Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0611 Pro gradu -seminaari ja tutkielma, 40 op 
Koodi UKUV0611  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Pro gradu -seminaari ja tutkielma  Lyhenne Pro gradu -semi 
Laajuus40 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiGradu(Lopputyo)  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija harjaantuu itsenäiseen tietojen hankintaan, luovaan ongelmien ratkaisuun ja tieteelliseen ajatteluun sekä tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaan. Opiskelija kehittyy tutkivaan ajattelutapaan kuvataideopettajan työssä ja tutkimustoiminnassa sekä perehtyy taidekasvatuksen tieteenalaan.

Seminaarissa opiskelija perehtyy oman tutkimusprosessinsa kautta kuvataidekasvatuksen tutkimukseen, alan kirjallisuuteen ja tutkimusmetodeihin. Opiskelija syventyy tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, tutkimussuunnitelman tekemiseen, metodisiin valintoihin, kirjallisten lähteiden hyödyntämiseen ja teoreettisen perustan sekä tutkimustulosten ja johtopäätösten rakentamiseen. Seminaarin loppupuolella opiskelija harjaantuu tutkimuksen raportointiin liittyviin kysymyksiin.

Laadittavan pro gradu -tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä valittuun taidekasvatuksen aihepiiriin, tutkimusmenetelmiin ja kykyä tieteelliseen viestintään. Pro gradu -tutkielma voidaan tehdä joko

1) tieteellisenä tutkielmana tai

2) taiteellisen produktion ja siihen liittyvän suppeamman tieteellisen tutkielman yhdistelmänä.

Tieteellisessä tutkielmassa edellytetään kuvataidekasvatuksen periaatteiden, aihealueen ja menetelmien hallintaa sekä kykyä tuottaa uutta tietoa. Taiteellisen produktion ja suppeamman tutkielman yhdistelmässä edellytetään kykyä korkeatasoiseen uutta luovaan kuvataidekasvatukselliseen toimintaan ja siihen liittyvää analyysiä (tieteellinen osio). Taiteelliseksi osioksi voidaan hyväksyä kuvataidekasvatukseen liittyvä produktio tai projekti.

 
Sisältö 

Kuvataidekasvatuksen tutkimuksen lähtökohdat, kohteet, menetelmät ja tutkimuksen tekemisen vaiheet. Tutkimuksellinen ajattelu ja tutkimuksesta keskusteleminen. Tutkimuksen raportointi.

 
Toteutus ja työmuodot 

Seminaarityöskentelyä 60 h. Itsenäistä työskentelyä.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Kirjallisuusesseen ja tutkimussuunnitelman laatiminen. Pro gradu -tutkielman tekeminen ja raportointi.

Laadittuaan tutkielman opiskelijan on suoritettava tutkielmaan liittyvästä aiheesta kypsyysnäyte, jonka tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkimusaiheeseen.

 
Oheiskirjallisuus 

Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.): Ikkunoita tutkimusmetodeihin, 2001
Anttila, Pirkko: Ilmaisu, teos, tekeminen ja tutkiva toiminta, 2005
Koppa https://koppa.jyu.fi/
Alan kirjallisuutta.

 
Arviointi 

Seminaari: hyväksytty/hylätty

Pro gradu -tutkielma: 5-1/hylätty.

 
Ajankohta 

Maisteriopinnot, 1.-2. opintovuodet

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus, Timo Jokela / Mirja Hiltunen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Pro gradu -seminaari ja tutkielma jatkavat  Luento  40  Mirja Hiltunen,
Maria Huhmarniemi,
Timo Jokela 
09.09.20ke 14.00-17.00
07.10.20ke 13.00-16.00
20.10.20ti 13.00-16.00
24.11.20ti 13.00-16.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Pro gradu -seminaari ja tutkielma/aloittavat 2021  Luento  40  Mirja Hiltunen,
Elina Härkönen,
Timo Jokela 
08.09.21ke 14.00-17.00
05.10.21ti 13.00-16.00
29.10.21pe 09.00-12.00
19.11.21pe 09.00-12.00
10.12.21pe 09.00-12.00
12.01.22ke 09.00-12.00
09.02.22ke 09.00-12.00
16.03.22ke 13.00-16.00
06.04.22ke 09.00-12.00
11.05.22ke 16.00-19.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä