Opintojakso

Hae opetus/tentit
LKAS3123 Ohjattu kenttäharjoittelu, 5 op 
Koodi LKAS3123  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ohjattu kenttäharjoittelu  Lyhenne Ohjattu kenttäh 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiTyöharjoittelu  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Pakolliset edeltävät opinnot:
Kaikki nämä opintojaksot
    LKAS2102 Pedagogis-didaktinen seminaari II
    LKAS2111 Ohjattu ainedidaktinen harjoittelu
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Teemana OPETTAJA KEHITTYVÄSSÄ KOULUYHTEISÖSSÄ

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • tukea oppilaiden kasvua, kehitystä ja hyvinvointia
 • soveltaa, kehittää ja arvioida pedagogisia ja ainedidaktisia tietoja ja taitoja monenlaisissa oppimisympäristöissä
 • suunnitella työnsä kenttäkoulun opetussuunnitelman pohjalta ja koulun kehittämistoiminnan keskeiset linjaukset huomioiden
 • toimia aktiivisesti ja rakentavasti monitoimijaisessa kouluyhteisössä
 • laaja-alaiseen osaamiseen pohjautuen suunnitella ja ohjata oppilaiden oppimista
 • huomioida lähiympäristön paikalliset mahdollisuudet opetus- ja kasvatustyössään
 • huomioida erilaisia työelämän toimintamalleja pedagogisissa ratkaisuissaan
 • toimia koulun hallintoon, oppilashuoltoon sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön liittyvien säädösten pohjalta
 • dokumentoida ja arvioida harjoittelukokemuksia oman ammatillisen kasvun ja koulun kehittämisen näkökulmasta sekä osaa asettaa omat ammatillisen kehittymisen jatkotavoitteensa
 • tietää tapaustutkimuksen mahdollisuudet ja rajoitteet oman opetustyön tukemiseen ja koulun kehittämiseen
 
Sisältö 
 • Ohjattu harjoittelu valitussa kasvatus- tai koulutusympäristössä
 • Kenttäkoulun opetussuunnitelmaan sekä kehittämis- ja hanketoimintaan tutustuminen
 • Koulun ja lähiympäristön vuorovaikutuksen huomiointi opetuksessa ja oppimisessa
 • Opettajan työn kokonaisvaltaisuus
 • Vanhempien kohtaaminen sekä oppilashuoltoon, koulun hallintoon ja moniammatilliseen yhteistyöhön tutustuminen
 • Paikalliseen yritystoimintaan/elinkeinoelämään tutustuminen opettajuuden näkökulmasta
 • Oman ammatillisen kehittymisen reflektoiminen pedagogisessa portfoliossa ja oman ammatillisen kehittymissuunnitelman laatiminen
 • Tapaustutkimus: suunnitelma erilaisia aineistoja hyödyntäen
 
Edeltävät opinnot 
 • Edeltävät ohjatut harjoittelut ja pedagogiset seminaarit

 

 
Toteutus ja työmuodot 
 • Ohjattu kenttäharjoittelu suoritetaan ensisijaisesti yliopiston osoittamissa Lapin yliopiston yhteistyökouluissa. Opiskelija voi myös itse etsiä harjoittelupaikkansa opettajan sitoutuessa ohjaamaan harjoittelua. Ohjatun harjoittelun voi suorittaa myös kansainvälisinä opintoina ulkomailla.
 • Harjoittelun kesto on neljä viikkoa.
 • Opetustilanteita yhteensä vähintään 30 oppituntia. Lisäksi opiskelija osallistuu luokkatyöskentelyyn luokan lukujärjestyksen tai koulutyöskentelyyn oppilaitoksen työjärjestyksen mukaisesti.
 • Vuosittaiset täsmennykset Kenttäharjoitteluoppaassa.
 
Vaadittavat suoritukset 
 • LKAS3123 Harjoittelu 5 op
  • Osallistuminen ohjaavan opettajan ohjaukseen
  • Työskentely harjoittelupaikassa neljän viikon ajan
 • LKAS3124 Seminaari 1 op
  • Kontaktiopetus 5 h
   • infoluento 2 tuntia
   • pienryhmäopetus 3 tuntia
  • Itsenäistä työskentelyä 22 h
  • Harjoittelua koskevat tehtävät ja video-ohjeistukset niihin löydät Moodlesta.
   • Opetus- ja oppimistilanteiden dokumentointi harjoittelupäiväkirjassa ja oman toiminnan reflektointi reflektiopäiväkirjassa. Yrittäjyysvarjostuksen reflektointipäiväkirja.
   • Opetusportfolion kirjoittaminen
 
Oheiskirjallisuus 

Menetelmäkirjallisuutta:

 • Eriksson, P. & Koistinen, K. (2005). Monenlainen tapaustutkimus. Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 4:2005. Helsinki. Saatavilla www-muodossa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152279/Monenlainen_tapaustutkimus.pdf?sequence=1.
 • Saarela-Kinnunen, M. & Eskola, J. (2001). Tapaus ja tutkimus = tapaustutkimus? Teoksessa J. Aaltola & R. Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 158–169.
 • Yin, R. K., (cop. 2014). Case study research: Design and methods (5th ed. ed.). Los Angeles: SAGE.

Väitöskirjoja

 • Haataja, A. K. (2014). "Siinä pitäs pomottaa itteään..." : Tapaustutkimus vastuuseen kasvamisesta alkuopetusluokassa. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
 • Kovalainen, M. (2013). The social construction of learning and teaching in a classroom community of inquiry. Oulu: University of Oulu.
 • Liusvaara, L. (2014). Kun vaan rehtori on korvat auki: Koulun kehittämisellä pedagogista hyvinvointia. Turku: Turun yliopisto.

Kansainvälisiä artikkeleita

 • Dündar, S. (2014). Reasons for choosing the teaching profession and beliefs about teaching: A study with elementary school teacher candidates. College Student Journal, 48(3), 445–460.
 • D'souza, L. A. (2012). Assessing student learning through guided inquiry: A case study of a beginning teacher. Journal of Education, 192(2), 79–87.
 
Arviointi 

Hyväksytty / täydennettävä / hylätty

 

 
Ajankohta 

Suositus: Harjoittelu 5. vuosi

Infoluento 5. vuoden 1. ja 3. periodissa, palauteseminaari 2. ja 4. periodissa

 

 
Korvaavuudet 

Työkokemus opettajana vastaavissa oppimisympäristöissä voi korvata Ohjatun kenttäharjoittelun osittain tai kokonaan (AHOT, aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen). Korvaavuudesta ja suorituksen täydentämisestä sovitaan kurssin vastuuhenkilön kanssa. Korvaavuus- ja täydennystilanteissa vaadittavana suorituksena on seminaareihin osallistuminen sekä oman ammatillisen kasvun ja kehittymisen sekä koulun kehittämistoiminnan reflektoiminen portfoliossa. 

 
Lisätiedot 

Opintojakso LKAS3103 Opetussuunnitelma, arviointi ja koulun kehittäminen suositellaan suoritettavaksi kenttäharjoittelun yhteydessä.

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Soveltava harjoittelu  Harjoittelu  Erika Sarivaara  10.08.21 -15.06.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä