Opintojakso

Hae opetus/tentit
GKAS3411 Globalisaation ilmiö & kulttuurinen moninaisuus, 7 op 
Koodi GKAS3411  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Globalisaation ilmiö & kulttuurinen moninaisuus  Lyhenne Globalisaation 
Laajuus7 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Partow Izadi 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     R. Bennett & R. Estall  Global change and challenge geography for the 1990s   1991  - Saatavuus
     Jandt, Fred E.  Introduction to intercultural communication identities in a global community    - Saatavuus
     Meadows, Donella H.  Beyond the limits  1992  - Saatavuus
     Ministry of Education  Global education 2010  2007  -  
     Raskin P. & al.  Great Transition: the Promise and Lure of the Times Ahead  2002  -  
     A. Toffler  Learning for tomorrow the role of the future in education   1974  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa analysoida globalisaatiota ja maailman tapahtumia historian kontekstissa huomioiden siirtymävaiheisiin liittyvät sekä riskit että mahdollisuudet.
 • saa yleiskuvan sosiaalisen yhteistyömuotojen evoluutiosta ja eri tavoista, joilla se ilmenee paikallistasosta globaaliin.
 • saavuttaa kriittisen ymmärrys kestävän ja inklusiivisen globalisaation edellytyksistä huomioiden sekä ihmiskunnan kollektiiviset tarpeet että moninaisuuden edellytykset.
 • kykenee pohtimaan ja analysoimaan laaja-alaisesti monikulttuurisuuden ja moniarvoisuuden asettamat haasteet ja mahdollisuudet yhteiskunnan toiminnalle ja kansalaisuuden käsitteelle.
 • tunnistaa ja osaa tarkastella eri näkökulmista niitä kansalais- ja kasvatustaitoja ja ‑kykyjä, joita tarvitaan kestävän ja inklusiivisen globalisaation toteutumiseksi.
 • osaa ratkoa ja soveltaa yksilön oikeuksien vs. yhteiskunnallisten velvollisuuksien, vapauden vs. vastuun, problematiikka globaalin tason kysymyksiin.
 
Sisältö 
 • Sosiaalinen kehitys ja yhteistyömuodot historiallisena ja evolutionaarisena prosessina.
 • reaktiivinen vs. proaktiivinen evoluutio ja kasvatuksen rooli yhteiskunnan tulevaisuuden tilan määrittäjänä.
 • maailman tapahtumien hahmottaminen globaalin siirtymän kontekstissa.
 • globaalin solidaarisuuden vahvistuminen joissakin ihmiskunnan avainkysymyksissä.
 • tietoisuus maapallosta yhteisenä kotina, jonka suojeleminen on kollektiivinen huoli.
 • kestävän ja inklusiivisen globalisaation edellytykset; monikulttuurisuus ja siihen liittyvän moniarvoisuuden problematiikka.
 • moninaisuuden haaste sekä kulttuurisen herkkyyden rooli; koulut identiteetin rakentajina sekä kestävän ja inklusiivisen kulttuurin kasvupaikkoina.
 
Edeltävät opinnot 

Kasvatustieteen yleis- ja perusopintoja.

 
Toteutus ja työmuodot 
 • Luennot: 24 h;
 • ryhmäkeskustelut: 6 h;
 • itsenäinen työskentely: 155 h.

- aktiivinen osallistuminen luentoihin/harjoituksiin  (2 op) hyv./hyl.

- henkilökohtainen oppimispäiväkirja (3 op) 1-5/hyl.

- ryhmäessee (2 op) 1-5/hyl

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja ryhmäkeskusteluihin; kirjallisuuden opiskelu; esseen laatiminen (pareittain tai pienryhmissä); oppimispäiväkirjan laatiminen (yksin): niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet joko kurssin KKAS2128 tai kurssin LKAS2105, voidaan tehdä jotain myönnytyksiä tavassa, jolla kurssin tehtävät suoritetaan (neuvotellaan tapauskohtaisesti).

 

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

•   Global Change and Challenge, R. Bennett & R. Estall (eds.), 1991.
•   An Introduction to Intercultural Communication — Identities in a Global Community, F. E. Jandt, 2004.
•   Beyond the Limits: Global Collapse or a Sustainable Future, D. H. Meadows & D. L. Meadows & J. Randers, 1992.
•   Global Education 2010, Ministry of Education in Finland, 2007.
•   Great Transition: The Promise and Lure of the Times Ahead, P. Raskin & al., 2002.
•   Learning for Tomorrow, A. Toffler (ed.), 1974.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

3. vuosikurssi, syyskuu (1.periodi, syyslukukausi).

 
Kohderyhmä 

Opiskelijat, joilla on erityinen kiinnostus kasvatuksen globaaliin ja monikulttuuriseen ulottuvuuteen.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Partow Izadi

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Pakollisuus 

 

 

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Globalisaation ilmiö & kulttuurinen moninaisuus  Luentokurssi  Partow Izadi 
01.09.21ke 10.00-14.00
02.09.21to 12.00-16.00
08.09.21ke 10.00-14.00
15.09.21ke 10.00-14.00
20.09.21ma 12.00-16.00
22.09.21ke 10.00-14.00
29.09.21ke 10.00-14.00
06.10.21ke 10.00-14.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä