Opintojakso

Hae opetus/tentit
TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen, 2 op 
Koodi TUTA0101  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen  Lyhenne Johdatus tietee 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0957 Tutkimusmenetelmät 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Suvi Ronkainen 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat tieteellisen ja tutkimuksellisen ajattelun perusteisiin, tutkimukselliseen ajatteluun sekä siihen, mitä tieteellinen tieto on ja minkälaisilla erityisillä tavoilla sitä tuotetaan.  Kurssilla tutustutaan erilaisiin tutkimustraditioihin (kvalitatiivinen, kvantitatiivinen, mixed methods) ja harjoitellaan tutkimustekstien lukutaitoa. Lisäksi avataan empiirisen tutkimuksen tekemistä ja aineistoihin liittyvää ajattelua sekä kuvataan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • hahmottaa tutkimuksellisen ajattelun periaatteet
  • tunnistaa tieteellisen tutkimuksen eri traditioita
  • tunnistaa ja käyttää tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä kuten tieto, teoria, metodi, metodologia ja epistemologia.
 
Sisältö 

Kurssilla esitellään tieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet: teoria, metodi, metodologia, tieto, paradigma, epistemologia ja ontologia. Kurssin keskeisenä sisältönä on tutkimuksellinen ajattelu ja empiirinen tutkimusprosessi: miten muodostetaan mielekäs tutkimusasetelma ja tutkimuskysymys, millaisilla aineistoilla siihen voi vastata, mitä on teoria tutkimuksessa, mikä ohjaa menetelmän valintaa ja millaisia todellisuuskuvia menetelmät pitävät sisällään.

 
Edeltävät opinnot 

Suositellaan käytäväksi kurssin yhteydessä YMEN1807 Tiedonhankinnan perusteet –verkkokurssia. tai ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot -verkkokurssi on hyvä olla suoritettuna. Lisää tietoja WebOodista.
Korvaavuutta kurssiin voi hakea aiemmilla opinnoilla, jolloin osaaminen osoitetaan näyttötehtävällä

 
Toteutus ja työmuodot 

Johdantoluennot (12 t) lähiopetuksena ja luentotentti (2 op) sekä kirjallisuuteen perehtyminen ja ryhmätyöskentely (2 op).

 
Vaadittavat suoritukset 

2 op:
1) Aktiivinen osallistuminen luennoille ja luentotentti.
4 op:
1) Aktiivinen osallistuminen luennoille ja luentotentti.
2) Kirjallisuuteen perehtyminen ryhmissä. Tarkemmat ohjeet ryhmätyöhön annetaan kurssin alussa.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Osion 2 kirjallisuus koostuu seuraavista teoksista (valikoidut artikkelit):

  • Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet (toim. Hurtig, Johanna, Laitinen, Merja & Uljas-Rautio, Katariina) 2010.
  • Tutkijan kirja (toim. Lempiäinen, Kirsti, Löytty, Olli & Kinnunen, Merja) 2008.
  • Tutkimuksen voimasanat (toim. Ronkainen, Suvi & al.) 2011.

Linkki kirjaston artikkelihakuohjeeseen: https://lib.luc.fi/c.php?g=259386&p=4809781

 

 
Ajankohta 

1. ja 3. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Professori Suvi Ronkainen

 
Opetuskieli 

Suomi

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen  Verkkokurssi  Suvi Ronkainen  29.03.21 -30.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä