Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU1551 Johdanto sukupuolentutkimukseen, 5 op 
Koodi XNTU1551  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdanto sukupuolentutkimukseen  Lyhenne Johdanto sukupu 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Päivi Naskali 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Juvonen, T., Rossi, L.-M. & Saresma, T.  Käsikirja sukupuoleen  2010  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson jälkeen opiskelija
1. ymmärtää sukupuolentutkimuksen poikkitieteellisen luonteen ja tuntee sen historiaa
2. tunnistaa feministisen teorian erilaisia suuntauksia
3. tuntee sukupuolentutkimuksen käsitteitä ja ajankohtaista keskustelua
4. osaa asettaa yhteiskunnallista, kulttuurista ja sosiaalista tasa-arvoa sekä suomalaista sukupuolijärjestelmää koskevia kysymyksiä.

 
Sisältö 

Kurssi koostuu luennoista (3 op) ja lukupiirityöskentelystä (2 op).

  • Luennoilla tarkastellaan sukupuolta teoreettisesta, käsitteellisestä ja kokemuksellisesta näkökulmasta. Perehdytään sukupuolentutkimuksen ja tasa-arvoajattelun kehitykseen sekä sukupuolen merkitykseen tieteellisen tiedon tuotannossa. Lisäksi tutustutaan mm. queer-tutkimukseen ja kriittiseen miestutkimukseen. Kurssi tarjoaa käsitteellisiä välineitä sukupuolen ja sukupuolittuneiden yhteiskunnallisten ilmiöiden jäsentämiseen.
  • Lukupiireissä paneudutaan sukupuolentutkimuksen kannalta keskeisiin teemoihin ja ajankohtaisiin kysymyksiin ryhmäkeskustelujen, alustusten ja kirjallisuuden avulla.
 
Toteutus ja työmuodot 

XNTU1501 Luennot (15 h, kirjallisuus ja ryhmätyöskentely (12h). Huom! Weboodissa luennoille ja lukupiireihin on ilmoittauduttava erikseen.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöskentelyyn.
Oppimispäiväkirja (10-12 sivua/ n. 2700-3200 sanaa), jossa hyödynnetään Käsikirja sukupuoleen -teosta sekä opintopiirissä käytyjä keskusteluja. Itsenäisen työn osuus: luennot ja oppimispäiväkirja 90 h ja ryhmätyöskentely 40 h alustuksineen.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Käsikirja sukupuoleen. Juvonen, Rossi ja Saresma (toim.), 2010

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Ajankohta 

Luennot: 1. periodi, ryhmätyöt 1.–2. periodi.

 
Kohderyhmä 

Sukupuolentutkimuksen opinnot suositellaan aloitettavaksi johdantokurssilla.

 
Vastuuhenkilö 

Luennoista vastaa naistutkimuksen professori ja ryhmätöistä yliopistonlehtori.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdanto sukupuolentutkimukseen  Luentokurssi  Päivi Naskali 
20.09.21ma 12.00-15.00
27.09.21ma 12.00-15.00
04.10.21ma 12.00-15.00
11.10.21ma 12.00-15.00
18.10.21ma 12.00-15.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä