Opintojakso

Hae opetus/tentit
LKAS3113 Lapsen oikeudet ja asema moniammatillisissa verkostoissa, 5 op 
Koodi LKAS3113  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Lapsen oikeudet ja asema moniammatillisissa verkostoissa  Lyhenne Lapsen oikeudet 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Suvi Lakkala 
Tuija Turunen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     S. Lakkala, H. Kangas ja M. Pulju  Yhdessä toimimalla kohti hyvinvoivaa koulua. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen monitoimijuuden avulla.  2014  - Saatavuus
     http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-787-2
     Kauppi, A., Laitinen, M., Lakkala, S. ja Turunen, T.   Asiakastiedot ja niiden käyttö sosiaalihuollon ja perusopetuksen välisessä yhteistyössä  2017  - Saatavuus
     Hakalehto-Wainio, Suvianna  Oppilaan oikeudet opetustoimessa  2012  - Saatavuus
     Lahtinen, Nina.   Oppilaan oikeudet ja vanhempien vastuu  2011  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • jäsentää lasten oikeuksien ja aseman sisältöjä ja merkityksiä moniammatillisessa yhteistyössä 
 • arvioida lasten oikeuksien ja aseman todentamista moraalisesti haastavien ilmiöiden kohtaamisessa 
 • hahmottaa luokanopettajan aseman, oikeuksien, velvollisuuksien ja roolin moniammatillisissa ongelmanratkaisuprosesseissa 
 • tiedostaa dialogisuuden ja vuorovaikutuksen merkityksiä osana moniammatillista ongelmanratkaisuprosessia 
 • jäsentää tutkivaa työotetta moniammatillisessa työskentelyssä 
 • paikantaa kokemusasiantuntijuuden roolin ja merkityksen ammatillisissa kohtaamisissa. 
 • ymmärtää oppilashuollollisten prosessien pitkäkestoisen luonteen
 
Sisältö 

Opintojaksossa syvennytään lasten oikeuksiin ja asemaan luokanopettajan työn, sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden näkökulmista. Moniammatillista työskentelyä lähestytään eri ammattilaisten asiantuntijuutta ja osaamista vaativien, moraalisesti latautuneiden ilmiöiden kohtaamisessa. Tapausanalyysien avulla paneudutaan moniammatilliseen dialogisuuteen ja vuorovaikutukseen lasten oikeuksien ja aseman arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa. Perheen ja lapsen kokemustieto tunnistetaan oleellisena osana prosessia.

 
Edeltävät opinnot 
 • LKAS2105 Inklusiivinen kasvatus
 • LKAS2101A Pedagoginen harjoittelu
 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssi toteutetaan verkkokurssina.

Verkkosisällöt:

 • luentoja ja virikemateriaalia 10 h
 • Pienryhmäntyöskentely verkossa: 60 h
 • Itsenäinen työskentely: 60 h
 • Verkkokonferenssi: 4 h

Opintojakso on yhteinen kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajaopiskelijoille, oikeustieteiden ja sosiaalityön opiskelijoille.

 
Vaadittavat suoritukset 
 • Verkkosisältöihin perehtyminen,
 • aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn,
 • tapausanalyysi ja sen kirjallinen kuvaus,
 • verkkokonferenssiesityksen valmistaminen ja esittäminen pienryhmässä sekä
 • yksilöllisen omaa professiota tarkastelevan kirjallisen työn laatiminen.
   
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

 

 

 
Oheiskirjallisuus 
 1.  S. Lakkala, H. Kangas ja M. Pulju. 2014.Yhdessä toimimalla kohti hyvinvoivaa koulua. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen monitoimijuuden avulla. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-787-2
 2. Kauppi, A., Laitinen, M., Lakkala, S. ja Turunen, T. 2017. Asiakastiedot ja niiden käyttö sosiaalihuollon ja perusopetuksen välisessä yhteistyössä. Oikeus 1/2017.
 3. Hakalehto-Wainio, S. 2012. Oppilaan oikeudet opetustoimessa
 4. Lahtinen, N. 2012. Oppilaan oikeudet ja vanhempien vastuu Lisäksi kurssin alussa annetaan kirjallisuuslista, jota käytetään tapausanalyysin laatimisessa.
 
Arviointi 

1-5 /hylätty

Arviointiin vaikuttavat annettujen tehtävien suorittaminen, aktiivisuus pienryhmätyöskentelyssä sekä kirjallisissa tehtävissä osoitettu perehtyneisyys Ammatillisen kehittymisen itsearviointi

 
Ajankohta 

syyslukukausi, 1-2. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Suvi Lakkala ja professori Tuija Turunen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä