Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONVAL0065 Talousrikosoikeus, 5 op 
Koodi ONVAL0065  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Talousrikosoikeus  Lyhenne Talousrikosoike 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0310 Rikosoikeus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Kai Kotiranta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Huom!  Katso muu tenttimateriaali opinto-oppaan kohdasta -lisätietoa kirjallisuudesta ja muusta materiaalista    - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa havaita ja analysoida talousrikosoikeuden oikeudellisia tulkintakysymyksiä
- osaa kuvailla ja tunnistaa lailliseen yritystoimintaan liittyviä ja/tai siihen kohdistuvia taloudellisen rikollisuuden keskeisiä muotoja
- osaa soveltaa rikoslain 29 luvun 1 §:n veropetoksen ja rikoslain 30 luvun 9 §:n kirjanpitorikoksen tunnusmerkistöjä
- tunnistaa rikosoikeudellisen tosiasiallisen toimijan käsitteen ja merkityksen rikosoikeudellisessa tulkinnassa
- osaa soveltaa rikoslain 36 luvun 1 §:n petosrikoksen ja rikoslain 39 luvun 2 §:n velallisen epärehellisyysrikoksen tunnusmerkistöjä
- tunnistaa rikosoikeudellisen erehdyttämisen ja erehtymisen sekä maksukyvyttömyyden ja ylivelkaisuuden käsitteet
- osaa soveltaa rikoslain 51 luvun arvopaperimarkkinarikosten tunnusmerkistöjä ja osaa analysoida arvopaperimarkkinoita koskevan tiedottamisrikoksen, sisäpiirintiedon väärinkäyttöä koskevan rikoksen ja markkinoiden manipulointia koskevien tunnusmerkistöjen keskeisiä tulkintaongelmia
- tunnistaa täsmällisen ja olennaisen tiedon merkityksen sekä arvopaperimarkkinaoikeudellisen järkevän sijoittajan menettelyn merkityksen arvopaperimarkkinarikosten tunnusmerkistöjä sovellettaessa

 
Toteutus ja työmuodot 

1) Ennakkoon luettava aineisto ja ennakkotehtävä
2) Luento-opetus (20 h)
3) Kirjallisuuskuulustelu

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Koponen, Pekka: Talousrikokset rikos- ja rikosprosessioikeuden yhtymäkohdassa. Suomalainen lakimiesyhdistys. Vammala 2004. Sivut 29–85 (”Perusoikeuksien ja oikeusperiaatteiden soveltamisesta talousrikoksissa”) ja sivut 107–123 (”Tahallisuusarviointia talousrikoksissa koskevien tulkintasuositusten yleiset perusteet” ja ”Tahallisuusarviointia koskevat tulkintasuositukset”) (ennakkoon luettava aineisto)

Hakamies, Kaarlo: Maksukyvyttömyys ja taloudellinen hyöty rikosoikeudessa. Unigrafia. Helsinki 2012. Sivut 63–81 (”Taloustieteellisen argumentoinnin merkityksestä rikosoikeudellisessa ratkaisutoiminnassa”) ja sivut 199–300 (”Maksukyvyttömyydestä ja hyötymistarkoituksesta rikosoikeudellisena ongelmana”, huom. sama artikkeli on julkaistu myös: Oikeustiede – Jurisprudentia, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja XLI 2008).

Koponen, Pekka - Lahti, Raimo (toim.): Talousrikokset. Suomalainen lakimiesyhdistys. Vaajakoski 2007. Sivut 55–101 (”Kirjanpitorikokset”).

Frände, Dan – Matikkala, Jussi – Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti – Viljanen, Pekka – Wahlberg, Markus: Keskeiset rikokset. Edita Publishing Oy. Helsinki 2014. 3. uudistettu laitos. Sivut 615–661 (”Veropetos”, ”Verorikkomus” ja ”Kirjanpitorikokset”). Huom. tenttiin voidaan lukea myös vastaavan teoksen 4. uudistettu laitos.

Kärki, Anssi: Samastaminen rikosasiassa – Oikeustapauskommentti ratkaisusta KKO:2018:20. Lakimies 5/2018. Sivut 599–607.

Tapani, Jussi: Petos liikesuhteessa. Suomalainen lakimiesyhdistys. Jyväskylä 2004. Sivut 119–228 (”Tunnusmerkistön mukaisuus”).

Kotiranta, Kai: Sisäpiirintiedon syntyminen - kontekstuaalinen tulkinta. Suomalainen lakimiesyhdistys. Vammala 2014. Sivut 269–296 (”Sisäpiirintiedon täsmällisyys- ja olennaisuusedellytysten systematisointia”).

Knuts, Mårten: Sisäpiirisääntely arvopaperimarkkinoilla. Talentum. Helsinki 2012. Sivut 56–83 (”Sisäpiirintiedon julkistamattomuus”).

Knuts, Mårten: Oikeustapauskommentaari ratkaisusta Spector Photo Group NV ym. – EUT asia C-45/08 (Spector-tapaus). Lakimies 2010/5. Sivut 874–882.

Häyrynen, Janne: Sisäpiirintiedon täsmällisyys ja KKO 2006:110. Defensor Legis 6/2007. Sivut 837–849.

Annola, Vesa: Markkinahuhu ja arvopaperin emittoija. Lakimies 7–8/2011. Sivut 1376–1392.

 
Arviointi 

Hylätty/1-5

 
Tenttipäivät 

26.3.2020
8.5.2020 (rästitentti I)
20.5.2020 (rästitentti II)

Tenttiaika 5 tuntia

 
Vastuuhenkilö 

Professor of Practice, asianajaja, OTT Kai Kotiranta

 
Opetuskieli 

suomi

 
Pakollisuus 

valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä