Opintojakso

Hae opetus/tentit
TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet, 5 op 
Koodi TUTA0201  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Laadullisen tutkimuksen perusteet  Lyhenne Laadullisen tut 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0957 Tutkimusmenetelmät 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Sari Viden 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • hahmottaa laadullisen tutkimusprosessin luonteen
 • eritellä erilaisten laadullisten metodien ja lähestymistapojen metodologisia lähtökohtia sekä rajoituksia ja sovellettavuutta
 • tunnistaa laadullisen tutkimuksen erilaiset keinot yhteiskunnallisten ilmiöiden tulkitsemisessa, selittämisessä ja ymmärtämisessä
 • sijoittaa laadullisen tutkimuksen traditiot tieteenfilosofisiin kehyksiin
 • muodostaa tutkimuskysymyksen, rajata aineiston, tehdä alustavaa analyysiä ja raportoida tulokset
 • tunnistaa laadulliseen tutkimukseen liittyvät tutkimuseettiset kysymykset.
 
Sisältö 

Kurssin aikana opiskelija tutustuu seuraaviin aiheisiin:

 • laadullisen tutkimuksen erilaiset lähestymistavat, traditiot ja suuntaukset sekä menetelmät (esim. narratiivinen tutkimus, diskurssianalyysi, kokemuksen tutkimus, retoriikka, semiotiikka, toimintatutkimus, etnografia, mixed methods)
 • laadullisen tutkimusprosessin lähtökohdat ja perusteet
 • mielekkään tutkimusasetelman rakentaminen ongelma- tai ilmiöpohjaisesti
 • tutkimuskysymyksen, teorian, aineiston, metodin ja metodologian suhde
 • erilaiset aineistotyypit laadullisessa tutkimuksessa
 • aineistojen lukutaito
 • tutkimusetiikka
 • metodologinen ja teoreettinen ajattelu menetelmällisten valintojen taustalla.

  Luentokurssin opettajat käyttävät omia tutkimusesimerkkejään antaen siten monitieteisen katsauksen tämän hetken tutkimuskeskusteluihin. Työpajoissa harjoitellaan tutkimuksen toteuttamista käytännössä. Kirjallisuuden avulla perehdytään tutkimusmenetelmien teoreettisiin ja metodologisiin taustoihin.
 
Edeltävät opinnot 

Suositellaan TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen -kurssin suorittamista ennen opintojaksolle osallistumista.

 
Toteutus ja työmuodot 

1) Tutkijapuheenvuorot (à 30–45 min) verkossa. Valitaan aloitusluento ja sen lisäksi kuusi puheenvuoroa, jotka kuunnellaan. Tutkijapuheenvuoroissa esitellään laadullisen tutkimuksen menetelmiä ja prosesseja sekä lähestymistapoja. Painotus on erityisesti tutkimusprosesseissa ja menetelmällisissä valinnoissa.

2) Taustalukemisto ja siihen sekä tutkijapuheenvuoroihin perustuva itsenäinen, kirjallinen työskentely verkossa.
Kirjallisuuden kautta perehdytään eri menetelmien teoreettisiin lähtökohtiin. Kirjallisuus koostuu artikkeleista, pro gradu -tutkielmista, verkkosivuista ja väitöskirjoista sekä muusta tutkimuksesta. 

3) Työpajat.
Kandidaatintutkielmaseminaarin yhteydessä pidettävissä työpajoissa harjoitellaan erityisesti aineiston hankintaa ja alustavaa analyysiä.

 
Vaadittavat suoritukset 

3 op:
1) Aloitusluennon ja tutkijapuheenvuorojen (yhteensä 6, valitaan itseä kiinnostavat ja/tai omaan koulutusalaan liittyvät puheenvuorot) kuunteleminen.
2) Taustalukemisto. Suoritustapa: Pohtiva essee (n. 6 sivua), jossa viitataan sekä tutkijapuheenvuoroihin että kurssin Optima-alustalta löytyvään taustalukemistoon. Palautus Optimaan.

5 op:
Edellisten lisäksi:
3) Työpaja tai sitä vastaava suoritus sekä reflektiotehtävä.

 
Arviointi 

Hyväksytty/täydennettävä/hylätty

 
Ajankohta 

Syksy tai kevät
Tutkijapuheenvuorot ovat kuunneltavissa Optima-ympäristössä ympäri vuoden. Taustalukemisto-osuuden voi suorittaa periodien 1–4 aikana. Työpajoja järjestetään periodien 2–4 aikana.

 
Korvaavuudet 

Kurssi korvaa opintojakson KMEN1002 Metodipaja.

 
Vastuuhenkilö 

Laadullisten tutkimusmenetelmien yliopistonlehtori

 
Opetuskieli 

Suomi

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Laadullisen tutkimuksen perusteet  Verkkokurssi  Sari Viden 
17.03.21ke 12.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä