Opintojakso

Hae opetus/tentit
KSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, 2 op 
Koodi KSUO0001  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tieteellisen kirjoittamisen perusteet  Lyhenne Tieteellisen ki 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0050 Viestintä 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. suhteuttamaan tutkimusprosessin ja kirjoittamisen toisiinsa eli tunnistamaan ja nimeämään erilaisia vaiheita niin tutkimus- kuin kirjoittamistyöstäkin
2. tunnistamaan erilaisia tiedonkäyttötapoja ja käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti tekstissään
3. tunnistamaan ja suhtautumaan kriittisesti oman tieteenalansa kielen ja kirjoittamisen konventioihin sekä esittämään vaihtoehtoisia kielellisiä, tyylillisiä ja rakenteellisia valintoja
4. antamaan omasta ja toisen tekstistä asiantuntijamaista palautetta, ottamaan palautetta vastaan sekä muokkaamaan omaa tekstiään saamansa palautteen perusteella.

 
Sisältö 

Kurssilla käsitellään kirjoittamista oleellisena, mutta toisaalta myös itsenäisenä osana tutkimuksen tekemistä. Kurssilla harjaannutaan tunnistamaan kirjoittamisen eri vaiheet ja käyttämään niitä suhteutettuna tutkimusprosessiin. Kurssilla lähestytään tekstiä tekstilajin ja lukijan näkökulmasta. Tekstejä muokataan yhdessä niin, että ne täyttäisivät tutkielman tekstilajille ominaiset tavoitteet. Kurssilla ohjataan opiskelijaa ymmärrettävän ja oikeakielisen suomenkielisen tutkimustekstin tuottamiseen.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssi koostuu luento-opetuksesta, itsenäisestä työskentelystä ja pienryhmätyöskentelystä sekä vertaispienryhmässä että ohjatussa tekstipajassa. Pienryhmissä ja itsenäisessä työskentelyssä aktivoituu opiskelijan aikaisempi tietämys. Pienryhmissä myös muut opiskelijat kartuttavat yksittäisen jäsenen tietämystä.

Jokainen opiskelija tuo ryhmän ja opettajan käsiteltäväksi 5–7 sivua tekstiä, jonka on tarkoituksenmukaista olla osa opiskelijan tekeillä olevaa kandidaatintutkielmaa

Ilmoittaudu sekä alkuluennolle että pienryhmään. Valitse yksi alkuluento ja yksi pienryhmä. On tarkoituksenmukaista valita sellainen ryhmä, jonka kaksi viimeistä tapaamiskertaa ovat silloin, kun oma kandidaatintutkielman tekeminen on edennyt tuloksista kirjoittamiseen, mutta tutkielmateksti ei ole vielä valmis.

Voit ilmoittautua vain yhteen pienryhmään. Ilmoittaudu ehdottomasti vain sellaiseen pienryhmään, jonka jokaiseen tapaamiseen pääset paikalle. Ota huomioon, että aikataulutettujen tapaamisten lisäksi ryhmä sopii keskenään tapaamisajat kahteen tekstipajaa edeltävään vertaistapaamiseen.

Vaihtoehtoisesti voit ilmoittautua myös LSUO0001-opintojakson pienryhmiin. Pienryhmiin ilmoittautuminen alkaa vasta ensimmäisten alkuluentojen jälkeen.

Jos aikataulusi muuttuvat etkä voi osallistua kurssille, on erittäin tärkeää, että perut ilmoittautumisesi. Ota tarvittaessa yhteys vastuuopettajaan.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssin tehtävien tekeminen, läsnäolo alkuluennoilla ja kaikissa pienryhmän tapaamisissa sekä aktiivinen osallistuminen tekstien työstämiseen.

 
Oheiskirjallisuus 

Oheislukemistoksi suositellaan:

Akateemisten tekstitaitojen kotisivut
http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/
Iisa, Katariina, Piehl, Aino & Oittinen, Hannu: Kielenhuollon käsikirja. 2012.
Itkonen, Terho: Uusi kieliopas. 2011.

 
Arviointi 

Kurssin suoritus arvioidaan hyväksytty–hylätty-asteikolla. Hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu tehtävien tehtävänannon mukainen tekeminen ja aktiivinen läsnäolo.

 
Ajankohta 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Kohderyhmä 

Kurssi suositellaan suoritettavaksi pääaineen kandidaatintutkielman yhteydessä.

 
Vastuuhenkilö 

Milla Södö
Sinikka Vuonokari-Kämäräinen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Akateemiset tekstitaidot (2 op) valitaan seuraavista (paitsi mediakasvatuksessa):

KSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
LSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet (kirjataan KSUO0001-suorituksena)
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tieteellisen kirjoittamisen perusteet  Verkkokurssi  Sinikka Vuonokari-Kämäräinen 
28.09.21ti 15.00-18.00
Ei ilmoittautumista Tieteellisen kirjoittamisen perusteet  Verkkokurssi  Sinikka Vuonokari-Kämäräinen 
13.01.22to 13.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä