Opintojakso
Hae opetus/tentit
ERKU1102 Kuntouttava sosiaalityö monialaisessa palvelujärjestelmässä, 5 op 
Koodi ERKU1102  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuntouttava sosiaalityö monialaisessa palvelujärjestelmässä  Lyhenne Kuntouttava sos 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiMuut opinnot Oppiaine0487 Sosiaalityö 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Erikoistuva opiskelija tunnistaa kuntouttavan sosiaalityön paikan ja erityisosaamisen monialaisessa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.  Hän syventää yhteistyövalmiuksiaan eri ammattiryhmien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa tehtävässä työssä sekä taitojaan tuottaa tietoa palvelujärjestelmän epäkohdista, kehittämismahdollisuuksista ja tutkimustarpeista.

 
Toteutus ja työmuodot 

Lähiopetuspäivät (2 pv, Turku) Luennot ja ryhmäkeskustelut. Kirjallisuuteen, luentoihin ja ammatilliseen kokemustietoon pohjautuva oppimistehtävä.

 
Oheiskirjallisuus 

Hokkanen, Liisa (2014): Autetuksi tuleminen. Valtaistavan asianajon edellyttämät toimijuudet. Lapin yliopisto, Acta Universitatis Lapponiensis 278.
Juhila, Kirsi & Kröger, Teppo (toim.) (2016): Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. Jyväskylä: SoPhi
Jäppinen, Maija & Metteri, Anna & Rauhala, Pirkko-Liisa & Ranta-Tyrkkö, Satu (toim.) (2016): Kansainvälinen sosiaalityö – käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja.  UniPress Global, Tallinn.
Metteri, Anna  & Valokivi, Heli  & Ylinen, Satu (2014) (toim.): Terveys ja sosiaalityö. PS-kustannus.
Mänttäri-van der Kuip, Maija (2015): Work-related well-being among Finnish frontline social workers in an age of austerity. Jyväskylä studies in education, psychology and social research.  Jyväskylän yliopisto.
Pärnä, Katariina (2012): Kehittävä moniammatillinen yhteistyö prosessina. Lapsiperheiden varhaisen tukemisen mahdollisuudet. Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja sarja C.

 
Ajankohta 

Kevät 2017

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä