Opintojakso

Hae opetus/tentit
YMAT1390 Matkailun menetelmäkesäkoulu, 5 op 
Koodi YMAT1390  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Matkailun menetelmäkesäkoulu  Lyhenne Matkailun menet 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0446 Matkailututkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin tavoitteena on perehtyä erilaisiin matkailun tutkimusmenetelmiin. Tavoitteena on antaa välineitä pohtia aineiston analyysin luonnetta ja vaiheita sekä teorian ja aineiston vuoropuhelua, mikä on tarpeen tutkielmien ja erilaisten opinnäytetöiden teossa ja arvioinnissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tuottaa opinnäytetyön aihetta koskevaa määrällistä ja/tai laadullista aineistoa
  • luokitella tuottamaansa aineistoa
  • analysoida tuottamaansa aineistoa valitsemallaan tutkimusmenetelmällä
  • arvioida saamiansa tutkimustuloksia ja niiden luotettavuutta sekä hyödynnettävyyttä
  • arvioida oman asiantuntijuuden ja tutkijuuden luonnetta.
 
Sisältö 

Kurssilla käydään läpi tutkimusparadigmoja sekä määrällistä ja laadullista tutkimusotetta matkailututkimuksessa. Aineistonkeruumenetelmistä perehdytään erityisesti kyselytutkimukseen, haastatteluun ja havainnointiin. Matkailun tieteellistä tutkimusta lähestytään aineiston tuottamisen, aineiston luokittelun ja analysoinnin sekä tutkimustulosten arvioinnin ja luotettavuuden kannalta. Kurssilla perehdytään lisäksi akateemisen kirjoittamisen perusteisiin.

 
Edeltävät opinnot 

YMAT0200 Matkailututkimuksen aineopinnot, erityisesti YMAT1201 Matkailun tutkimuksen jatkokurssi, tai vastaavat tiedot ja taidot

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot ja työpajatyöskentely (n.33 t) sekä ennakkotehtävä ja jälkitehtävä. Itsenäisen työn osuus n. 102 tuntia.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille (3 op) sekä hyväksytyt ennakkotehtävä ja jälkitehtävä (2 op).

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Ilmoitetaan ennen kurssin alkua Moodlessa.

 
Ajankohta 

5. periodi

 
Kohderyhmä 

4. tai 5. vuosi

 
Vastuuhenkilö 

Vastuullisen arktisen matkailun apulaisprofessori

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä