksessa.

3. Lumby, J. & Coleman, M. 2016. Leading for equality. Making schools fairer.

4. Paavola, H. & Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa.

5. Lehtonen, M. & Löytty, O. & Ruuska, P. 2004, Suomi toisin sanoen.

6. Brameld, T. 1976. The Teacher As World Citizen: A Scenario of the 21st Century.

7. Clayton, J.B. 2003, One Classroom, Many Worlds.

8. Torres, C. A. 1998, Democracy, Education and Multiculturalism: Dilemmas of Citizenship in a Global World.

Muu ajankohtainen kirjallisuus, joka ilmoitetaan kurssin alussa.

 
Arviointi 

5 - 1 / hylätty

 
Ajankohta 

3. vuosikurssi, 3. periodi, kevätlukukausi

 
Vastuuhenkilö 

Kasvatustieteen yliopistonlehtori Suvi Lakkala

 
Pakollisuus 

Pakollinen luokanopettajaopiskelijoille ja yleistä kasvatustiedettä pääaineena opiskeleville

 
Lisätiedot 

Kuvataidekasvatuksen opiskelijat suorittavat opintojakson 3 op:n laajuisena.

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Inklusiivinen ja globaalikasvatus  Luentokurssi  Partow Izadi,
Suvi Lakkala,
Erika Sarivaara 
19.01.22ke 10.00-12.00
08.02.22ti 11.00-12.00
15.02.22ti 12.00-13.00
01.03.22ti 11.00-13.00
15.03.22ti 12.00-15.00
22.03.22ti 12.00-15.00
26.04.22ti 09.00-12.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä