Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0118 Mediataide, pelillisyys ja ohjelmointi, 3 op 
Koodi UKUV0118  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Mediataide, pelillisyys ja ohjelmointi  Lyhenne Mediataide, pel 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- käyttää ja soveltaa eri mediavälineitä ja -ilmaisutapoja osana omaa ilmaisuaan ja opetustaan

- muodostaa kokonaiskäsityksen mediakasvatuksesta kuvataideopetuksessa

- tunnistaa uuden median sovellusmahdollisuuksia kuvataidekasvatuksessa

- soveltaa mediakasvatuksen opetusmenetelmiä kuvataideopettajan työssä

- luoda uusia näkökulmia mediataiteen pedagogisiin toimintamalleihin

- soveltaa pelillisyyttä ja ohjelmointia kuvataidekasvatuksessa

- ymmärtää ilmiöperustaisen oppimisen ja opetuksen lähtökohtia

- käyttää mediailmaisua ja -sovelluksia ilmiöperustaiseen oppimiseen

 
Sisältö 

Johdatus digitaalisten pelien ja mediataiteen ilmaisukeinoihin, tyylilajeihin ja historiaan. Uuden median sovellukset kuvataiteen ja kasvatuksen kontekstissa. Multimedia, interaktiivisuus ja pelillisyys taiteellisessa ilmaisussa ja kuvataidekasvatuksessa. Mediasovellusten käyttäminen ja mediakasvatusprojektit kuvataidekasvatuksessa. Ilmiöperustaisen oppimisen lähestymistavat ja yhdistäminen mediavälineiden ja -sovellusten käyttöön. Mediataitojen syventäminen mediataiteen ja opetussovellusten näkökulmasta.

 
Edeltävät opinnot 

UKUV0116 Mediakasvatuksen perusteet 3 op tai UKUV0224 Mediataidot 4 op

 
Toteutus ja työmuodot 

Luentoja 12 h, harjoituksia 18 h, itsenäinen työskentely 51 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja taiteellisen lopputyön suorittaminen. Yhteisen näyttelyn toteutukseen osallistuminen.

 
Oheiskirjallisuus 

Laitinen, S., 2006. Media on kuvaa: Mutta missä sitä opetetaan? Teoksessa: Kettunen, K. & Bonsdorff, P. v. Kuvien keskellä: Kuvataideopettajaliitto 100 vuotta.

Vesterinen, O., 2015. Mediatuottaminen osallisuuden ajan mediakasvatuksessa. Media & viestintä: kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti, 38(2), pp. 144-156. (e-artikkeli)

Gronlund, M., 2016. Contemporary art and digital culture.

Kinanen, P. , 2015. Museot & mediakasvatus.

Nevala, T. & al., 2011. Liikkuva kuva: Muuttuva opetus ja oppiminen.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Kohderyhmä 

Maisteriopinnot, 2. opintovuosi 

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus/Annamari Manninen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä