Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONVAL0018 Vahingonkorvausoikeus, 5 op 
Koodi ONVAL0018  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Vahingonkorvausoikeus  Lyhenne Vahingonkorvaus 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Janne Kaisto 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Hahto, Vilja   Tuottamus vahingonkorvausoikeudessa   2008  - Saatavuus
     Hemmo, Mika   Sopimus ja delikti tutkimus vahingonkorvausoikeuden vastuumuodoista   1998  - Saatavuus
     Savela, Ari   Vahingonkorvaus osakeyhtiössä   2006  - Saatavuus
     Mielityinen, Sampo   Vahingonkorvausoikeuden periaatteet   2006  - Saatavuus
     Hakalehto-Wainio, Suvianna.   Valta ja vahinko : julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuu vahingonkorvauslaissa / Suvianna Hakalehto-Wainio.   2008  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Osaamistavoitteet
Vahingonkorvausoikeuden opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa selittää vahingonkorvausoikeuden kantavien periaatteiden sisällön ja tuntee niiden tulkinnoista käytyä keskustelua,
- pystyy tunnistamaan käytännön tapauksista vahingonkorvausoikeudellisia ongelmia ja kehittelemään niiden erilaisia ratkaisuja tukevia vahingonkorvausoikeudellisia näkökohtia
- pystyy arvioimaan vahinkotilanteen merkitystä vahingonkorvausoikeudellisessa harkinnassa
- pystyy tunnistamaan suomalaisen vahingonkorvausoikeuden eurooppalaisia ja kansainvälisiä piirteitä

 
Sisältö 

Perehtyminen vahingonkorvausoikeuden erityiskysymyksiin
Perehtyminen korvausmalleihin.
Perehtyminen osakeyhtiön vahingonkorvausvastuuseen.
Perehtyminen julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuuseen.

 
Edeltävät opinnot 

Varallisuusoikeuden pooli (ONPOOL2) tai velvoiteoikeuden pakollinen aineopintojakso (OAIO0301).

 
Toteutus ja työmuodot 

Vapaaehtoiset luentosarjat ja erikseen ilmoitetut vierailuluennot.
Perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin.

Keväällä 2021 järjestetään verkkotyöskentelynä toteutettava vahingonkorvausoikeuden kurssi, joka voidaan suorittaa 2-5 op:n laajuisena:

• aloituswebinaari: ke 27.1. klo 9-13
• väliwebinaari: ma 1.3. klo 9-12
• loppuwebinaari, osa 1; to 25.3. klo 12-16
• loppuwebinaari, osa 2: pe 26.3. klo 12-16

 
Opintojakso voidaan suorittaa portaattomasti 1-5 op:n laajuisena. Kukin kirjallisuuskohta vastaa 1 op:ta. Opiskelijan on merkittävä tentti-ilmoittautumiseen mitkä teokset hän on lukenut tenttiä varten ja vastattava niistä tehtyihin kysymyksiin tentissä. Tentti voidaan suorittaa vain tentti-ilmoittautumisen mukaisessa laajuudessa; laajuutta ei enää voi muuttaa tenttitilaisuudessa. Tutkintotodistukseen merkitään opintojakson suoritukset sellaisina kuin opiskelija on niitä suorittanut eli portaattomasti 1-5 op. Tentittävät teokset voi ilmoitttaa Examin kautta tenttivarausta tehtäessä tai lähettämällä vastuuopettajalle sähköpostia ennen tenttisuoritusta. Jos valintoja ei ole ilmoitettu etukäteen, tenttisuoritusa ei tarkasteta. Etukäteisilmoitus luetuista teoksista on tehtävä silloinkin, kun opiskelija aikoo suorittaa tentin yhdellä kertaa 5 op laajuisena.

Kirjallinen kuulustelu:
Tentti suoritetaan tenttiakvaariossa.

Vastauksissa ei edellytetä tenttivaatimusten ulkoa osaamista; sen sijaan on tarkoitus, että opiskelija tunnistaa kysymyksessä tarkoitetun aihepiirin olennaisia vahingonkorvausoikeudellisia piirteitä ja pohtii niitä omakohtaisesti esittäen ja arvioiden esimerkiksi pro/contra näkökohtia.

Tentissä ei saa käyttää lakikirjaa.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kirjallinen kuulustelu.

Tentin voi tehdä vain Examissa.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

1. Hahto, V.: Tuottamus vahingonkorvausoikeudessa (2008)
2. Norros, O.: Vakuutuksenantajan korvauspäätös (2016)
3. Savela, A.: Vahingonkorvausoikeus osakeyhtiössä (2015)
4. Mielityinen, S.: Vahingonkorvauksen oikeusperiaatteet (2006)
5. Hakalehto-Wainio, S: Valta ja vahinko (2008)

 
Arviointi 

Vastauksista saatava enimmäispistemäärä on yleensä 10 pistettä. Tentin hyväksyminen edellyttää, että opiskelija saa vähintään puolet tentin enimmäispistemäärästä. Esimerkiksi viiden kysymyksen tentissä, jonka enimmäispistemäärä on 50, hyväksymisraja on 25 pistettä. 
 
 

 
Ajankohta 

Tentti suoritetaan tenttiakvaariossa.

 
Kohderyhmä 

Ks. "edeltävät opinnot".

 
Korvaavuudet 

Aikaisempien opintojen korvaavuudesta on sovittava erikseen vastaavan opettajan kanssa.

 
Vastuuhenkilö 

Varallisuusoikeuden professori Janne Kaisto
 

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Vahingonkorvausoikeus  Luentokurssi  Sampo Mielityinen 
31.01.22ma 10.00-14.00
14.02.22ma 10.00-12.00
15.03.22ti 10.00-14.00
11.04.22ma 12.00-16.00
12.04.22ti 12.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä