Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU1502 Sukupuolen representaatioita, 5 op 
Koodi XNTU1502  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sukupuolen representaatioita  Lyhenne Sukupuolen repr 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Päivi Naskali 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Cameron, Deborah   Sukupuoli ja kieli feminismi ja kielentutkimus   1996  - Saatavuus
     Engelberg Mila  Yleispätevä mies: Suomen kielen geneerinen, piilevä ja kieliopillistuva maskuliinisuus  2016  - Saatavuus
     https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/163013/YLEISPAT.pdf?sequence=1
     Nikunen, Kaarina, Paasonen, Susanna & Saarenmaa, Laura  Jokapäiväinen pornomme media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri   2005  - Saatavuus
     Laiho, M. & Ruoho, I.  Median merkitsemät : ruumis ja sukupuoli kuvassa  2005  - Saatavuus
     Rossi, Leena-Maija  Muuttuva sukupuoli : seksuaalisuuden, luokan ja värin politiikkaa   2015  - Saatavuus
     Mäkelä, Anna; Puustinen, Liina & Ruoho, Iiris   Sukupuolishow  2006  - Saatavuus
     Tainio, Liisa   Puhuvan naisen paikka sukupuoli kulttuurisena kategoriana kielenkäytössä   2001  - Saatavuus
     Jokinen, A.  Yhdestä puusta : maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa  2003  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. ymmärtää, miten kieli osallistuu todellisuuden rakentamiseen ja tunnistaa kielenkäytön ja vallan välisiä yhteyksiä
2. osaa lukea kriittisesti sukupuolineutraalina tuotettua tutkimus- ja mediatekstiä
3. tuntee kuvan- ja mediatutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa tulkita kulttuurista kuvastoa sukupuolen ja seksuaalisuuden näkökulmista.

 
Sisältö 

Kurssilla avataan sukupuolen käsitteen määrittelyä sukupuoliteknologiana ja performatiivina. Luentokeskustelujen avulla pohditaan kielenkäytön ja visuaalisten representaatioiden voimaa sukupuolittuneiden sekä muiden kulttuuristen merkitysten tuottajina. Kurssilla perehdytään semiotiikan ja kielentutkimuksen perusteisiin teoreettisesti ja tulkintaharjoitusten avulla.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luentoseminaari (16 t) + portfolio.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssi suoritetaan aktiivisella osallistumisella luennoille ja niiden aikana tehtäviin ryhmätöihin sekä kurssin jälkeen laadittavalla analyysilla/portfoliolla, jossa opiskelija paneutuu tulkitsemaan jotakin/joitakin tekstejä ja/tai kuvia. Aineistoa saa vapaasti etsiä oman kiinnostuksen mukaan. Tulkinnassa tulee käyttää paitsi kurssilla esiin tulleita näkemyksiä myös oheismateriaalina mainittua kirjallisuutta. Tekstin osuus on noin kahdeksan sivua (n. 2200 sanaa). Itsenäisen työn osuus 90 h.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Cameron, Deborah: Sukupuoli ja kieli: feminismi ja kielentutkimus, 1996
Engelberg Mila: Yleispätevä mies: Suomen kielen geneerinen, piilevä ja kieliopillistuva maskuliinisuus, 2016
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/163013/YLEISPAT.pdf?sequence=1
Jokapäiväinen pornomme. Nikunen, Kaarina; Paasonen, Susanna & Saarenmaa, Laura (toim.), 2005
Median merkitsemät: ruumis ja sukupuoli kuvassa. Laiho, Marianne & Ruoho, Iiris
(toim.), 2006
Rossi, Leena-Maija: Muuttuva sukupuoli: seksuaalisuuden, luokan ja värin politiikkaa, 2015.
Sukupuolishow. Mäkelä, Anna; Puustinen, Liina & Ruoho, Iiris (toim.), 2006
Tainio, Liisa: Puhuvan naisen paikka: sukupuoli kulttuurisena kategoriana kielenkäytössä, 2001
Yhdestä puusta: maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa. Jokinen, Arto (toim.), 2003. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68080/yhdesta_puusta_2003.pdf?sequence=3&isAllowed=y

 
Arviointi 

5-1 / uusittava

 
Ajankohta 

3. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Professori

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä