Opintojakso

Hae opetus/tentit
TUTA0301 Laadullinen analyysi, 5 op 
Koodi TUTA0301  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Laadullinen analyysi  Lyhenne Laadullinen ana 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0957 Tutkimusmenetelmät 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Ronkainen, Suvi, kirjoittaja. & Pehkonen, Leila, kirjoittaja. & Lindblom-Ylänne, Sari, kirjoittaja. & Paavilainen, Eija, kirjoittaja.  Tutkimuksen voimasanat  2013  - Saatavuus
     https://finna.fi/Record/3amk.134899
     Aaltonen, Sanna, toimittaja. & Högbacka, Riitta, toimittaja.  Umpikujasta oivallukseen : refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa  2015  - Saatavuus
     https://finna.fi/Record/3amk.138418
     Ruusuvuori, Johanna & Nikander & Hyvärinen (toim.)  Haastattelun analyysi  2010  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • analysoida tutkimusaineistoa (oman pro gradu -tutkielman aineisto tai sitä tukeva laadullinen aineisto) sekä tehdä perusteltuja tulkintoja suhteessa valittuun teoreettiseen näkökulmaan
  • tunnistaa analyysin eri vaiheet
  • arvioida laadullisen tutkimuksen rajallisuutta ja yleistettävyyttä sekä sitä, miten tulkinta kiinnittyy ja miten tuloksia voi yleistää
  • reflektoida omaa tutkijan positiotaan suhteessa tutkimusaineistoonsa sekä tiedon suhteellisuutta ja rajoja
  • toteuttaa tutkimuksen analyysin tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen
  • hallita itsenäisesti analyysin ja tulkinnan kokonaisuuden suhteessa omaan tutkimusasetelmaan ja -aineistoon.
 
Sisältö 

Kurssilla harjoitellaan aineiston analysointia ja sitä, millaisia tulkintoja sen pohjalta voidaan tehdä. Opiskelijalla tulee olla oma aineisto / aineiston osa kurssin alkaessa. Aineisto voi myös olla osa esimerkiksi projektin aineistoa tai kurssia varten kerätty harjoitusaineisto.

Kurssi koostuu seuraavista osa-alueista: Aineiston rajaaminen ja mielekkäiden kysymyksien esittäminen; analyysin tekeminen valitulla tutkimusotteella ja -menetelmällä; omien valintojen näkyväksi tekeminen ja perusteleminen; analyysin aukikirjoittaminen ja tulkinnan sanallistaminen; tutkimuskirjoittaminen.

 
Edeltävät opinnot 

TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen sekä TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet tai KMEN1002 Metodipaja.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakso on tarkoitettu pro gradu -vaiheessa oleville opiskelijoille, joilla on omaa tutkimusaineistoa. Osallistujien on syytä varata kurssiin riittävästi työaikaa.

Kurssi koostuu seuraavista osista:
4 op:
1) Esitehtävä (lähetetään kurssille ilmoittautuneille n. kahta viikkoa ennen kurssin alkua).
2) Orientoivat virikeluennot verkossa.
3) Itsenäisesti sekä ryhmässä suoritettavat tehtävät verkossa. Tehtävät koostuvat kuudesta itsenäisesti työstettävästä kokonaisuudesta, joita käsitellään pienryhmän kanssa verkossa tai lähitapaamisissa ryhmän itsensä sopimina aikoina. Ryhmien koosteet palautetaan Moodle-alueelle.
4) Itsenäinen lopputehtävä (5–6 sivua omaa analyysitekstiä), palautetaan kurssin Moodle-alueelle.

5 op:
Edellisten lisäksi:
5) Työpajat (3 h), joissa keskitytään erityisesti tulkintaan liittyviin kysymyksiin. Työpajoissa käsitellään opiskelijoiden empiiristä aineistoa, tai salassapidettävän aineiston kyseessä ollessa opiskelijan työpajaan tuomaa aineiston yleiskuvausta tai vastaavaa työpaperia.

 
Vaadittavat suoritukset 

4 op: Esitehtävä, itsenäisten ja ryhmätehtävien tekeminen ja dokumentointi sekä itsenäinen, kirjallinen lopputehtävä.
5 op: Esitehtävä, itsenäisten ja ryhmätehtävien tekeminen ja dokumentointi, työpajaan osallistuminen sekä itsenäinen, kirjallinen lopputehtävä.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Kurssin oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa. Kurssilla käytetään esimerkiksi artikkeleja ja osia seuraavista teoksista:

Tutkimuksen voimasanat (toim. Ronkainen, Suvi & al.) 2011.

Umpikujasta oivallukseen. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa (toim. Aaltonen, Sanna & Högbacka, Riitta) 2015.

Haastattelun analyysi (toim. Ruusuvuori, Johanna & Nikander, Pirjo) 2010.

 
Arviointi 

Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty
Opiskelija on suorittanut kaikki vaadittavat tehtävät. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa.

Hylätty
Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

 
Ajankohta 

Kvalitatiivisen analyysin kursseja järjestetään syys- ja kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhteensä n. kaksi kuukautta, mutta etenemisaikataulu riippuu opiskelijan ja pienryhmän omista tarpeista.

 
Kohderyhmä 

Pro gradu -vaiheessa olevat opiskelijat, joilla on kurssin alkaessa olemassa omaa empiiristä tai teoreettista tutkimusaineistoa.

 
Vastuuhenkilö 

Laadullisten tutkimusmenetelmien yliopistonlehtori

 
Opetuskieli 

Suomi

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Laadullinen analyysi  Verkkokurssi  Juha Koskela  01.08.21 -31.07.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä