Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAPE1512 Äidinkieli ja kirjallisuus, 7 op 
Koodi LAPE1512  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Äidinkieli ja kirjallisuus  Lyhenne Äidinkieli ja k 
Laajuus7 op  Vanhenemisaika  
TyyppiOpettajan monialaiset opinnot Oppiaine0035 Äidinkieli ja kirjallisuus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineksen perusteet ja monialaisuuden
 • perustella äidinkielen ja kirjallisuuden merkityksen oppilaiden kehityksen ja kasvun kannalta
 • analysoida erityyppisiä fiktiivisiä tekstejä, erityisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta
 • soveltaa erilaisia tapoja opettaa lasten- ja nuortenkirjallisuutta luokilla 1 - 6
 • tulkita Kalevalaa lapsille ja nuorille
 • kuvata alakoulussa opetettavan kielitiedon perusteet ja osaa kielentää kieliopin peruskäsitteet
 • soveltaa tietämystään oppilaiden kielitietoisuuden edistämiseksi
 • kuvailla suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtia ja menetelmiä
 • soveltaa tietämystään tekstin tuottamisesta ja tulkinnasta kirjoittamisen ja tekstitaitojen opettamisessa
 • eritellä ja tulkita suomalaisen perinteen tärkeimpiä vanhoja ja uusia lajeja
 • suhteuttaa perinteen osaksi elämän eri osa-alueita ja perinteentuntemusta koulutyössä
 • selittää draamakasvatuksen merkityksen ja tunnistaa sen mahdollisuudet opetuksessa
 • käyttää draamaa osana monipuolista äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta
 
Sisältö 
 • kirjallisuuden päälajit ja tärkeimmät käsitteet, lasten- ja nuortenkirjallisuuden vaiheita ja lajeja, kirjallisuusanalyysin eri menetelmien käyttö, Kalevalan tarina ja lapsille suunnattuja Kalevalan versioita
 • lastenperinnettä
 • kielitieto: kielen olemus ja merkitys, pedagoginen kielioppi, kielitiedon ja kieliopin opettamisen menetelmät
 • S2-opetuksen perusteita
 • kirjoittamisen ja tekstitaitojen opetuksen menetelmät
 • draaman ja ilmaisun työtapoja ja erityisalueita
 • äidinkieli ja kirjallisuus opetussuunnitelmassa
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Kontaktiopetusta 70 t (pienryhmäopetus 57 t, suurryhmäopetus 13 t ) 2,5 op
 • Yhteisöllinen työskentely 2 op
 • Kurssin yhteydessä annetut harjoitus-, suunnittelu- ja draamatehtävät
 • Yksilöllinen työskentely 2,5 op
 • Kurssin yhteydessä annetut tehtävät (kieliessee, lasten- tai nuortenkirjan analysointi ja esittely)
 • Lopputentti
 • Itsenäisen työskentelyn määrä 119 t
 
Vaadittavat suoritukset 
 • Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja annettujen tehtävien suorittaminen.
 • Lisäksi tentitään Grünthal, Satu & Pentikäinen, Johanna (toim.) 2007: Kulmakivi.
 • Luokanopettajan äidinkieli ja kirjallisuus (soveltuvin osin), muita erikseen nimettyjä tekstejä ja käsitellyt asiat jaettuine materiaaleineen.
 
Oheiskirjallisuus   
Arviointi 

5 - 1/ hylätty

 
Ajankohta 

1. - 3. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan lehtorit Marja Kalske ja Seija Tuovila

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä