Opintojakso

Hae opetus/tentit
GKAS3414 Globaalikasvatuksen teoria & tutkimus, 5 op 
Koodi GKAS3414  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Globaalikasvatuksen teoria & tutkimus  Lyhenne Globaalikasvatu 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Partow Izadi 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Izadi, Partow   In quest of the science of education from reductionistic discourse to systemic theory   2003  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • on perehtynyt tulevaisuudentutkimukseen ja systeemiteoriaan globaalikasvatuksen kannalta relevantista näkökulmasta
 • kykenee muotoilemaan ja esittämään käytännöllisiä ja tieteellisiä kysymyksiä sekä osaa harjoittaa kriittistä ja itsenäistä ajattelua tutkiessaan kasvatustieteen relevanssia kestävälle ja inklusiiviselle globaalille kehitykselle. 
 • on tutustunut globaalikasvatuksen ja monikulttuurisuuden tutkimuskenttään ja on tietoinen epätuttujen kulttuurikontekstien tutkimiseen liittyvistä eettisistä pulmista. 
 • osaa soveltaa toimintatutkimuksen malleja ja käytäntöjä toteuttaakseen globaalikasvatuksen kannalta relevantteja tutkimus- ja kehityshankkeita.
 
Sisältö 
 • Katsaus globaalikasvatuksen tutkimuskenttään
 • tulevaisuudentutkimus sekä yleinen systeemiteoria ja sen peruspostulaatit
 • kasvatuksen rooli tulevaisuutta rakentavana yhteiskuntavoimana
 • kasvatustieteen mahdollisuudet vastata kasvatuksen yhteiskunnalliseen tehtävään
 • globaalikasvatuksen sekä monikulttuurisuuden tutkimuksen eettinen pulma
 • toimintatutkimus ja oppivan tutkimuksen kenttä kasvatuksen, koulujen ja paikallisyhteisöjen systemaattisen kehittämisen työkaluina.
 
Edeltävät opinnot 

kurssit GKAS3411-GKAS3413 (poikkeuksista voidaan neuvotella).

 
Toteutus ja työmuodot 
 • Luennot: 16 h
 • ryhmäkeskustelut: 4 h
 • itsenäinen työskentely: 110 h.

- aktiivinen osallistuminen luentoihin/harjoituksiin (1 op) hyv./hyl.

- henkilökohtainen oppimispäiväkirja (2 op) 1-5/hyl.

- ryhmäessee (2 op) 1-5/hyl

 
Vaadittavat suoritukset 
 • Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja ryhmäkeskusteluihin
 • kirjallisuuden opiskelu
 • esseen laatiminen (pareittain tai pienryhmissä)
 • oppimispäiväkirjan laatiminen (yksin).

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

•   In Quest of the Science of Education, P. Izadi, 2003.
•   Lisäksi opiskelija valitsee muita lähdeteoksia neuvottelussa opettajan kanssa.

 

 
Arviointi 

5-1/hylätty.

 
Ajankohta 

3. vuosikurssi, maaliskuu (3. periodi, kevätlukukausi).

 
Kohderyhmä 

Opiskelijat, joilla on erityinen kiinnostus kasvatuksen globaaliin ja monikulttuuriseen ulottuvuuteen.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Partow Izadi

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Globaalikasvatuksen teoria & tutkimus  Luentokurssi  Partow Izadi 
06.04.21ti 12.00-16.00
08.04.21to 12.00-16.00
12.04.21ma 12.00-16.00
15.04.21to 12.00-16.00
19.04.21ma 12.00-16.00
22.04.21to 12.00-16.00
Ei ilmoittautumista Globaalikasvatuksen teoria & tutkimus  Luentokurssi  Partow Izadi 
13.04.22ke 10.00-14.00
20.04.22ke 10.00-14.00
27.04.22ke 10.00-14.00
04.05.22ke 10.00-14.00
09.05.22ma 12.00-16.00
11.05.22ke 10.00-14.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä