Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU1554 Sukupuolen intersektionaalisuus, 5 op 
Koodi XNTU1554  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sukupuolen intersektionaalisuus  Lyhenne Sukupuolen inte 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Päivi Naskali 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Ahmed Sara  On Being Included: Racism and Driversity in Institutional LIfe  2012  - Saatavuus
     Hill Collins, P. & Bilge, S.  Intersectionality  2011  - Saatavuus
     Honkasalo, Veronika  Tyttöjen kesken: monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä  2011  - Saatavuus
     https://www.ellibslibrary.com/book/978-952-5464-82-5
     Keskinen Suvi ym. (toim)  Monikulttuurisuuden sukupuoli : kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa / Suvi Keskinen, Jaana Vuori ja Anu Hirsiaho (toim.).   2012  - Saatavuus
     Rainio Minna,  Globalisaation varjoisat huoneet. Kuulumisen ja ulossulkemisen tilat rajanylityksiä käsittelevissä liikkuvan kuvan installaatioissa    - Saatavuus
     http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-814-5
     Sinevaara-Niskanen, Heidi  Setting the stage for Arctic development : politics of knowledge and the power of presence / Heidi Sinevaara-Niskanen.   2015  - Saatavuus
     Tiilikainen, Marja   Arjen islam somalinaisten elämää Suomessa   2003  - Saatavuus
Artikkelit
     Rossi, L-M.  Identiteetti, queer ja intersektionaalisuus - hankala yhtälö?  2008  - Saatavuus
     http://elektra.helsinki.fi/se/k/0781-5751/25/1/identite.pdf
     Karkulehto, S.  Intersektionaalisuus metodologiana ja performatiivisen intersketionaalisuuden haaste.   2012  - Saatavuus
     http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1615364
     Crenshaw, K.  Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color.  1994  - Saatavuus
     http://www.racialequitytools.org/resourcefiles/mapping-margins.pdf


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. ymmärtää ja tunnistaa sukupuolen ja muiden erojen keskinäisen, toisiaan muokkaavan suhteen
2. tunnistaa tietämisen, paikan ja erilaisten toimijuuden tilojen suhteita
3. tuntee käsitteiden marginaalisuus, ero ja toiseus merkityksen sukupuolen, etnisyyden, luokan ja alueellisuuden näkökulmasta
4. hahmottaa periferioiden ja keskusten välisiä jännitteitä.

 
Sisältö 

Opintojaksossa keskitytään intersektionaalisen analyysi- ja tutkimusotteen tarkasteluun. Opitaan ymmärtämään, kuinka yksilöiden ja ryhmien identiteettien kategorisointeja muovaavat moninaiset erot, jotka vaikuttavat myös toisiinsa. Perehdytään sukupuolen, seksuaalisuuden, etnisyyden, luokan ja alueellisuuden suhteisiin vallan näkökulmasta. Alueellisuudesta nousee esiin erityisesti pohjoinen sukupuolinäkökulmasta tarkasteltuna. Kurssi laajenee myös Suomessa elettyyn monikulttuuriseen arkeen.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kirjatentti tai essee, mahdollisesta kontaktiopetuksesta ilmoitetaan erikseen. Tenttiä tai esseesuoritusta varten valitaan kolme teosta kirjallisuuslistasta, tai kaksi teosta ja artikkelipaketti. Mikäli opiskelija valitsee esseemuotoisen suorituksen, hän lähettää tiedon valitsemistaan kirjoista vastuuhenkilölle sähköpostitse. Itsenäisen työn osuus 135 h.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Ahmed, Sara: On Being Included: Racism and Diversity in Institutional Life, 2012

Hill Collins, Patricia & Bilge, Sirma: Intersectionality, 2016, 1-87.

Honkasalo, Veronika. Tyttöjen kesken: monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. 2011.

Monikulttuurisuuden sukupuoli: kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Keskinen, Suvi ym. (toim.), 2012

Rainio, Minna: Globalisaation varjoisat huoneet. Kuulumisen ja ulossulkemisen tilat rajanylityksiä käsittelevissä liikkuvan kuvan installaatioissa, 2015

Sinevaara-Niskanen, Heidi: Setting the stage for Arctic development: Politics of knowledge and the power of presence, 2015

Tiilikainen, Marja: Arjen islam: somalinaisten elämää Suomessa, 2003

Artikkelit:

Karkulehto, Sanna ym.: Intersektionaalisuus metodologiana ja performatiivisen intersektionaalisuuden haaste. Sukupuolentutkimus 4/2012, 16-27.

Rossi, Leena-Maija: Identiteetti, queer ja intersektionaalisuus – hankala yhtälö? Kulttuurintutkimus 25:1, 29-39.

Crenshaw, Kimberlé Williams: Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color. Stanford Law Review 43(6): 12411299. target=_blank>http://www.racialequitytools.org/resourcefiles/mapping-margins.pdf 

 
Arviointi 

5–1/uusittava

 
Ajankohta 

KTK:n yleiset tenttipäivät/ EXAM, esseesuoritus sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

 
Vastuuhenkilö 

Professori

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä