Opintojakso

Hae opetus/tentit
SOPT0001 Johdatus valtio-oppiin, 5 op 
Koodi SOPT0001  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus valtio-oppiin  Lyhenne Johdatus valtio 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0423 Valtio-oppi 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa valtio-opin tieteenalan erityispiirteet
- tunnistaa valtio-opin keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja.

 
Sisältö 

Opintojaksolla perehdytään poliittisen ajattelun ja valtio-opin historiaan sekä keskeisimpiin käsitteisiin. Jaksolla tutustutaan myös politiikan tutkimuksen keskeisiin nykysuuntauksiin ja Lapin yliopistossa tehtävään politiikan tutkimukseen.

 
Toteutus ja työmuodot 

Pakollinen osallistuminen luennoille (15 h), tenttikirjallisuus ja luennoilla erikseen ilmoitettava kirjallisuus.

 
Vaadittavat suoritukset 

Luento- ja kirjallisuustentti. Kurssi suoritetaan tenttimällä luennot ja kirjallisuus yhdessä kuulustelussa kurssin päätteeksi. Kirjallisuuden hankkiminen ja lukeminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin, sillä peruskurssia suorittaa aina suurehko joukko opiskelijoita.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Heikki Paloheimo & Matti Wiberg (2012) Politiikan perusteet.

 
Arviointi 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Ajankohta 

1.-2. periodi.

 
Kohderyhmä 

Suositellaan 1. vuosikurssille.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä