Opintojakso

Hae opetus/tentit
PROJ1103 Projektin arviointi, 2 op 
Koodi PROJ1103  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Projektin arviointi  Lyhenne Projektin arvio 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0446 Matkailututkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Maria Hakkarainen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- projektiarvioinnin perusteet ja osaa soveltaa niitä oman alan projektin arviointiin

- ottaa käyttöön tarkoituksenmukaiset arviointiin liittyvät TVT-ohjelmat projektityössä

- ymmärtää projektin lyhyt- ja pitkäaikaiset vaikutukset

- osaa arvioida projektin tavoitteiden, toimenpiteiden ja tulosten suhdetta

- osaa kriittisesti tarkastella ja arvioida projektin tulosten vaikuttavuutta.

 
Sisältö 

Projektisuunnitelmiin perehtyminen, projektien raportointiin perehtyminen sekä aidon projektin arviointi.

 
Edeltävät opinnot 

PROJ0101 Johdatus projektityöhön

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssin avaava tutor-luento (opetus 2h) ja työskentely projektissa ja ohjauskeskustelut (55–133 h).

 
Vaadittavat suoritukset 

Työskentely projektiasiantuntijan ohjauksessa, osaamisportfolio.

 
Oheiskirjallisuus 

 

 

Eilat, H., Golany, B., & Shtub, A. (2008). R&D project evaluation: An integrated DEA and balanced scorecard approach. Omega, 36(5), 895-912.

Koskela, J. (2013). Lapin EU-projektien arviointikäytännöt. Esiselvitysraportti. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportte-ja ja selvityksiä 54.

Martinsuo, M. (2009). Recipes for success in project-based management. Project Management Association Finland.

Suopajärvi, L. (2013). Opas projektiarviontiin. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Työpapereita 55

Muu ilmoitettava materiaali

 
Arviointi 

Hyväksytty
Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella.

Hylätty
Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

 
Ajankohta 

Opintojakson ajankohta sovitaan yhdessä ohjaajan kanssa.

 
Vastuuhenkilö 

Matkailututkimuksen yliopistonlehtori

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Lisätiedot 

Opintojakson ohjaajan kanssa sovitaan projektityöpaikka ja yhteyshenkilö.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä