Opintojakso

Hae opetus/tentit
XPUH0001 Puheviestintä, 2 op 
Koodi XPUH0001  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Puheviestintä  Lyhenne Puheviestintä 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0050 Viestintä 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. ymmärtämään vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana asiantuntijuuttaan
2. oppimaan itsereflektiota sekä palautteen antamista ja käsittelemistä
3. kehittämään vuorovaikutusosaamistaan ja puheviestintätaitojaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. tietää, minkälaista on tavoitteellinen ja tarkoituksenmukainen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa
2. osaa rakentaa kuulijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, havainnollisen ja argumentoidun puheenvuoron
3. osaa kuunnella analyyttisesti ja arvioiden
4. osaa antaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
5. osaa analysoida ja arvioida omaa vuorovaikutusosaamistaan
6. osaa ottaa huomioon viestinnän eettisiä näkökulmia, kuten vastuun kantamisen oman viestintäkäyttäytymisen seurauksista.

VIESTINTÄROHKEUDEN RYHMÄ

Ryhmässä tarkastellaan erityisesti viestintätilanteita, joissa suuri osa yliopisto-opiskelijoista kokee tutkimuksien mukaan jännittävänsä. Ryhmässä analysoidaan omia puheviestintätaitoja ja niiden kehittymistä sekä opetellaan suhtautumaan esiintymisjännitykseen yhtenä viestintätilanteiden ulottuvuutena.

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. analysoimaan ja kehittämään vuorovaikutusosaamistaan ja puheviestintätaitojaan
2. valmistautumaan esiintymistilanteisiin
3. kehittämään viestintärohkeuttaan.
 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. tietää, minkälaista on tavoitteellinen ja tarkoituksenmukainen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa
2. tietää, miten esiintymisjännitystä on käsitelty puheviestinnän alan tutkimuksissa
3. osaa rakentaa kuulijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen puheenvuoron
4. osaa kuunnella analyyttisesti ja arvioiden
5. osaa antaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
6. osaa ottaa huomioon viestinnän eettisiä näkökulmia, kuten vastuun kantamisen oman viestintäkäyttäytymisen seurauksista.

 
Sisältö 

Vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, viestinnän eettisyys).
Oman viestijäkuvan hahmottaminen ja analysointi.
Palautteen rakentava antaminen ja käsitteleminen.

VIESTINTÄROHKEUDEN RYHMÄ

Vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, viestinnän eettisyys).
Omien vuorovaikutustaitojen hahmottaminen ja analysointi.
Viestintärohkeuden kehittäminen.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kontaktiopetusta 24 tuntia: työskentelymuotoina luennot, keskustelut sekä harjoitukset ja niiden analysoiminen.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä harjoitusten ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Oheiskirjallisuus 

Kontaktiopetuksessa ja verkossa jaettava materiaali.

Oheislukemistoksi suositellaan myös Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen verkkomateriaaleja:
http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/
http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_tietomajakka.shtml
http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/ryhmaviesti/index.html

VIESTINTÄROHKEUDEN RYHMÄ

http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/
http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_tietomajakka.shtml

sekä teoksia 
Almonkari, M. 2007. Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities 86. Verkko-osoitteessa https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/13462 
Jännittäminen osana elämää –opiskelijaopas https://www.yths.fi/filebank/2316-Jannittajaopas-2013.pdf. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, oppaita 7.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Kohderyhmä 

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana.

 
Vastuuhenkilö 

Teemu Kauppi
Elina Kreus

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Puheviestinnän pakolliset opinnot (2 op) valitaan seuraavista:
XPUH0001 Puheviestintä
XPUH0001 Puheviestintä (viestintärohkeuden ryhmä)
XPUH0002 Esiintymistaito
XPUH0003 Vuorovaikutus ryhmissä 
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Puheviestintä  Harjoitusryhmä  Teemu Kauppi,
Elina Kreus 
01.09.21 -09.12.21
Ei ilmoittautumista Puheviestintä  Harjoitusryhmä  Teemu Kauppi,
Elina Kreus 
11.01.22 -13.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä