Opintojakso

Hae opetus/tentit
SMEN0311 Monimuuttujamenetelmät, 4-15 op 
Koodi SMEN0311  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Monimuuttujamenetelmät  Lyhenne Monimuuttujamen 
Laajuus4-15 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0422 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Pekka Vasari 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tarkastella useita muuttujia samanaikaisesti ja erilaisia menetelmiä soveltaen
 • käyttää tulosten tulkinnassa apuna menetelmiin osittain piilotettuja testejä (tilastollista päättelyä opiskelleet).
 
Sisältö 

Kurssi on sovellutuspainotteinen ja modulaarinen. Sen sisältö voi vaihdella opiskelijoiden tarpeiden ja valinnan mukaisesti. Kurssilla voi käyttää yhteistä aineistoa tai keskittyä oman aineiston analysointiin, jolloin kurssi tukee tutkielman tekemistä.Kurssi muodostuu yhdestä tai useammasta 1–2 op laajuisesta moduulista, joihin kuuluu sekä luentoja että harjoituksia. SMEN3111 Johdantoluennot ovat kaikille pakolliset, ja ne järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Muita kursseja järjestetään 2–4 viikon välein opettajaresursseista ja kurssien kysynnästä riippuen.Mikäli kurssi järjestetään, aikataulu löytyy WebOodista ainoastaan ao. kurssin koodilla (esim. WebOodin etusivulta kohdasta hakutermeittäin). Kaikki järjestettävät kurssit saat näkyviin hakemalla koodin alulla SMEN31.

 • SMEN3101 Tilastollisen päättelyn perusteet 3 op
 • SMEN3102 Riippuvuus ja elaborointi 1–2 op
 • SMEN3103 Muutoksen analysointi 1–2 op
 • SMEN3104 Mallittaminen 1–2 op
 • SMEN3105 Loglineaariset mallit 1–2 op
 • SMEN3106 Tietokantapohjaisten rekisterien analysointi 2 op
 • SMEN3107 Reliabiliteettianalyysi 1–2 op
 • SMEN3108 Ristiintaulukointi 2 op
 • SMEN3109 Moniulotteinen pisteytys (skaalaus) 1 op
 • SMEN3110 Yhdysvaikutusten analyysi + reliabiliteettianalyysi 1–2 op
 • SMEN3111 Johdantoluennot 1–2 op
 • SMEN3112 Ryhmittelyanalyysi 1–2 op
 • SMEN3113 Faktorianalyysi 1–2 op
 • SMEN3114 Varianssianalyysi 1–2 op
 • SMEN3115 Regressioanalyysi 1–2 op
 • SMEN3116 Logistinen regressioanalyysi 1–2 op
 • SMEN3117 Erotteluanalyysi 1–2 op
 • SMEN3118 Lineaariset rakenneyhtälömallit - AMOS 1–2 op
 • SMEN3119 Korrespondenssianalyysi 1–2 op 
Edeltävät opinnot 

TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet
Lisäksi suositellaan: SMEN3131 Tilastollisen päättelyn perusteet ja TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot ja harjoitukset.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin.
Harjoitustyö.

 
Ajankohta 

Syksy ja kevät

 
Vastuuhenkilö 

Tilastotieteen lehtori

 
Opetuskieli 

Suomi

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä