Opintojakso
Hae opetus/tentit
ERKU1110 Institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus kuntouttavan sosiaalityön tekemisen, kehittämisen ja tutkimisen välineenä, 10 op 
Koodi ERKU1110  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus kuntouttavan sosiaalityön tekemisen, kehittämisen ja tutkimisen välineenä  Lyhenne Institutionaali 
Laajuus10 op  Vanhenemisaika  
TyyppiMuut opinnot Oppiaine0487 Sosiaalityö 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Erikoistuva opiskelija tuntee etnometodologiaan, sosiaaliseen konstruktionismiin ja diskursiivisiin lähestymistapoihin nojaavat institutionaalisten vuorovaikutustilanteiden ja dokumenttien tutkimusperinteet. Hän ymmärtää kielenkäytön, kategorisointien ja kasvokkaisten kohtaamisten merkityksen kuntouttavassa työssä. Lisäksi opiskelijalla on valmiuksia soveltaa mainittuja perinteitä ja niiden erityisiä näkökulmia sosiaalityön tutkimisessa ja kehittämisessä.

 
Toteutus ja työmuodot 

1. Lähiopetusjakso 5 op (2 pv, Tampere): Luennot ja ryhmäkeskustelut. Luentoihin ja kirjallisuuteen liittyvä essee.
2.  Verkkokurssi 5 op: Mielenterveys- ja päihdetyön vuorovaikutustilanteiden ja dokumenttien analyysiä erikseen osoitettavaa metodikirjallisuutta hyödyntäen erityisesti vaikeiden tilanteiden ja niiden ratkaisemisen näkökulmasta (ryhmätyömuotoinen oppimistehtävä).

 
Oheiskirjallisuus 

Günther, Kirsi (2015): Asiakasdokumentaatio arviointina mielenterveystyössä – tutkimus ammatillisesta kirjaamisesta. Acta Universitatis Tamperensis 2108.
Hall, Christopher & Juhila, Kirsi & Matarese, Maureen & van Nijnatten, Carolus (toim.) (2014): Analysing social work communication – discourse in practice. Routledge.
Heritage, John & Clayman, Steven (toim.) (2010): Talk in action – interactions, identities, and institutions. Wiley-Blackwell.
Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (2012): Kategoriat, kulttuuri ja moraali – johdatus kategoria-analyysiin. Vastapaino.
Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (2016): Diskurssianalyysi – teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Vastapaino.
Juhila, Kirsi (2004): Sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimus – historiaa ja nykysuuntauksia. Janus 12(2), 155–183.

 
Ajankohta 

Syksy 2018

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä