Opintojakso

Hae opetus/tentit
LKAS3122 Ohjattu syventävä harjoittelu, 7 op 
Koodi LKAS3122  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ohjattu syventävä harjoittelu  Lyhenne Ohjattu syventä 
Laajuus7 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiTyöharjoittelu  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Pakolliset edeltävät opinnot:
Kaikki nämä opintojaksot
    LAPE0000 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
    KERI0210 Johdatus erityispedagogiikkaan
    LKAS2102 Pedagogis-didaktinen seminaari II
    LKAS2111 Ohjattu ainedidaktinen harjoittelu
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Satu Kumpulainen 
Outi Kyrö-Ämmälä 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Bruner, J.  The Narrative Construction of Reality. Critical Inquiry  1991  - Saatavuus
     Hänninen, Vilma   Sisäinen tarina, elämä ja muutos   1999  - Saatavuus
     Lieblich, Amia.   Narrative research : reading, analysis and interpretation  1998  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Teemana LAAJA-ALAINEN JA KEHITTYVÄ OPETTAJUUS

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • toimia osallistuvana opettajana oppivassa ja monitoimijaisessa yhteisössä hyvinvointia tukevasti
 • ottaa kokonaisvaltaisen vastuun oppilaista, ryhmän yhteisöllisyydestä ja oppimisympäristöstä Osallistaa oppijat tietojen, taitojen, merkityksien ja käsityksien rakentamiseen yhteisöllisesti hyödyntäen heidän elämismaailmaansa osaamisen voimavarana
 • kokeilla, kehittää ja soveltaa erilaisia pedagogisia lähestymistapoja tutkivalla otteella laaja-alaista osaamista korostaen
 • toteuttaa monialaisen oppimiskokonaisuuden yhdessä oppilaiden, toisen opiskelijan ja ohjaavan opettajan kanssa
 • ymmärtää tutkivan, yhteisöllisen ja vuorovaikutteisen opettajuuden merkityksen oman ammatillisen kasvunsa ja työhyvinvointinsa lähtökohtina narratiivista tutkimusotetta hyödyntäen
 • kriittisesti tarkastella, arvioida ja huomioida ajankohtaisten yhteiskunnallisten muutosten merkityksen professionaalisen toimintansa lähtökohtina
 • ymmärtää oman opettajuutensa yhteiskunnallisessa kontekstissa ja kasvatusnäkemyksensä perusteet
 
Sisältö 
 • Opettajan laaja-alaisen asiantuntijuuden kehittäminen ja soveltaminen
 • Opettajan kokonaisvaltainen vastuu koulupäivästä
 • Opettajan osallisuus monitoimijaisessa yhteisössä
 • Oppilaiden osallistaminen ja heidän elämismaailman sekä ympäröivän yhteiskunnan huomioiminen
 • Monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttaminen
 • Oman pedagogisen käyttöteorian soveltaminen, käsitteellistäminen, kehittäminen ja arvioiminen
 • Oman opettajuuden rakentaminen, kehittäminen ja kriittinen arvioiminen
 
Edeltävät opinnot 

Edeltävät ohjatut harjoittelut ja pedagogiset seminaarit.

 
Toteutus ja työmuodot 
 • Harjoittelun kesto on viisi viikkoa
 • Harjoittelu suoritetaan mahdollisuuksien mukaan pariharjoitteluna, jossa vastuu luokan opettamisesta on opiskelijoilla vuoroviikkoina
 • Opetustilanteita yhteensä 35 oppituntia sisältäen vastuun vähintään yhdestä kokonaisesta koulupäivästä
 • Opiskelija(pari) toteuttaa oppilaslähtöisesti monialaisen oppimiskokonaisuuden yhteistyössä luokanlehtorin kanssa.
 • Vuosittaiset täsmennykset Syventävän harjoittelun oppaassa
 
Vaadittavat suoritukset 
 • Opintojakson tehtävien hyväksytty suorittaminen
 • Luokanlehtorin ja tiedekunnan ohjaavan opettajan ohjaukseen osallistuminen
 • Suurryhmäohjauksiin osallistuminen
 • Omien opetustilanteiden videointi ja reflektointi (VEO-sovellus) sekä osallistuminen niiden pohjalta käytäviin ohjauskeskusteluihin
 • Opetus- ja oppimistilanteiden dokumentointi harjoittelupäiväkirjassa ja oman toiminnan ja oppimisen reflektointi reflektointipäiväkirjassa
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Suositeltavaa kirjallisuutta:

 • Bruner, J. (1991). The Narrative Construction of Reality. Critical Inquiry, 18(1), 1-21.
 • Hänninen, V. (2000). Sisäinen tarina, elämä ja muutos. 8. Painos. Acta Universitatis Tamperensis 696. Tampereen yliopisto.
 • Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R. & Zilber, T. (1998). Narrative research. Reading, Analysis and Interpretation. Applied Social Research Method Series 47. Sage.
 
Arviointi 

Hyväksytty/täydennettävä/hylätty.
Suoritusmerkinnän antaa harjoittelukoulun rehtori.

 
Ajankohta 

Suositus 4. opiskeluvuosi.

Ohjattu syventävä harjoittelu on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana kolmena ennalta ilmoitettuna ajankohtana.

 

Syventävään harjoitteluun ilmoittaudutaan weboodin kautta viimeistään neljä viikkoa ennen harjoittelun aloittamista.

Opiskelijan täytyy tutustua syventävän harjoittelun infomateriaaliin (OneDrive) ennen harjoittelun alkua. 

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Outi Kyrö-Ämmälä.
Harjoittelukoulun syventävästä harjoittelusta vastaava lehtori Satu Kumpulainen.

 
Lisätiedot 

LKAS3115 Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen -opintojakson seminaari suoritetaan syventävän harjoittelun yhteydessä

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Syventävä harjoittelu B  Harjoittelu  Sanna Illikainen,
Outi Kyrö-Ämmälä 
11.04.22 -17.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä