Opintojakso

Hae opetus/tentit
KSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, 2 op 
Koodi KSUO0001  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tieteellisen kirjoittamisen perusteet  Lyhenne Tieteellisen ki 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0050 Viestintä 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. suhteuttamaan kirjoittamisen ja sisällön toisiinsa
2. erottamaan erilaiset kirjoittamisen tavat: toistavan ja tuottavan kirjoittamisen
3. suhtautumaan kriittisesti oman tieteenalansa kielen ja kirjoittamisen konventioihin
4. arvioimaan omaa ja toisten tekstiä.

Kurssin käytyään opiskelija osaa
1. tunnistaa ja nimetä erilaisia vaiheita niin tutkimus- kuin kirjoittamistyöstäkin
2. erottaa toistavan ja tuottavan kirjoittamistavan
3. tunnistaa oman tieteenalan kirjoittamisen konventiot ja pystyy esittämään vaihtoehtoisia kielellisiä, rakenteellisia ja tyylillisiä valintoja
4. antaa tekstistä asiantuntijamaista palautetta, ottaa sitä vastaan sekä muokata omaa tekstiään saamansa palautteen perusteella.

 
Sisältö 

Opintojakso harjaannuttaa näkemään kirjoittamisen oleellisena, mutta toisaalta myös itsenäisenä osana tutkimuksen tekemistä. Tällöin on tarpeellista oppia tunnistamaan kirjoittamisen eri vaiheet ja käyttämään niitä suhteutettuna muuhun tutkimusprosessiin. Kurssilla lähestytään tekstiä lukijan näkökulmasta. Tekstejä muokataan yhdessä niin, että ne täyttäisivät tutkielman tekstilajille ominaiset tavoitteet. Opintojakso ohjaa opiskelijaa ymmärrettävän ja oikeakielisen tutkimustekstin tuottamiseen.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssi koostuu luento-opetuksesta, itsenäisestä työskentelystä ja pienryhmätyöskentelystä sekä vertaispienryhmässä että ohjatussa pienryhmässä. Pienryhmissä ja itsenäisessä työskentelyssä aktivoituu opiskelijan aikaisempi tietämys. Pienryhmätyöskentelyssä myös muut opiskelijat kartuttavat yksittäisen jäsenen tietämystä.

Jokainen opiskelija tuo pienryhmän ja opettajan käsiteltäväksi 5–7 sivua tekstiä, jonka on tarkoituksenmukaista olla osa opiskelijan tekeillä olevaa kandidaatintutkielmaa.

Ilmoittaudu sekä alkuluennoille että pienryhmiin. Valitse yksi alkuluento ja yksi pienryhmä. On tarkoituksenmukaista valita pienryhmä, jonka kaksi viimeistä tapaamiskertaa ovat silloin, kun kandidaatintutkielman tekeminen on edennyt tuloksista kirjoittamiseen, mutta tutkielmateksti ei ole vielä valmis.

Voit ilmoittautua vain yhteen pienryhmään. Ilmoittaudu ehdottomasti vain sellaiseen pienryhmään, jonka jokaiseen tapaamiseen pääset paikalle. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittautua myös LSUO0001-opintojakson pienryhmiin. Pienryhmiin ilmoittautuminen alkaa vasta ensimmäisten alkuluentojen jälkeen.

Jos aikataulusi muuttuvat etkä voikaan osallistua kurssille, on ehdottoman tärkeää, että perut ilmoittautumisesi. Ota tarvittaessa yhteys vastuuopettajaan.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssin tehtävien sekä kielen- ja tekstinhuollon testien tekeminen, läsnäolo alkuluennoilla ja kaikissa pienryhmien kokoontumisissa sekä aktiivinen osallistuminen tekstien työstämiseen.

 
Oheiskirjallisuus 

Oheislukemistoksi suositellaan:

Akateemisten tekstitaitojen kotisivut http://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Kielikeskus/Opinnot/Akateemiset-tekstitaidot
Iisa, Katariina, Piehl, Aino & Oittinen, Hannu: Kielenhuollon käsikirja. 2012.
Itkonen, Terho: Uusi kieliopas. 2011.
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2017. tai www.kielitoimistonohjepankki.fi

 
Arviointi 

Kurssin suoritus arvioidaan hyväksytty–hylätty-asteikolla. Hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu tehtävien tehtävänannon mukainen tekeminen ja aktiivinen läsnäolo.

 
Ajankohta 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Kohderyhmä 

Kurssi suositellaan suoritettavaksi pääaineen kandidaatintutkielman yhteydessä.

 
Vastuuhenkilö 

Hannu Paloniemi
Sinikka Vuonokari-Kämäräinen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Akateemiset tekstitaidot (2 op) valitaan seuraavista:
KSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
LSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tieteellisen kirjoittamisen perusteet/Kesäopinnot Avoin yliopisto  Verkkokurssi  Milla Södö 
18.05.21ti 16.00-19.00
20.05.21to 16.00-19.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tieteellisen kirjoittamisen perusteet  Verkkokurssi  Sinikka Vuonokari-Kämäräinen 
23.09.21to 15.00-18.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä