Opintojakso

Hae opetus/tentit
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit, 2 op 
Koodi XKIR0002  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Erilaiset asiatekstit  Lyhenne Erilaiset asiat 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0050 Viestintä 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin tarkoituksena on lisätä tekstilajitietoisuutta, jolloin tavoitteena on
1. tiedostaa tekstilaji erilaisten rakenteellisten, sisällöllisten ja tyylillisten valintojen lähtökohdaksi
2. rohkaista persoonalliseen vai vaihtelevaan tekstin tuottamiseen
3. oppia analysoimaan ja tulkitsemaan tekstiä nimenomaan tekstilajilähtöisesti.

Kurssin käytyään opiskelija osaa
1. tunnistaa erilaisten tekstilajien edellyttämät erilaiset rakenteelliset, sisällölliset ja tyylilliset vaatimukset 
2. analysoida ja tulkita tekstiä tekstilajilähtöisesti
3. tarkastella tekstin toimivuutta tekstilajin omat lähtökohdat huomioon ottaen.

 
Sisältö 

Kurssi perehdyttää erilaisten asiatekstien (artikkeli, arvostelu, referaatti, essee jne.) vaatimuksiin. Tekstien kirjoittamisessa päähuomio kiinnitetään tekstilajilähtöisyyteen. Niiden toimivuutta tarkastellaan tällöin ennen kaikkea tilanteesta käsin ja liikkeelle lähdetään tekstikokonaisuudesta kohti pienempiä tekstin osia, kappaleita ja lauseita. Vertailukohtana on tällöin jonkinlainen prototyyppinen tekstilaji, esimerkiksi artikkeli tai arvostelu. Muut seikat, kuten oikeakielisyys, otetaan huomioon niin paljon kuin mahdollista.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssi koostuu luento-opetuksesta, pienryhmätyöskentelystä, opettajan antamasta ohjauksesta sekä itsenäisestä työskentelystä. Luento-opetuksessa esitellään kurssin keskeiset tavoitteet ja tieteelliset lähtökohdat. Pienryhmissä ja itsenäisessä työskentelyssä aktivoituu opiskelijan aikaisempi tietämys. Jokainen opiskelija kirjoittaa kurssin aikana 2-3 lyhyehköä eri tekstilajiin kuuluvaa asiatekstiä. Opiskelija voi myös käyttää materiaalinaan aikaisemmin kirjoittamiaan asiatekstejä. Osin opiskelijat voivat valita kurssin kokonaisajasta itselleen ja pienryhmälleen sopivat ajankohdat. Siten vain osa kokoontumiskerroista on kaikille yhteisiä ja pakollisia.

 
Vaadittavat suoritukset 

Läsnäolo kaikissa pienryhmien kokoontumisissa ja aktiivinen osallistuminen tekstien työstämiseen. Hyväksytyt tekstit.

 
Oheiskirjallisuus 

Oheislukemistoksi suositellaan:
Lonka, Irma - Lonka, Kirsti - Karvonen, Pirjo - Leino, Pirkko: Taitava kirjoittaja. 1996.
Iisa, Katariina, Piehl, Aino & Oittinen, Hannu: Kielenhuollon käsikirja. 2012.
Itkonen, Terho: Uusi kieliopas. 2011.
Iisa, Katariina – Piehl, Aino & Kankaanpää, Salli: Tekstin tekijän käsikirja. 1999.
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2007.

 
Arviointi 

Kurssin suoritus arvioidaan hyväksytty - hylätty-asteikolla. Hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu tehtävien tehtävänannon mukainen tekeminen ja aktiivinen läsnäolo.

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Kohderyhmä 

Sopii kaikille vuosikursseille.

 
Vastuuhenkilö 

Elisa Leppänen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Akateemiset tekstitaidot (2 op) valitaan yksi seuraavista:
1. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
2. Kielen- ja tekstinhuolto
3. Erilaiset asiatekstit

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Erilaiset asiatekstit, ryhmä 1  Harjoitusryhmä  Maija Paatero 
20.10.20ti 12.15-15.00
22.10.20to 12.15-15.00
27.10.20ti 12.15-15.00
29.10.20to 12.15-15.00
03.11.20ti 12.15-15.00
05.11.20to 12.15-15.00
12.11.20to 12.15-15.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Erilaiset asiatekstit, ryhmä 2  Harjoitusryhmä  Maija Paatero 
16.03.21ti 09.15-12.00
23.03.21ti 09.15-12.00
30.03.21ti 09.15-12.00
07.04.21ke 09.15-12.00
13.04.21ti 09.15-12.00
20.04.21ti 09.15-12.00
27.04.21ti 09.15-12.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä