Opintojakso

Hae opetus/tentit
SOPT1101 Johdatus sosiologiaan, 5 op 
Koodi SOPT1101  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus sosiologiaan  Lyhenne Johdatus sosiol 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0417 Sosiologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Janne Autto 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa sosiologisen ajattelun perusteet
- jäsentää yhteiskunnallisia ilmiöitä sosiologian tieteenalan välinein
- tunnistaa tieteenalan keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja.

 
Sisältö 

Opintojaksossa perehdytään sosiologian keskeisiin käsitteisiin, ajatustapoihin ja tutkimuskohteisiin.

 
Toteutus ja työmuodot 

Pakollinen osallistuminen luennoille (15 h) ja kirjallisuus.

 
Vaadittavat suoritukset 

Luentojen oheismateriaalit ja niihin liittyvät oppimistehtävät Moodle-verkko-oppimisympäristössä sekä luento- ja kirjallisuustentti. Luennot ja kirjallisuus tentitään samalla kertaa syyslukukauden aikana. Tarkemmat ohjeet 1. luentokerralla. Kirjallisuuden hankkiminen ja lukeminen on syytä aloittaa jo hyvissä ajoin heti kun luennot alkavat, koska peruskurssia suorittaa aina suurehko joukko opiskelijoita.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Zygmunt Bauman (1997 tai uudemmat painokset) Sosiologinen ajattelu.

 
Arviointi 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Ajankohta 

Periodi 1, vuosikurssi 1.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä