Opintojakso

Hae opetus/tentit
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus, 5 op 
Koodi TUTA0302  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus  Lyhenne Tulkitseva kvan 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0957 Tutkimusmenetelmät 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojaksossa syvennetään aiempia tutkimusmenetelmien ja tilastotieteen opintojen antamaa kuvaa määrällisestä tutkimuksesta. Kurssin tavoitteena on perehdyttää kvantitatiivisten analyysitapojen tutkimukselliseen, tulkinnalliseen käyttöön avaamalla käsitteellisen, teoreettisen ajattelun ja tilastollisen analyysin dialogisuutta ihmistutkimuksessa. Kurssilla hyödynnetään aineistona laajaa THL:n kouluterveyskyselyä, joka sopii myös kandidaatin- tai pro gradu -tutkielmien aineistoksi. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa yhdistää tilastollisen analyysin keinot käsitteelliseen, teoreettiseen tutkimustulosten tulkintaan sekä valita sopivat tilastollisen analyysin keinot tutkimusongelmaan vastaamiseksi.

 
Sisältö 

Tutkijan tekemät valinnat tutkimusprosessin aikana, mm. tutkimussuunnitelma, erilaiset teoreettiset näkökulmat ja operationalisointi, tutkimusaineiston hankinta ja muokkaus, aineiston analysointi erilaisten jakaumien, korrelaatioiden, summamuuttujien, faktori-, ryhmittely- ja korrespondenssianalyysien avulla sekä tutkimustulosten graafinen esittäminen ja raportointi.

 
Edeltävät opinnot 

TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet tai vastaavat tiedot

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot (n. 24 h) ja harjoitukset (n. 16 h). Itsenäinen työskentely, sisältäen mahdollisen harjoitustyön.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssi suoritetaan osallistumalla luentoihin ja harjoituksiin. Kurssille osallistuminen edellyttää esitehtävän tekemistä. Tehtävän aihe ilmoitetaan ennen kurssin alkua Moodlessa. Mahdollisesta harjoitustyöstä annetaan tarkemmat ohjeet luennoilla.

 
Oheiskirjallisuus 

Warner, Rebecca M. 2013. Applied Statistics: From Bivariate Through Multivariate Techniques. SAGE.
Töttö, Pertti 2004. Syvällistä ja pinnallista. Vastapaino.
Töttö, Pertti 2012. Paljonko on paljon? Vastapaino.
Kaidesoja & Kankainen & Ylikoski 2018. Syistä selityksiin. Kausaalisuus ja selittäminen yhtekuntatieteissä. Gaudeamus.
Laaksonen ym. (toim.) 2013. Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Vastapaino.

 
Arviointi 

Välttävä ja tyydyttävä (1-2)
Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4)
Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5)
Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

Hylätty
Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

 
Ajankohta 

2. ja 4. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Arto Selkälä, Marianne Silén ja Pekka Vasari

 
Opetuskieli 

Suomi

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus  Luentokurssi  Arto Selkälä  04.04.22 -30.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä