Opintojakso

Hae opetus/tentit
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto, 2 op 
Koodi XKIR0001  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kielen- ja tekstinhuolto  Lyhenne Kielen- ja teks 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0050 Viestintä 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson tarkoitus on
1. syventää kielenhuollon ja asiatyylin taitoja
2. opastaa tekstinmuokkaukseen
3. ohjata suhtautumaan kriittisesti oman tieteenalan julkaisujen kieli- ja tyyliasuun.

Kurssin käytyään opiskelija osaa
1. soveltaa keskeisiä oikeakielisyys- ja asiatyylinormeja käytäntöön omassa kirjoittamisessaan
2. analysoida omaa ja toisten tekstiä tekstin- ja kielenhuollon näkökulmasta.

 
Sisältö 

Kurssilla käydään läpi keskeiset oikeakielisyys- ja asiatyylinormit, joita sovelletaan käytäntöön runsailla harjoituksilla. Tekstinmuokkausta harjoitellaan eri tieteenalojen tekstinäytteillä, jolloin päähuomio on tekstin sujuvuuden ja ymmärrettävyyden lisäämisessä.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssi koostuu luento-opetuksesta, pienryhmätyöskentelystä, opettajan antamasta ohjauksesta sekä itsenäisestä työskentelystä. Pienryhmissä ja itsenäisessä työskentelyssä aktivoituu opiskelijan aikaisempi tietämys. Niissä myös muut opiskelijat kartuttavat yksittäisen jäsenen tietämystä. Jokainen opiskelija osallistuu sekä kielenhuollon että tekstinmuokkausharjoituksiin.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen läsnäolo harjoituksissa ja tehtävien suorittaminen.

 
Oheiskirjallisuus 

Oheislukemistoksi suositellaan:
Iisa, Katariina, Piehl, Aino & Oittinen, Hannu: Kielenhuollon käsikirja. 2012.
Itkonen, Terho: Uusi kieliopas. 2011.
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2007.

 
Arviointi 

Kurssin suoritus arvioidaan hyväksytty - hylätty-asteikolla. Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu tehtävien tehtävänannon mukainen tekeminen ja aktiivinen läsnäolo.

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Kohderyhmä 

Sopii kaikille vuosikursseille.

 
Vastuuhenkilö 

Elisa Leppänen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Akateemiset tekstitaidot (2 op) valitaan yksi seuraavista:
1. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
2. Kielen- ja tekstinhuolto
3. Erilaiset asiatekstit

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä