Opintojakso

Hae opetus/tentit
SGER1115 Sosiaaligerontologian tutkimus, 5 op 
Koodi SGER1115  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sosiaaligerontologian tutkimus  Lyhenne Sosiaaligeronto 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0891 Gerontologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Heli Valokivi 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-tunnistaa sosiaaligerontologisen tutkimuksen lähestymistapoja ja menetelmiä
-huomioida eettisiä kysymyksiä ikääntyneitä koskevassa tutkimuksessa ja
-jäsentää viimeaikaisen sosiaaligerontologisen tutkimuksen teemoja.

 
Sisältö 

Sosiaaligerontologian metodologisia lähestymistapoja ja näkökulmia, eettisiä kysymyksiä ja ajankohtaisia tutkimusteemoja.

 
Edeltävät opinnot 

SGER1116 Johdatus sosiaaligerontologiaan

 
Toteutus ja työmuodot 

Sosiaaligerontologista tutkimusta käsittelevä seminaari (15 t) ja seminaarityö.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja hyväksytyn seminaarityön laatiminen kirjallisuuden pohjalta.
Kurssin voi vaihtoehtoisesti suorittaa osallistumalla vastuuopettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla ikääntymiseen liittyviin tutkimusprojekteihin.

 
Oheiskirjallisuus 

Dannefer & Phillipson (toim.) (2010) The Sage handbook of social gerontology. London: SAGE.

Topo (toim.) (2006) Eettiset kysymykset vanhustenhuollon tutkimuksessa. Seminaari 26.1.2006. Stakesin työpapereita 21/2006. Helsinki: Stakes.

Nikander & Zechner (2006) Ikäetiikka. Elämänkulun ääripäät, haavoittuvuus ja eettiset kysymykset. Yhteiskuntapolitiikka 71(5), sivut 515-526. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/100988/065nikander.pdf?sequence=1

Ray & Seppänen (2014) Rakenteellinen lähestymistapa vanhussosiaalityössä: kriittisen gerontologisen sosiaalityön näkökulma. Teoksessa Pohjola, Laitinen & Seppänen (toim.) Rakenteellinen sosiaalityö. Kuopio: Oy UNIpress Ab, sivut 234-249.

 
Ajankohta 

4. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Sosiaalityön yliopisto-opettaja

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä