Opintojakso

Hae opetus/tentit
OTMVAL9997 Harjoittelu, 15 op 
Koodi OTMVAL9997  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Harjoittelu  Lyhenne Harjoittelu 
Laajuus15 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiTyöharjoittelu  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Mia Kyyhkynen 

Kuvaus:
Tavoite 

Osaamistavoitteet
Harjoittelu opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää juristin ammattiosaamista käytännön soveltamistilanteissa,
- ymmärtää harjoittelussa ajankohtaistuneiden oikeudenalojen yliopisto-opetuksen merkitystä käytännön soveltamistilanteissa ja pystyy hyödyntämään oppimaansa
- pystyy arvioimaan kriittisesti käytännössä oppimiaan juristin valmiuksia

 
Sisältö 

Osallistuminen harjoitteluorganisaation tehtäviin, siellä sovellettaviin menettelytapoihin sekä suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmiin. Sisällön tarkempi määrittely on oppiainekohtainen.

 
Vaadittavat suoritukset 

Opiskelija voi suorittaa harjoittelun joko kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelua ei voi suorittaa omassa yrityksessä, sillä harjoittelija tarvitsee ulkopuolisen ohjaajan, joka arvioi harjoittelun suorittamisen sekä antaa siitä työtodistuksen. Harjoittelusta on ehdottomasti sovittava etukäteen vastaavan opettajan kanssa. Tätä varten on täytettävä harjoittelulomake ennen harjoitteluun menoa. Harjoittelulomakkeita on saatavilla tiedekunnan kansliasta ja tiedekunnan www sivuilta. Kohta 1 täytetään ennen harjoitteluun menoa ja kohta 2 harjoittelun päätyttyä. Harjoittelun tulee kestää 1-3 kk (1 kk = 5 op) ja siitä tulee laatia raportti, joka tarkastetaan. Harjoitteluraportin liitteenä tulee olla kopio työtodistuksesta.

 
Harjoittelun vastuuhenkilöksi pyydettävä oppiaineen professori päättää opiskelijan selvityksen perusteella harjoittelun soveltuvuuden omaan oppiaineeseensa.

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna oikeusnotaarin tutkintoon sisältyviä opintoja n. 150 op.
 
Harjoitteluraportin laatimisohjeet:

1. Harjoitteluraportin on oltava oikeustieteen opintoihin kuuluva, luova, tieteelliseen tarkkuuteen pohjautuva kirjallinen työ.
2. Harjoitteluraportin tavoitteena on tuoda esiin harjoittelussa suoritetun työn sisältö ja merkitys oikeustieteen opiskelussa.
3. Harjoitteluraportti koostuu seuraavista osista:
- Johdanto (lyhyt johdatus, josta ilmenee harjoittelun tavoite, ajankohta ja harjoittelupaikan valinnan peruste)
- Työpaikka (lyhyt kuvaus työpaikasta)
- Työ (kuvaus oman työn sisällöstä, aikataulua ei mainita)
- Toimialan kehittäminen (lyhyt kuvaus toimialaa koskevasta viimeaikaisesta oikeustieteellisestä tutkimuksesta ja oikeuskäytännöstä)
- Harjoittelun arviointi (itsearviointi suoritetusta työstä ja sen merkityksestä opiskelulle)
- Kirjallisuusluettelo
4. Harjoitteluraportin tulee olla looginen, asiallinen kokonaisuus. Kirjoituksen tulee olla johdonmukaisesti jäsennelty ja sen esitystapa täsmällistä ja selkeää.
5. Harjoitteluraportin ohjepituus on noin 10 sivua.
6. Harjoitteluraportti jätetään tarkastettavaksi viimeistään 3 kuukauden kuluttua harjoittelun päättymisestä.
7. Harjoitteluraporttiin tulee liittää työtodistus.

 
Arviointi 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Oppiaineen opettaja

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä