Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS1116 Oppimisen ja opetuksen suunnittelu, 5 op 
Koodi KKAS1116  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Oppimisen ja opetuksen suunnittelu  Lyhenne Oppimisen ja op 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Päivi Rasi 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Opetushallitus  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014  2014  - Saatavuus
     Juha T. Hakala & Kari Kiviniemi  Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä : aikuispedagogiikan haasteiden äärellä   2013  - Saatavuus
     Karjalainen, A. ym.  Osaamisen opettaja  2016  -  
     http://www.oamk.fi/amok/emateriaalit/files/5514/7936/3756/Osaamisenopettaja -Amok_2016.pdf
     Löfström,, Kanerva, K., Tuuttila, L., Lehtinen, A. & Nevgi, A.   Laadukkaasti verkossa verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle.   2010  - Saatavuus
     https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23899/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf?sequence=1
     Bransford, J. D., Brown, A. L. & Cooking, R. R.  How people learn : brain, mind, experience, and school  2000  - Saatavuus
     http://nap.edu/9853
     Bransford, J. D., Brown, A. L. & Cooking, R. R  Miten opimme aivot, mieli, kokemus ja koulu   2004  - Saatavuus
     Olofsson, A. D. & Lindberg, J. O.  Informed design of educational technologies in higher education: enhanced learning and teaching  2012  - Saatavuus
     Unesco, International Bureau of Education  Unesco, International Bureau of Education, Educational Practices Serie:     - Saatavuus
     http://www.ibe.unesco.org/en/resources?field_resource_type[]=475


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson jälkeen opiskelija:

 1. Tietää mitä on suunnitteluosaaminen ja ymmärtää sen merkityksen kasvatus-, koulutus- ja opetusalalla.
 2. Tuntee oppimisen ja opetuksen suunnitteluprosessin osatekijät ja vaiheet.
 3. Tuntee oppimisen design-tutkimusta sekä ymmärtää sen merkityksen oppimisen ja opetuksen suunnittelussa.
 4. Osaa soveltaa ja hyödyntää oppimisen ja opetuksen suunnittelussa:
  1. oppimisen teorioita, pedagogisia periaatteita, malleja ja menetelmiä 
  2. opetussuunnitelmia ja muita ohjaavia asiakirjoja
  3. digitaalisen teknologian ja median tarjoamia mahdollisuuksia
 
Sisältö 
 • Suunnitteluosaaminen
 • Oppimisen design-tutkimus
 • Suunnittelun osatekijät sekä vaiheet
 • Suunnittelun lähtökohtana olevat oppimisen teoriat, pedagogiset periaatteet, mallit ja menetelmät
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Kontaktiopetusta 16 h,
 • yksilöllistä sekä ryhmätyöskentelyä 119 h.
 • Opintojakson oppimisalustana toimii Moodle.

 

 • Kontaktiopetuksen sekä kirjallisuuteen ja muihin tietolähteisiin perehtymisen lisäksi opiskelijat ratkaisevat pienryhmissä ajankohtaisen suunnitteluhaasteen. Ratkaisuna haasteeseen he tuottavat pedagogisesti perustellun, digitaalista teknologiaa ja mediaa hyödyntävän oppimisen ja opetuksen suunnitelman.
 • Lisäksi pienryhmät pyytävät suunnitelmalleen palautetta työelämän asiantuntijalta/asiantuntijoilta.
 
Vaadittavat suoritukset 
 • Kirjallinen oppimisen ja opetuksen suunnitelma pienryhmissä. Suunnitelmaan liitetään ryhmän itsearviointi sekä koonti työelämän asiantuntijalta/asiantuntijoilta saadusta palautteesta.
 
Oheiskirjallisuus 

• Opetussuunnitelmat ja muut ohjaavat asiakirjat.

• Hakala, J.T. & Kiviniemi, K. (toim.) (2013). Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä. Aikuispedagogiikan haasteiden äärellä. Luku II: Asiantuntijuutta jakamassa (s. 59-114). https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/48383/978-951-39-53768.pdf

• Karjalainen, A. ym. (2016). Osaamisen opettaja. http://www.oamk.fi/amok/emateriaalit/files/5514/7936/3756/Osaamisenopettaja -Amok_2016.pdf

• Löfström, R., Kanerva, K., Tuuttila, L., Lehtinen, A. & Nevgi, A. (2010). Laadukkaasti verkossa – verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23899/hallinnon_julkaisuja_71_ 2010.pdf?sequence=1

• How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School: Expanded Edition (2000). John D. Bransford, Ann L. Brown, and Rodney R. Cocking (Eds.) National Research Council. PDF available at: http://nap.edu/9853 Sama teos suomen kielellä: Tanner ym. Miten opimme: aivot, mieli, kokemus ja koulu. WSOY.

• Ruokamo, H., Hakkarainen, P. & Eriksson, M. (2012). Designing a model for teaching and meaningful e-learning. Teoksessa: A. Olofsson & J. Lindberg (Toim.), Informed design of educational technologies in higher education: Enhanced learning and teaching (s. 375-392). New York: IGI Global.

• Unesco, International Bureau of Education, Educational Practices Series: http://www.ibe.unesco.org/en/resources?field_resource_type[]=475 (soveltuvin osin)


Lisäksi lähiopetuksessa ilmoitettavia artikkeleita ja verkkolähteitä.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

4. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Apulaisprofessori Päivi Rasi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Kuvataidekasvatuksen opiskelijat suorittavat opintojakson 4 op:n laajuisena.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä