Opintojakso

Hae opetus/tentit
SOPT0004 Yhteiskuntateoria, 5 op 
Koodi SOPT0004  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Yhteiskuntateoria  Lyhenne Yhteiskuntateor 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0417 Sosiologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa yhteiskuntateorian kysymyksenasettelun ja keskeisiä käsitteellisiä jäsennyksiä
- tarkastella yhteiskuntaa poliittisena ja sosiaalisena rakennelmana sekä inhimillisenä käytäntönä ja näiden kudelmana
- havainnoida yhteiskunnallisia ilmiöitä yhteiskuntateorian näkökulmiin tukeutuen.

 
Sisältö 

Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntateoreettisiin jäsennyksiin ja tulkintoihin sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta, käytännöistä ja mahdollisuuksista. Yhteiskuntateoria tarkastelee sitä, kuinka maailmaa voi arvioida ja tulkita, mitä ympärillämme tapahtuu, mitä voimme ehkä odottaa tulevaisuudelta ja miten voimme vaikuttaa yhteiskunnalliseen todellisuuteen.

 
Edeltävät opinnot 

SOPT1101 Johdatus sosiologiaan, SOPT0001 Johdatus valtio-oppiin ja SOPT0002 Introduction to International Relations

 
Toteutus ja työmuodot 

Itsenäinen opiskelu ja kirjallisuuden suorittaminen.

 
Vaadittavat suoritukset 

Suoritetaan itsenäisesti lukemalla kirjallisuutta ja suorittamalla kirjallisuustentti tai oppimistehtävä. Mahdollisista korvaavista opintokokonaisuuksista ilmoitetaan erikseen.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Göran Therborn (2015) Maailma: Aloittelijan opas.
Peter L. Berger & Thomas Luckmann (1997) Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen.
Francis Fukuyama (2020) Identiteetti: Arvostuksen vaatimus ja kaunan politiikka.

For English speaking students:
Göran Therborn (2011) The World: A Beginner’s Guide.
Peter L. Berger & Thomas Luckmann (1966) The Social Construction of Reality.
Francis Fukuyama (2018) Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment.

 
Arviointi 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Ajankohta 

Kaikki periodit.

 
Kohderyhmä 

Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä lukuvuonna.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Yhteiskuntateoria  Kuulustelu/välikoe/tentti  Tiina Seppälä  01.08.21 -31.07.22