Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONVAL0043 Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä, 2-10 op 
Koodi ONVAL0043  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä  Lyhenne Vaikuttaminen y 
Laajuus2-10 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Mia Kyyhkynen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- omaa yliopistollisissa luottamustehtävissä edellytettyjä taitoja (vuorovaikutustaidot, kokoustekniikka, ryhmässä toimiminen, yhteistyötaidot, johtamisvalmiudet) ja osaa soveltaa näitä taitoja käytännön yliopistohallinnossa
- osaa arvioida kriittisesti ratkaistavaksi tulevia asioita, ottaa kantaa päätettäväksi tuleviin asioihin ja perustella näkemyksiään
- kykenee hoitamaan luottamustoimeen liittyvät tehtävät vastuullisella tavalla
- osaa analysoida hoitamiensa luottamustehtävien merkitystä ammatillisen osaamisen näkökulmasta

 
Vaadittavat suoritukset 

Kyseinen opintojakso suoritetaan toimimalla erikseen mainitussa luottamustehtävässä ja kirjoittamalla siitä raportti.

Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä -opintojakson voi suorittaa toimimalla jossakin seuraavista luottamustehtävistä:
- ylioppilaskunnan hallitus
- ylioppilaskunnan edustajisto
- yliopiston hallitus
- yliopistokollegio
- yliopistoneuvosto
- tiedekuntaneuvosto
- ainejärjestön hallitus ja valiokunnat (Artikla, ELSA, ESN tai  muu vastaava)
- tiedekunnan vähintään vuoden toimikaudeksi nimittämä toimikunta (esim. suunnittelutoimikunta, kansainvälisten asiain toimikunta)
- opiskelijatuutorointi
- muu yliopistollinen tai oikeudelliseen koulutukseenliittyvä tehtävä, jonka opintojakson vastuullinen henkilö hyväksyy.

Paradigmassa työskentelyä ei hyväksytä tähän opintojaksoon.

Luottamustoimen hoitamisesta annetaan 2 op./vuosi. Pisteiden saaminen edellyttää, että opiskelija on osallistunut kyseisen elimen kokoukseen vähintään neljä kertaa paitsi, milloin ko. elin on kokoontunut alle  neljä kertaa. kyseisen kalenteri-/lukuvuoden aikana. Tämän edellytyksen täyttyessä pisteitä voidaan antaa myös kyseisten elinten varajäsenille.

Opintojakson suorittaminen edellyttää raportin kirjoittamista. Raportin liitteeksi tulee liittää luottamustehtävässä toimimisesta todistus, josta ilmenee aika, jonka opiskelija on toiminut kyseisen elimen jäsenenä. 

Raportin laatimisohjeet:
- Raportin alkuun:
1) haettavien opintopisteiden määrä
2) lista luottamustoimista (liitteenä todistus)

- Raportin tavoitteena on tuoda esiin luottamustoimen sisältö ja sen merkitys osana oikeustieteen opintoja
- Raportti koostuu seuraavista osista:
- Lyhyt kuvaus luottamustoimesta ja maininta kuinka moneen kokoukseen opiskelija on osallistunut
- Kuvaus luottamustoimen hoitamisesta (mm. kuinka kauan toiminut ko. elimessä, mitä tehtäviä luottamustoimeen on sisältynyt, millaisia asioita luottamuselimessä on käsitelty ko. toimikautena)
- Arvio siitä, mitä opiskelija katsoo oppineensa kyseisen luottamustehtävän hoidon aikana
- Arvio siitä, mitä hyötyä kyseisen luottamustoimen hoitamisesta on oikeustieteen opintojen ja oikeustieteellisten työtehtävien hoidon kannalta
- Arvio siitä, miten kyseinen luottamuselin toimii ja esitykset sen toiminnan kehittämiseksi
- Arvio siitä, mikä on opiskelijoiden rooli yliopistohallinnossa ja esitykset opiskelijoiden aseman parantamiseksi
- Raportin tulee olla looginen, asiallinen kokonaisuus. Kirjoituksen tulee olla johdonmukaisesti jäsennelty ja sen esitystapa täsmällistä ja selkeää.
- Raportin ohjepituus on 5-10 sivua/luottamustehtävä.
- Mikäli opiskelija on toiminut samanaikaisesti useammissa eri luottamustehtävissä, niitä kaikkia voi käsitellä samassa raportissa
- raportit palautetaan opintopäällikön postilaatikkoon, OTK 2. krs. tai sähköpostilla osoitteeseen otk.opintopaallikko@ulapland.fi

 
Arviointi 

Opintojakso arvostellaan arvosanoin hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Opintopäällikkö.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä