Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS3901 Ohjattu työharjoittelu, 8 op 
Koodi KKAS3901  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ohjattu työharjoittelu  Lyhenne Ohjattu työharj 
Laajuus8 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiTyöharjoittelu  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija osaa
- soveltaa omaksumiaan inklusiivisen kasvatuksen tietoja ja taitoja erilaisissa koulutusympäristössä tutkimukseen, koulutukseen, hallintoon, suunnitteluun tai projektityöskentelyyn liittyvissä tehtävissä
- suunnitella työnsä koulutusorganisaation toimintakulttuurin ja tehtävien pohjalta ja sen kehittämistoiminnan keskeiset linjaukset huomioiden
- toimia koulutusorganisaatiossa aktiivisesti ja rakentavasti sekä neuvotella työtehtävistä ja niiden ehdoista
- dokumentoida ja arvioida harjoittelukokemuksia oman ammatillisen kasvun kehittämisen näkökulmasta ja omien uravalintojen mahdollistajana sekä osaa asettaa omat ammatillisen kehittymisen jatkotavoitteensa
- osaa analysoida tapauksena olevan koulutusympäristön kehittymistarpeita ja omaa ammatillista kehittymistään tapaustutkimuksen tutkimusstrategiaa soveltaen

 
Sisältö 
  • Ohjattu harjoittelu valitussa kasvatus- tai koulutusorganisaatiossa
  • Koulutusorganisaation kehittämis- ja hanketoimintaan tutustuminen
  • Koulutusorganisaation hallintoon ja moniammatilliseen yhteistyöhön tutustuminen
  • Paikalliseen yritystoimintaan/elinkeinoelämään tutustuminen koulutusorganisaation näkökulmasta
  • Tapaustutkimus: kuvataan tapausta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti eri tiedonkeruutapoja hyödyntäen. Analysoidaan kerättyä tietoa inklusiivisen kasvatuksen näkökulmasta
  • Oman ammatillisen kehittymisen reflektoiminen portfoliossa ja oman ammatillisen kehittymissuunnitelman laatiminen
 
Toteutus ja työmuodot 

Työharjoittelun kesto on kolme kuukautta·
Opiskelija voi itse etsiä harjoittelupaikkansa koulutusorganisaation työntekijän sitoutuessa ohjaamaan harjoittelua. Ohjatun työharjoittelun voi suorittaa myös kansainvälisinä opintoina ulkomailla. 

 
Oheiskirjallisuus 

Menetelmäkirjallisuutta:
Eriksson, P. & Koistinen, K. (2005). Monenlainen tapaustutkimus. Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 4:2005. Helsinki. Saatavilla www-muodossa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152279/Monenlainen_tapaustutkimus.pdf?sequence=1.
Saarela-Kinnunen, M. & Eskola, J. (2001). Tapaus ja tutkimus = tapaustutkimus? Teoksessa J. Aaltola & R. Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 158–169.
Yin, R. K., (cop. 2014). Case study research: Design and methods (5th ed.). Los Angeles: SAGE.

Väitöskirjoja:
Haataja, A. K. (2014). "Siinä pitäs pomottaa itteään..." : Tapaustutkimus vastuuseen kasvamisesta alkuopetusluokassa. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
Kovalainen, M. (2013). The social construction of learning and teaching in a classroom community of inquiry. Oulu: University of Oulu.
Liusvaara, L. (2014). Kun vaan rehtori on korvat auki: Koulun kehittämisellä pedagogista hyvinvointia. Turku: Turun yliopisto.

Kansainvälisiä artikkeleita:
Dündar, S. (2014). Reasons for choosing the teaching profession and beliefs about teaching: A study with elementary school teacher candidates. College Student Journal, 48(3), 445–460.
D'souza, L. A. (2012). Assessing student learning through guided inquiry: A case study of a beginning teacher. Journal of Education, 192(2), 79–87.


 

 
Arviointi 

Hyväksytty/täydennettävä/hylätty

 
Lisätiedot 

KKAS3901 Ohjattu työharjoittelu ja KKAS3902 Tutustuminen kasvatus- ja koulutusympäristöihin inklusiivisen kasvatuksen näkökulmasta -opintojaksot linkittyvät yhteen ja tukevat toisiaan.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä