Opintojakso

Hae opetus/tentit
SGER1113 Ikääntymispolitiikka ja palvelujärjestelmä, 5 op 
Koodi SGER1113  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ikääntymispolitiikka ja palvelujärjestelmä  Lyhenne Ikääntymispolit 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0891 Gerontologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Marjaana Seppänen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata suomalaisen ikääntymispolitiikan keskeiset piirteet
  • kuvata suomalaista vanhenemiseen liittyvää palvelujärjestelmää
  • tunnistaa vanhustyön keskeisiä toimijoita ja toimintaympäristöjä.
 
Sisältö 

Ikääntymispolitiikka, eläkepolitiikka, vanhuspalvelut, vanhustyö.

 
Edeltävät opinnot 

SGER1116 Johdatus sosiaaligerontologiaan

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot (6 t) ja itsenäinen tutustumiskäynti vanhustyön yksikköön sekä kirjallinen työ, jossa reflektoidaan tutustumiskäyntiä sekä liitetään käyntikohde osaksi palvelujärjestelmää. Kirjallisessa työssä hyödynnetään annettua oheiskirjallisuutta.

 
Vaadittavat suoritukset 

Osallistuminen luennoille ja tutustumiskäynnille sekä kirjallisen työn laatiminen tutustumiskäynnin pohjalta oheiskirjallisuutta ja luentoja hyödyntäen.

 
Oheiskirjallisuus 

Tehtävän oheiskirjallisuus:

Hoppania ym. (2016) Hoivan arvoiset. Helsinki: Gaudeamus.

Anttonen, Valokivi & Zechner (toim.) (2009) Hoiva. Tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino.

Niemelä (toim.) (2010) Hyvinvointipolitiikka. Helsinki: Sanoma Pro. Erityisesti luku 7.2.

Seppänen & Karisto & Kröger (toim.) (2007) Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Suomi & Hakonen (toim.) (2008) Kuluerästä voimavaraksi. Jyväskylä: PS-kustannus.

Gerontologia-lehti.

 
Ajankohta 

2. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Sosiaalityön yliopistonlehtori

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä