Opintojakso

Hae opetus/tentit
GKAS3413 Kansalaiskasvatus, hyvä hallinto & aktiivinen kansalaisuus, 7 op 
Koodi GKAS3413  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kansalaiskasvatus, hyvä hallinto & aktiivinen kansalaisuus  Lyhenne Kansalaiskasvat 
Laajuus7 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Partow Izadi 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Botkin, J., Elmandjra, M. & Malitza, M.  No Limits to Learning  1978  - Saatavuus
     I. Carlsson & S. Ramphal  Our global neighbourhood the report of the Commission on Global Governance    - Saatavuus
     Fischer, J.M. & Mazurkiewicz, G.  Designing Authentic Education for Democracy  2009  - Saatavuus
     Izadi, Partow  Education for Global Responsibility: A Challenge to Humanity s Collective coming of Age  2008  - Saatavuus
     Storti, C.  Art of Crossing Cultures  1990  - Saatavuus
     chairman J. P. de Cuéllar  Our Creative Diversity, World Commission on Culture and Development  1995  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • on saanut yleisen käsityksen kasvatuksen potentiaalisesta roolista hallittavissa olevana muutosagenttina.
 • on tutustunut monikulttuurisen luokan kanssa työskentelyyn liittyviin periaatteisiin ja hänellä on kykyä edistää koulussa tai luokassa monikulttuurisen ja vastuullisen kansalaisuuden harjoittamista.
 • tietää yhteiskunnan eri osatekijöiden ja rakenteiden keskinäisistä riippuvuussuhteista.
 • ymmärtää hyvän hallinnon periaatteita ja osaa soveltaa niitä ihmisyhteisön eri tasoilla, mukaan lukien kouluympäristö ja luokkahuone. 
 • kykenee soveltamaan hyvän hallinnon käytänteitä ruohonjuuritasolla, erityisesti pienellä paikallisella (kylän tai naapuruston) yhteisötasolla.
 • on tutustunut kansainvälisen lain ja järjestyksen eli globaalin hallinnon trendeihin ja kehittyviin edellytyksiin.
 
Sisältö 
 • Reaktiivinen vs. proaktiivinen kasvatus ja sen tulevaisuutta rakentava rooli
 • yleisen osallistumisen merkitys sosiaaliselle olemassaololle ja oikeudenmukaisuudelle
 • harjoitustehtävä: kokeiluluontoinen ‘globaalikasvatuksen’ opetussuunnitelman laatiminen
 • yhteiskunnan toimijat: yksilöt, instituutiot ja yhteisö
 • yhteiskunnan koossa pitävät voimat: eetos ja lainsäädäntö
 • hyvän hallinnon yleiset periaatteet
 • vallan ja vallantavoittelun ongelmallinen luonne
 • demokratia yrityksenä valjastaa vallankäyttö yhteiseen hyvään eikä vallassa olevien etuoikeutena
 • kasvatus konfliktinehkäisyn ja konfliktinjälkeisen vakauttamisen työkaluna
 • simulaatio tehtävä: demokraattisen ja osallistavan ongelmanratkaisun harjoitus.
 
Edeltävät opinnot 

kurssit GKAS3411-GKAS3412 (poikkeuksista voidaan neuvotella).

 
Toteutus ja työmuodot 
 • Luennot: 24h
 • ryhmäkeskustelut: 6h
 • harjoitukset: 9h
 • itsenäinen työskentely: 146h.

- aktiivinen osallistuminen luentoihin/harjoituksiin (2 op) hyv./hyl.

- henkilökohtainen oppimispäiväkirja (3 op)1-5/hyl.

- ryhmäsimulaation & -harjoitustehtävän suorittaminen (2 op) 1-5/hyl

 
Vaadittavat suoritukset 
 • Aktiivinen osallistuminen luentoihin, ryhmäkeskusteluihin ja harjoituksiin
 • harjoitus- ja simulaatiotehtävän suorittaminen (pienryhmissä)
 • kirjallisuuteen tutustuminen
 • oppimispäiväkirjan laatiminen (yksin).
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

•   No Limits to Learning, J. Botkin & M. Elmandjra & M. Malitza, 1978.
•   Our Global Neighbourhood, The Commission on Global Governance (co-chairmen I. Carlsson & S. Ramphal), 1995.
•   Designing Authentic Education for Democracy, J. M. Fischer & G. Mazurkiewicz (eds.), 2009.
•   Education for Global Responsibility: A Challenge to Humanity’s Collective Coming of Age, P. Izadi, 2008.
•   The Art of Crossing Cultures, C. Storti, 1990.
•   Our Creative Diversity, World Commission on Culture and Development (chairman J. P. de Cuéllar), 1995.

 
Arviointi 
5-1/hylätty
 
Ajankohta 

3. vuosikurssi, tammikuu (3. periodi, kevätlukukausi).

 
Kohderyhmä 

Opiskelijat, joilla on erityinen kiinnostus kasvatuksen globaaliin ja monikulttuuriseen ulottuvuuteen.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Partow Izadi

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Kansalaiskasvatus, hyvä hallinto & aktiivinen kansalaisuus  Luentokurssi  Partow Izadi 
31.01.22ma 12.00-16.00
03.02.22to 12.00-16.00
07.02.22ma 12.00-16.00
10.02.22to 12.00-16.00
14.02.22ma 12.00-16.00
17.02.22to 12.00-16.00
24.02.22to 12.00-16.00
03.03.22to 12.00-16.00
17.03.22to 12.00-16.00
24.03.22to 12.00-16.00
31.03.22to 12.00-14.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä