Opintojakso
Hae opetus/tentit
ERKU1101 Kuntouttavan sosiaalityön asiantuntijuus, 5 op 
Koodi ERKU1101  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuntouttavan sosiaalityön asiantuntijuus  Lyhenne Kuntouttavan so 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiMuut opinnot Oppiaine0487 Sosiaalityö 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Erikoistuva opiskelija tunnistaa kuntouttavan sosiaalityön ajankohtaisen tutkimuksen ja tietoperustan avulla nykypäivän asiantuntijuuden haasteita ja mahdollisuuksia sosiaali-työn, kuntoutuksen ja terveydenhuollon kentillä. Lisäksi opiskelija asettaa henkilökoh-taiset opiskelutavoitteensa ja ideoi lopputyönsä aihetta. Lisäksi aloitetaan oman osaa-misen itsearviointi sekä näkyväksi tekeminen.

 
Toteutus ja työmuodot 

Lähiopetusjakso (2pv, Rovaniemi): Luennot ja ryhmäkeskustelut. Luentoihin ja kirjalli-suuteen liittyvä oppimistehtävä. Osaamisen itsearviointiin liittyvä ennakkotehtävä. Port-foliotyöskentelyn aloitus.

 
Oheiskirjallisuus 

Autti-Rämö, Ilona & Salminen, Anna-Liisa & Rajavaara, Marketta & Ylinen, Aarne (toim.) (2016): Kuntoutuminen. Duodecim.
Beddoe, Liz. & Maidment, Jane (toim.) (2014): Social Work Practice for Promoting Health and Wellbeing. Critical Issues.  Routledge.
Blomgren, Sanna & Karjalainen, Jouko & Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna & Saik-konen, Paula & Saikku, Peppi(2016): Sosiaalityö, palvelut ja etuudet muutoksessa. Ter-veyden ja hyvinvoinnin laitos.
Linderborg, Henrik & Suonio, Mari & Lassila, Tytti (toim.) (2014): Sosiaalityö ja sosiaa-linen tuki rikosseuraamusalalla. Helsinki. Rikosseuraamuslaitos.
Metteri, Anna (2012): Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaali-työ. Tampere University Press.
Saari, Juho (2015): Huono-osaiset. Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla. Gau-deamus.
Törrönen, Maritta & Hänninen, Kaija & Jouttimäki, Päivi & Lehto-Lundén, Tiina & Salo-vaara, Petra & Veistilä, Minna (toim.) (2016): Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.
Lisäksi kurssilla osoitettava kirjallisuus.

 
Ajankohta 

Kevät 2017

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä