Opintojakso

Hae opetus/tentit
ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot, 2 op 
Koodi ayKATA0200  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Akateemiset työelämätaidot  Lyhenne Akateemiset työ 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Avoin yliopisto 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojen jälkeen opiskelija

  • tietää, mitä urataidot-käsitteellä tarkoitetaan ja tuntee urasuunnittelun keskeiset periaatteet
  • osaa tarkentaa osaamisen eri alueita ja kartoittaa omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan
  • osaa pohtia omia uratavoitteitaan jo opintojen alusta lähtien sekä nivoa urasuunnittelunäkökulmaa opintojen suunnitteluun, HOPS:aan (esim. sivuainevalinnat, harjoittelu) ja oman asiantuntijuuden kehittymiseen
  • osaa hakea tietoa työmarkkinoista ja työelämästä ja tuntee työelämässä tarvittavia akateemisia avaintaitoja
  • osaa laatia räätälöidyt työnhaun asiakirjat (hakemus ja CV)
  • osaa puntaroida omia uravaihtoehtoja ja tavoitteita sekä viedä ne käytännön työnhakuun
 
Sisältö 

Opintojakso jakaantuu kuuteen moduuliin; 1) Ura ja urasuunnittelu, 2) Itsetuntemus ja osaaminen, 3) Työelämän osaamisvaatimukset, 4) Minun työmarkkinani, kiinnostavat vaihtoehdot, 5) Työnhaku ja työnhaun asiakirjat, 6) Minun askelmerkkini tulevaan. Opintojakson alussa perehdytään urakäsitteeseen ja itsetuntemukseen sekä oman osaamisen tunnistamiseen, jonka jälkeen syvennytään omiin kiinnostuksen kohteisiin työmarkkinoilla. Oman osaamisen tunnistamisen ja kiinnostavien vaihtoehtojen kartoituksen jälkeen tutustutaan työnhakuprosessiin ja opiskelijat osaavat laatia työnhaun asiakirjat. Lopuksi suunnitellaan tulevaa, omia uratavoitteita sekä kehittämistoimenpiteitä.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena Moodle-ympäristössä. Opinnot sisältävät luentotallenteita sekä itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä. Oppimistehtävistä opiskelija saa henkilökohtaisen palautteen.

 

 
Vaadittavat suoritukset 

Perehtyminen oppimateriaaliin, oppimistehtävien laatiminen ja osallistuminen verkkokeskusteluihin, luentotallenteiden kuuntelu ja niihin liittyvien tehtävien suorittaminen.

 
Arviointi 

Opintojakson arviointi on hyväksytty tai hylätty. Suoritus arvioidaan oppimistehtävien ja verkkotyöskentelyyn osallistumiseen perustuen.

 
Ajankohta 

3 periodi

 
Vastuuhenkilö 

Satu Peteri Kehittämispäällikkö

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 
Ilmoittautuminen 

Weboodin kautta

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä