Opintojakso

Hae opetus/tentit
TUKO1284 Väitöskirjatutkijan työ- ja asiantuntijaharjoittelu, 7-9 op 
Koodi TUKO1284  Voimassaolo 01.01.1950 - 31.07.2022
Nimi Väitöskirjatutkijan työ- ja asiantuntijaharjoittelu  Lyhenne Väitöskirjatutk 
Laajuus7-9 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTutkijakoulu Oppiaine0960 Tutkijakoulu 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tutkijakoulu 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson tavoitteena on, että väitöskirjatutkija:
- syventää ymmärrystään siitä, millaisiin työelämän asiantuntijatehtäviin oma tieteenala kytkeytyy ja millaisia työelämäyhteyksiä oma asiantuntijaosaaminen mahdollistaa
- harjoittaa ja koettelee tutkijataitojen ja asiantuntijaosaamisensa soveltavaa hyödyntämistä työelämässä
- oppii ilmaisemaan ja esittämään ymmärrettävästi omaa asiantuntijaosaamistaan työelämän organisaatioiden osaamis- ja kehitystarpeet huomioiden.

Koko opintojakson suoritettuaan väitöskirjatutkija:
- osaa hyödyntää ja arvioida tutkijakoulutukseen pohjaavaa osaamistaan työelämäyhteyksissä sekä kykenee toimimaan asiantuntijana työelämän organisaatiossa
- osaa eritellä ja sanoittaa tieteellisen asiantuntijuutensa teoreettisia ja käytännöllisiä merkityksiä työelämän kannalta.

 
Sisältö 

Opintojakson lähtökohtana on, että väitöskirjatutkija hahmottaa moniulotteisesti tieteellisen asiantuntijuutensa työelämän kentän sekä osallistuu työ- ja asiantuntijaharjoitteluun joko yksityisellä tai julkisella sektorilla, ensisijaisesti yliopistomaailman ulkopuolella. Harjoittelun voi toteuttaa myös osana yliopiston ja työelämäorganisaatioiden yhteistä hanketta yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämän organisaatiossa. Harjoittelun tulee edistää väitöskirjaprojektia sekä väitöskirjatutkijan työelämävalmiuksia.

 
Edeltävät opinnot 

Läsnäolevaksi ilmoittautunut väitöskirjatutkija suorittaa jatko-opintojaan Lapin yliopistossa. Opintojakson voi suorittaa aikaisintaan 2. vuonna.

Väitöskirjatutkija vastaa itse harjoittelupaikan etsimisestä esimerkiksi Aarresaari-palvelua tai muita kontakteja hyödyntäen.

 
Toteutus ja työmuodot 

Väitöskirjatutkija keskustelee ensin ohjaajansa ja työelämäkontaktinsa kanssa, minkä perusteella hän laatii suunnitelman n. 1–2 kuukauden harjoittelusta. Suunnitelman hyväksyy väitöskirjaohjaaja yhdessä työelämän organisaation edustajan kanssa. Harjoitteluun sisältyy kirjallinen tehtävä.

Työelämäharjoittelun ja reflektoivan raportin lisäksi tutkija voi myös suorittaa sanoittamistehtävän, joka käsittelee oman osaamisen ja asiantuntijuuden sovellettavuutta ja merkityksiä työelämässä.

Harjoittelu työelämässä ja siihen liittyvät suoritukset voivat kattaa 7–9 opintopistettä harjoittelun ja muiden tehtävien laajuudesta riippuen. Lisätietoa kohdassa "Vaadittavat suoritukset".

 
Vaadittavat suoritukset 

Opintojaksosta voi suorittaa 7–9 opintopistettä seuraavasti:

Vähimmäissuoritus (7 op):
- harjoittelua koskevan suunnitelman kirjoittaminen (Toimintaympäristön, tehtävän sekä yhteistyöhön liittyvien vaiheiden, menetelmien ja oletettujen tulosten kuvaus, max. 4 sivua) ja
- 1–2 kk kestävän työelämä- ja asiantuntijaharjoittelun suorittaminen (yht. 5 op) sekä siihen liittyvä
- raportoiva reflektio harjoittelun vaiheista, oman asiantuntijuuden suhteesta ja merkityksestä työelämän organisaatiossa sekä opituista asioista ja mahdollisista yhteistyön tuloksista.

Reflektion tulee käsitellä ja arvioida yhteistyön merkitystä omalle tutkimukselle sekä työelämäorganisaatiolle (10 sivua, 2 op). Näkökulmana raportoivassa reflektiossa voi olla harjoittelun/yhteistyön merkitys oman asiantuntijuuden kehittymiselle ja työelämän organisaatiolle sekä pohtiva kuvaus harjoittelun aikana muodostuneesta yhteistyöstä, haasteista ja mahdollisuuksista jatkaa yhteistyötä.

Lisäsuoritus, asiantuntijaosaamisen sanoittaminen (2 op):
Lisäsuorituksena on mahdollista tehdä asiantuntijaosaamisen sanoittamisharjoitus (suullinen esitys / video-cv). Suullinen esitys / video-cv on 3–5 minuutin mittainen tiivis puheenvuoro, joka tulee suunnitella ja valmistella huolellisesti. Puheenvuoron tarkoituksena on tuoda väitöskirjatutkijan osaaminen ymmärrettävästi ja kiinnostavasti esiin erilaisille kuulijoille.

Puheenvuoron voi halutessaan tehdä video-cv:n muotoon, jolloin sitä voi hyödyntää esimerkiksi työnhaussa. Video-cv:n ei tarvitse olla säihkyvä, elokuvallinen tai tarinallinen, vaikka persoonallinen ote voi olla sopivaa. Keskiössä on kuitenkin tiiviin ja selkeän sanoittamisen harjoitteleminen myönteisenä pohtimis- ja oppimisprosessina.

Puheenvuoro / video-cv voi rakentua esimerkiksi näiden kysymysten varaan:
1. esittäytyminen
2. väitöskirjatutkimus
- väitöskirjatutkimuksessani olen… (mitä haluan, että tutkimuksesta jää mieleen muille, ns. villakoiran ydin)
- kiinnostuin tästä, koska… (oma suhde asiaan)
- mitä hyötyä tutkimuksesta on yhteiskunnallisesti
3. muu osaaminen ja työkokemus
- minulla on kokemusta…
- minulle on tärkeää…

Sanoittamisharjoituksen vastaanottaa puheviestinnän yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja. Voit saada tukea myös video-cv:n suunnitteluun ja toteutukseen. Ota yhteyttä: yliopistonlehtori Teemu Kauppi, FT, teemu.kauppi@ulapland.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Suunnittelussa tulee tutustua puheviestinnän kirjallisuuteen:
- Laajalahti, Anne. 2014. Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen tutkijoiden työssä. Jyväskylä Studies in Humanities 225. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/43093/978-951-39-5618-9_vaitos29032014.pdf?sequence=1 />- Beebe, S.A. & Beebe, S.J. (2003). Public Speaking: An Audience-centered Approach. Pearson Education, Inc.
- German, K., Gronbeck, B. E., Ehninger, D. & Monroe, A. H. (2013/2010/2001). Principles of public speaking. Boston: Pearson.

 
Arviointi 

 Hyväksytty/Hylätty

Harjoittelun ja siihen liittyvien kaikkien tehtävien jälkeen ohjaaja antaa kokonaisuutena suoritusmerkinnän tehtyjen suoritusten mukaan.

 
Opetuskieli 

Suomi, Englanti

 
Lisätiedot 

Väitöskirjatutkija sopii kokonaisuutena harjoittelusta ohjaajansa kanssa.

Lisäsuorituksena tehtävästä sanoittamisharjoituksesta väitöskirjatutkija sopii puheviestinnän yliopistonlehtorin kanssa (ks. kohta ”Vaadittavat suoritukset” ja ”Lisäsuoritus, asiantuntijaosaaminen sanoittaminen”.

Aikataulu määrittyy joustavasti asiantuntijaharjoittelun ajankohdan mukaan.

Lisätietoja asiantuntijaharjoittelusta: www.ulapland.fi/tyoelamayhteydet

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Väitöskirjatutkijan työ- ja asiantuntijaharjoittelu  Harjoittelu    01.08.20 -31.12.20
ilmoittaudu Väitöskirjatutkijan työ- ja asiantuntijaharjoittelu  Harjoittelu    01.01.21 -31.07.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä