Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU3502 Nykyteoreetikot, 5 op 
Koodi XNTU3502  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Nykyteoreetikot  Lyhenne Nykyteoreetikot 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Päivi Naskali 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Anttonen, Anneli ym.  Feministejä aikamme ajattelijoita  2000  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. tuntee nykyisen feministisen keskustelun kenttää
2. tunnistaa nykyajattelun keskeisiä piirteitä
3. osaa muodostaa kokonaiskuvan yhden ajattelijan tuotannosta
4. omaa valmiuden omien tulkintojen esittämiseen
5. on harjaantunut kommentoivassa keskustelussa.

 
Sisältö 

Kurssilla perehdytään nais- ja sukupuolentutkimuksen nykysuuntauksiin, nykyisen teoreettisen keskustelun keskeisiin käsitteisiin ja merkitykseen empiirisessä ja teoreettisessa tutkimuksessa.

 
Toteutus ja työmuodot 

Seminaari (16 h), jossa kukin opiskelija valitsee haluamansa ajattelijan ja esittelee hänet ryhmän jäsenille laatimansa esseen avulla.

Suositeltavaa on valita teoreetikko, jonka näkemyksiin opiskelijan on syytä tutustua joko naistutkimuksen seminaarissa tai pääaine-opinnoissa ja joka tukee esimerkiksi pro gradu -tutkielman tekemistä.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen seminaariin, esseen kirjoittaminen ja esittely ryhmälle. Itsenäisen työn osuus 95 h.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Feministejä: Aikamme ajattelijoita. Anttonen, Anneli ym. (toim.), 2000

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Ajankohta 

3.-4. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Professori

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä