Opintojakso
Hae opetus/tentit
ONPOOL11 Finanssioikeus, 10 op 
Koodi ONPOOL11  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Finanssioikeus  Lyhenne Finanssioikeus 
Laajuus10 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Leila Juanto 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Marja-Leena Niemi toim.  Oikeus tänään. Osa II   2015  - Saatavuus
     Lisätiedot Vero-oikeuden perusteet:Juanto, L.
     Myrsky, Matti, Niko Svensk, Tomi Voutilainen.   Suomen finanssioikeus   2014  - Saatavuus
     Määttä, Kalle  Veropolitiikka: teoria ja käytäntö  2007  - Saatavuus
     Myrsky, Matti,   Henkilökohtaisen tulon verotus  2014  - Saatavuus
     Räbinä, Timo & Myrsky, Matti & Myllymäki, Janne  Verotusmenettelyn perusteet  2017  - Saatavuus
     Juanto, Leila, Petri Saukko  Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus   2014  - Saatavuus
     Myrsky, Matti, Marianne Malmgrén.  Elinkeinotulon verotus  2014  - Saatavuus
     Helminen, Marjaana  Kansainvälinen verotus   2016  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Osaamistavoitteet

Finanssioikeuden poolin suoritettuaan opiskelija:
- muistaa vero-oikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet
- tuntee vero-oikeuden yleiset opit
- osaa esittää yleiskuvan verojärjestelmän rakenteesta ja verotuksen tavoitteista
- osaa veropolitiikan teorian ja käytännön perusteet sekä ymmärtää verolainsäädännön synnyn veropolitiikan tuloksena
- tuntee julkisyhteisöjen talouden suunnittelua ja talouden valvontaa koskevan lainsäädännön pääpiirteet
- osaa selostaa tulo- ja arvonlisäverosääntelyn keskeisen sisällön sekä kuvata muiden veromuotojen perusteet
- tunnistaa käytännön tapauksesta vero-oikeudelliset ongelmat, löytää niitä koskevat vero-oikeudelliset säännökset sekä osaa soveltaa niitä tapaukseen
- osaa kertoa verotuksen toimittamisessa noudatettavan menettelyn ja vero-oikeudelliset oikeusturvatiet
- tuntee finanssioikeuden kansainvälisen ulottuvuuden

 
Sisältö 

1. Veromuodot ja niitä koskeva voimassa oleva oikeudellinen sääntely
2. Verotusmenettely ja verotuksen oikeusturvajärjestelmä
3. Julkisyhteisöjen varainkäytön suunnittelu ja valvonta
4. Suomen verojärjestelmän ja finanssioikeuden kansainväliset liittymät

 
Edeltävät opinnot 

Poolin suorittamiseen ei vaadita edeltäviä opintoja. Kauppaoikeuden pooli suorittamista kuitenkin suositellaan kirjanpidon ja verotuksen kiinteän yhteyden vuoksi.

 
Toteutus ja työmuodot 

Finanssioikeuden pooli koostuu kolmesta osasta:
1) Perusopinnot; Vero-oikeuden, veropolitiikan ja finanssihallinto-oikeuden perusteet (2 op), ns. A-osa
2) Aineopinnot; Henkilö- ja yritysverotus, arvonlisäverotus sekä verotusmenettely ja muutoksenhaku (6 op), ns. B-osa
3) Aineopinnot; Kansainvälistyvä finanssioikeus (2 op), ns. C-osa

Poolissa ei ole pakollista opetusta, vaan kaikki osat on mahdollista suorittaa kirjallisuustentteinä. Poolissa kuitenkin tarjotaan vaihtoehtoisia suoritustapoja: luennot, seminaarit, oikeustapausharjoitukset ja kirjalliset työt. Vaihtoehtoiset suoritustavat määritellään erikseen lukuvuosittain (vuoden 2019 poolin osalta alkuvuodesta 2019). Vaihtoehtoisten suoritustapojen laajuuteen vaikuttavat opetusresurssit.

 
Vaadittavat suoritukset 

A-osa (ONPOOL11A) Perusopinnot; Vero-oikeuden, veropolitiikan ja finanssihallinto-oikeuden perusteet (2 op)

Kirjatentti:
1) Vero-oikeuden perusteet: Juanto, L.: Vero-oikeuden perusteet. Teoksessa Oikeus tänään, osa II (2015), s. 151-202.
2) Veropolitiikan ja finanssihallinto-oikeuden perusteet: Myrsky, M. - Svensk, N. - Voutilainen, T., Suomen finanssioikeus (2014) s. 351-414 ja 545-569 ja Määttä, K., Veropolitiikka: teoria ja käytäntö (2007).

Poolin A-osa on mahdollista suorittaa kokonaan tai osittain muutoin kuin kirjatenttinä. Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista.  Luento-osuuden (Vero-oikeuden perusteet) hyväksytysti suorittaneen (suoritusmuoto ilmoitetaan WebOodissa opetustietojen yhteydessä) ei tarvitse vastata kirjatentissä 1 kohdassa mainittua teosta koskeviin kysymyksiin. Luento-osuuden (Veropolitiikan ja finanssihallinto-oikeuden perusteet) hyväksytysti suorittaneen (suoritusmuoto ilmoitetaan WebOodissa opetustietojen yhteydessä) ei tarvitse vastata kirjatentissä 2 kohdassa mainittuja teoksia koskeviin kysymyksiin. Korvaavat suoritukset on tehtävä ennen kirjatenttiin osallistumista


B-osa (ONPOOL11B) Aineopinnot; Henkilö- ja yritysverotus, arvonlisäverotus sekä verotusmenettely ja muutoksenhaku (6 op)

Kirjatentti:
1) Henkilöverotus: Myrsky, M. - Räbinä, T., Henkilökohtaisen tulon verotus (2014) s. 40-55, 76-134, 166-303, 347-366, 415-438 ja 493-552.
2) Yritysverotus: Myrsky, M. - Malmgrén. M., Elinkeinotulon verotus (2014) s. 41-302, 314-346 ja 519-531.
3) Arvonlisäverotus: Juanto, L. - Saukko, P., Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus (2014) s. 11-245.
4) Verotusmenettely ja muutoksenhaku:  Räbinä, T. - Myrsky, M. – Myllymäki, J., Verotusmenettelyn perusteet (2017), s. 53-92 ja 199-241.

B-osan kirjatenttiin sisältyy kaksi oikeustapausta (à 20 p.) ja neljä muuta (yleensä esseeluonteista) kysymystä (à 10 p.).

Poolin B-osa on mahdollista suorittaa osittain muutoin kuin kirjatenttinä. Opetukseen (oikeustapausharjoitukset ja muu kontaktiopetus) osallistuminen on vapaaehtoista.  Oikeustapausharjoitukset hyväksytysti suorittanut opiskelija vapautuu vastaamasta kirjatentissä sen yhteen oikeustapaukseen (à 20 p.). 

Opiskelijan, joka on suorittanut oikeustapausharjoitukset arvonlisäverotuksesta ja henkilöverotuksesta, ei tarvitse vastata tentissä tähän aihepiiriin painottuvaan kysymykseen (tentissä kysymys numero 2). Opiskelijan, joka on suorittanut oikeustapausharjoitukset yritysverotuksesta, ei tarvitse vastata tentissä tähän aihepiiriin painottuvaan kysymykseen (tentissä kysymys numero 1). Oikeustapausharjoituksilla korvattavissa olevat kysymykset kerrotaan vielä myös tenttipaperissa.. Oikeustapausharjoituksilla voi korvata tentissä vain yhden oikeustapauskysymyksen. Muuhun opetukseen (kuin oikeustapausharjoitukset) osallistuminen ja hyväksytty suorittaminen vapauttaa vastaamasta tentissä opetuksen aihepiiriin liittyvään (essee)kysymykseen (à 10 p.). Opetuksen kirjakorvaavuus määritellään luentotietojen yhteydessä WebOodissa. Opetukseen osallistumalla opiskelija voi korvata tentistä enintään kaksi 10 pisteen (essee)kysymystä. Korvaavat suoritukset on tehtävä ennen kirjatenttiin osallistumista.

Tentissä vastattavissa oikeustapauskysymyksissä edellytetään hallittavan kaikki vero-oikeudelliset säädökset siinä muodossa, kuin ne ovat tentissä käytettävässä Verolait tai Verosäädökset -teoksessa. Oikeustapauskysymykset voivat siis koskea mitä tahansa verolajia ja opiskelijan edellytetään vastaavan oikeustapaukseen kaikilta osin riippumatta esimerkiksi siitä, onko hän suorittanut tenttikirjallisuutta korvaavia vaihtoehtoisia opintoja. Esimerkiksi arvonlisäverotusta käsittelevän luentosarjan suorittaminen ei siten vapauta vastaamasta tentissä oikeustapauskysymykseen siltäkään osin kuin se liittyy arvonlisäverotukseen, vaan ainoastaan 10 pisteen (essee)kysymykseen.

Tentissä käytetään lakikirjaa. Tätä varten jokainen ottaa mukaansa teoksen ”Verolait 1/2019” tai ”Verosäädökset 2019” (tai niiden uudemman painoksen). Vastaukset arvioidaan näiden julkaisujen sisältämien säädösten perusteella. Halutessaan tentissä voi käyttää myös näiden teosten vanhempia painoksia, joita saa täydentää tulosteilla Finlex-tietokannan osasta ”Sähköinen säädöskokoelma”. Kaikki muut kopiot ja tulosteet lakiteksteistä tai muusta materiaalista ovat tentissä kiellettyjä. Lakikirjassa sallittujen merkintöjen osalta finanssioikeuden tentissä noudatetaan oikeustieteiden tiedekunnan yleisiä määräyksiä.
  

Täydennystentti

Kirjallisuustentissä Henkilö- ja yritysverotus, arvonlisäverotus sekä verotusmenettely ja muutoksenhaku (ONPOOL11B) saadun hylätyn tenttituloksen voi alla mainituin ehdoin pyrkiä korottamaan hyväksytyksi suoritukseksi osallistumalla täydennystenttiin.

Täydennystenttiin voi osallistua opiskelija, joka on

- saanut tentissä kokonaispistemäärän, joka on vähintään 40 % tentin maksimipistemäärästä (eli 16 pistettä 40 pisteen tentissä, 20 pistettä 50 pisteen tentissä, 24 pistettä 60 pisteen tentissä, 28 pistettä 70 pisteen tentissä, 32 pistettä 80 pisteen tentissä). Tässä yhteydessä ei sovelleta ns. pyöristyssääntöjä, joten edellytys ei täyty esimerkiksi 40 pisteen tentissä pistemäärällä 15½.

- ja lisäksi saanut tentin oikeustapaustehtävästä/oikeustapaustehtävistä pistemäärän, joka on vähintään 50 % ko. tehtävän/tehtävien maksimipistemäärästä.

Täydennystentissä vastataan esseetyyppisiin kysymyksiin niistä aihealueista (kirjoista), joissa pistemäärä on tentissä jäänyt alle viiden (5) pisteen. Täydennystentti on suoritettu hyväksytysti, jos opiskelija saavuttaa täydennystentissä pistemäärän, joka on vähintään 50 % kysymysten maksimipistemäärästä.

Täydennystentin valinnut opiskelija ei voi saada opintojaksosta ONPOOL11B korkeampaa arvosanaa kuin yksi (1), eikä hänellä ole mahdollisuutta arvosanan korottamiseen kirjallisella työllä.

Täydennystentti on suoritettava kuuden (6) kuukauden kuluessa täydennettävän tentin tulosten julkistamisesta. Finanssioikeuden poolin vastaava opettaja voi perustellusta syystä myöntää luvan täydennystentin suorittamiseen myöhemminkin.

Täydennystentin voi suorittaa vain tenttiakvaariossa (Exam). Täydennystentti ei ole lakikirjatentti. Tenttiaika on kolme (3) tuntia. Tentti suoritetaan Examissa ns. henkilökohtaisena tenttinä, joten opiskelijan on sovittava erikseen oppiaineen professorin kanssa tentin ajankohdasta. Samalla tarkastetaan se, että täydennystenttioikeus on olemassa ja vahvistetaan tenttiin luettava kirjallisuus.

Arvosanan korottaminen


Tentissä saatu arvosana on mahdollista korottaa yhtä korkeammaksi (esim. arvosana 2 arvosanaan 3) opettajan kanssa erikseen sovittavalla kirjallisella työllä (noin 10 sivua). Opiskelija voi laatia opintojaksoon arvosanan korottamiseksi vain yhden kirjallisen työn.


C-osa (ONPOOL11C) Aineopinnot; Kansainvälistyvä finanssioikeus (2 op)

Kirjatentti:
Helminen, M.
, Kansainvälinen verotus (2016), s. 29-156, 385-402, 445-508 ja 543-580.

Poolin C-osa voi olla mahdollista suorittaa kokonaan muutoin kuin kirjatenttinä. Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista.  Kirjatentin korvaava suoritusmuoto ilmoitetaan WebOodissa opetustietojen yhteydessä.

 
Arviointi 

A-osa: hyväksytty/hylätty
B-osa: 1-5/hylätty
C-osa: hyväksytty/hylätty

 
Tenttipäivät 

A-osa (3 tuntia): Tentit tenttiakvaariossa erikseen määriteltävinä ajankohtina. (kts. tenttijärjestys)

B-osa (6 tuntia): Toukokuussa 2019 tenttijärjestyksen mukaisesti. Rästitentit tenttijärjestyksen mukaisesti.
Tenttiin tulee ilmoittautua määräajassa; myöhästynyt tentti-ilmoittautuminen voidaan hyväksyä vain erityisen painavasta syystä.

C-osa (3 tuntia): Tentit tenttiakvaariossa erikseen määriteltävinä ajankohtina. (kts. tenttijärjestys)

 
Vastuuhenkilö 

finanssioikeuden professori Leila Juanto

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä